PROGRAM PROFILAKTYKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w Sadownem

na rok szkolny 2016/2017

 Podstawa prawna:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999),

statut szkoły.

Program profilaktyki dla Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem na rok szkolny 2016/2017 został opracowany na bazie programu realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 po uwzględnieniu wniosków wynikających z jego ewaluacji oraz wyników wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska.

Istotą niżej przedstawionego programu profilaktyki jest ochrona młodzieży przed zagrożeniami poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno- wychowawczych.

EWALUACJA PROGRAMU REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Systematycznie monitorowano realizację zadań wynikających z programu profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016, by na bazie pozyskanych informacji zwrotnych zaplanować działania profilaktyczne w niniejszym programie.

Informacje niezbędne do ewaluacji programu uzyskiwano w bezpośrednich rozmowach z młodzieżą, poprzez wnikliwą obserwację uczniów w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami z dyrekcją szkoły, członkami Rady Pedagogicznej, pedagogiem szkolnym, rodzicami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej, ludźmi ze środowiska lokalnego oraz analizę wytworów i prac młodzieży.

Zaplanowane w programie zadania zostały wykonane, a z pozyskanych informacji wyciągnięto wnioski:

 1. Istnieje konieczność przeciwdziałania zjawisku agresji, przemocy fizycznej i psychicznej, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, uczenia skutecznego odmawiania w sytuacjach grupowego nacisku, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, promowania zdrowego stylu życia poprzez propagowanie znaczenia zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Młodzież kształcąca się w szkole pochodząca z okolicznych wsi i miasteczek jest narażona na zagrożenia cywilizacyjne związane ze wzrostem oddziaływania różnych grup nieformalnych, wnoszących szkodliwe wzorce zachowań.
 2. Wzrosła świadomość uczniów w zakresie niebezpieczeństw wynikających z zażywania środków uzależniających\dopalaczy oraz postrzegania zdrowia w różnych jego aspektach.
 1. Treści programu profilaktyki należy modyfikować pod kątem bezpiecznego, pożytecznego i atrakcyjnego dla
  młodzieży zagospodarowania czasu wolnego w tym właściwego korzystania z internetu.
 2. Zaobserwowano nasilenie się używania wulgaryzmów przez młodzież szkolną, u części uczniów widoczne są
  braki w kulturze bycia na co dzień, problemy z emocjami, trudności w rozwiązywaniu konfliktów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego oraz jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i różnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych. Profilaktyka w naszej szkole koncentruje się na wzmacnianiu czynników chroniących:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 • wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów);
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, kół tanecznego i teatralnego, koła rowerowego i szkolnego koła wolontariatu.
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.

CELE PROGRAMU:

 1. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 2. Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery, budowanie więzi ze szkołą.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży.
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 5. Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.
 6. Ograniczenie przejawów zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 7. Cyberprzemoc: naświetlenie problemu tzw. hejtowania w sieci, wykorzystywanie zamieszczanych informacji przeciwko ich autorom, uświadomienie trwałości zamieszczanych informacji w sieci.
 8. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.
 9. Wskazywanie na szkodliwość używek/dopalaczy, e-papierosów oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.
 10. Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.
 11. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 12. Higiena osobista i czystość otoczenia.
 13. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań oraz przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia.
 14. Propagowanie sposobów „trzeźwego” spędzania czasu wolnego i wartościowych rozrywek.
 15. Poznawanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi i nauczenie rozszyfrowywania reklam papierosów i napojów alkoholowych.
 16. Zacieśnienie współpracy z rodzicami.
 17. Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 18. Promowanie zdrowia psychicznego.
 19. Udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
 20. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie depresji i samobójstw wśród młodzieży.
 21. Dostarczanie wiedzy na temat budowania pozytywnych relacji z otoczeniem.
 22. Tolerancja dla inności.

Adresaci działań profilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętności w trakcie realizacji programu.

Cała społeczność szkolna:

 • uczniowie nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności,
 • uczniowie posiadają umiejętność podejmowania i realizacji własnych pomysłów,
 • uczniowie zdobywają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczniowie potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby,
 • uczniowie pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość,
 • uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
 • uczniowie uświadamiają sobie znaczenie tolerancji dla niepełnosprawności i inności drugiego człowieka.

Grupa podwyższonego ryzyka

 • uczniowie wykształcają postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem środków odurzających,
 • uczniowie rozwijają umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w przypadku nacisku grupowego, otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie udanych relacji z ludźmi,
 • uczniowie potrafią rozwiązywać problemy, określają różnice zdań, akceptują różnice, poszukują rozwiązań,
 • uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.

Grupa najwyższego ryzyka

 • szkoła wskazuje możliwości pomocy w specjalistycznych ośrodkach,
 • szkoła podnosi świadomość młodzieży odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych, dopalaczy.
 • nauczyciele ukazują możliwości stworzenia alternatyw w środowisku dla nadużywania alkoholu, narkotyków,

a także innych destruktywnych zachowań,

 • uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z przemocą.

Rodzice:

Pedagog szkolny i wychowawcy klas organizują spotkania, na których rodzice poznają:

 • motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające,
 • rzetelne informacje i wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu,
 • możliwości rozpoznania czy ich dziecko zażywa środki psychoaktywne i „dopalacze”,
 • możliwości i miejsca pomocy dla osób uzależnionych

Rodzice są wspomagani przez wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w procesie wychowywania ich dzieci.

Nauczyciele:

 • potrafią rozpoznawać wczesne objawy uzależnienia,
 • poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków,
 • integrują społeczność szkolną oraz stwarzają system wsparcia dla młodzieży, który promuje działania związane ze zdrowym stylem życia
 • potrafią postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby nie wyzwalać w nich złości, przekory, bezradności i poczucia niskiej wartości.

Wszyscy pracownicy szkoły:

 • reagują na wszelkie przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie,
 • poznają sposoby interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków/dopalaczy,
 • potrafią postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby nie wyzwalać w nich złości, przekory, bezradności i poczucia niskiej wartości.

STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI:

Proponuje się realizację programu w następujących formach:

 • godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
 • spotkania indywidualne rodziców i uczniów z pedagogiem szkolnym,
 • zajęcia tematyczne dla młodzieży z pedagogiem szkolnym,
 • pedagogizacja rodziców,
 • spotkania z funkcjonariuszami Policji,
 • kontynuowanie współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • zajęcia pozalekcyjne sportowe,
 • spotkania młodzieży ze specjalistami z różnych dziedzin.

FORMY PRACY:

 1. Oddziaływania werbalne (rozmowy, pogadanki).
 2. Gazetka szkolna i gazetki ścienne.
 3. Dyskusje, dzielenie się doświadczeniami.
 4. Zajęcia grupowe.
 5. Projekcja filmów,
 6. Interwencja w środowisku domowym ucznia,
 7. Interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 8. Interwencja w sytuacji kryzysu prowadzona przez specjalistę,
 9. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna (indywidualna lub grupowa) prowadzona przez specjalistę.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele przedmiotów,
 • pedagog szkolny,
 • pracownicy szkoły,
 • ksiądz,
 • rodzice.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • zmniejszenie zjawiska przemocy i agresji w szkole;
 • uwrażliwienie i wzrost wiedzy wśród uczniów, rodziców na temat przemocy, agresji, uzależnień oraz przeciwdziałanie im;
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami;
 • uczniowie nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi;
 • uczniowie będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów;
 • uczniowie nauczą się mówić o tym, o czym myślą w sposób kulturalny oraz będą wyrażać swoje uczucia oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych;
 • rozumienie reklam i ich wpływu na ludzi;
 • uczniowie rozwiną swoje zainteresowania;
 • uczniowie nauczą się zdrowego stylu życia i dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne;
 • uczniowie lepiej poznają swoje mocne i słabe strony oraz zasady funkcjonowania w grupie;
 • uczniowie nauczą się brania odpowiedzialności za swoje czyny oraz interpersonalnego komunikowania się.
 • uczniowie nauczą się tolerancji dla ludzi niepełnosprawnych.

TREŚCI PROGRAMOWE

CELE I ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ
uświadomienie potrzeby oraz wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. odpowiednie zachowanie się w drodze ze szkoły i do szkoły. zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży. uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem używek (alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, dopalacze). wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i płynących z tego korzyści. uświadomienie uczniom znaczenia dbałości o wygląd zewnętrzny w zależności od okoliczności: właściwy strój na właściwa okazję. godziny wychowawcze (pogadanki). sprawowanie dyżurów przez nauczycieli w szkole. spotkania z policjantem na temat dopalaczy: rada szkoleniowa dla nauczycieli, spotkanie śródroczne z rodzicami, zajęcia na temat dopalaczy z uczniami poszczególnych klas. przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy rannymi poszkodowanym w wypadkach drogowych. zaangażowanie rodziców do sprawowania opieki nad uczniami podczas dyskotek szkolnych. zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych wg wybranych scenariuszy. spotkania z psychologiem. spotkanie z terapeutą terapii uzależnień. warsztaty dla młodzieży prowadzone przez funkcjonariuszy policji. prowadzenie szkolnej „Biblioteczki profilaktycznej” pedagogizacja rodziców w ramach spotkań semestralnych -wybór tematyki wg potrzeb danej klasy, dopalacze. konsultacje ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. gazetki klasowe o tematyce dotyczącej skutków uzależnień, dopalaczy. organizowanie imprez klasowych kreujących wzorce spędzania wolnego czasu. zajęcia rozwijające sprawność fizyczną i aktywność ruchową. współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki Uzależnień, uczestnictwo nauczycieli w radach szkoleniowych, min, na temat dopalaczy i innych środków uzależniających. prezentowanie filmów i artykułów prasowych na godzinach wychowawczych na temat wszelkich uzależnień: dopalacze, narkotyki, nikotynizm. Dzień Profilaktyki Szkoły: nauka umiejętnego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami,rozwiązywanie problemów.   wychowawcy klas nauczyciele wychowawcy klas we współpracy z rodzicami nauczyciel EDB

wychowawcy klas

wychowawcy klas, pedagog szkolny

pedagog szkolny, dyrektor szkoły dyr. szkoły, pedagog szkolny bibliotekarz szkolny

wychowawcy klas pedagog szkolny dyrekcja szkoły pedagog szkolny wych. klas, opiekun SU wych. klas, PCK, samorząd uczniowski,wychowawcy klas nauczyciele w-f wychowawcy klas psychoterapeuta pedagog szkolny opiekun PCK pedagog szkolny. wychowawcy klas
poznanie zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. kształtowanie umiejętności porozumiewania się uczniów między sobą. zrozumienie istoty zachowań agresywnych, asertywnych, uległych przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole poznanie technik aktywnego słuchania budowanie empatii i tolerancji dla inności. poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów. promowanie zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. zachowanie proporcji pracy i wypoczynku. zajęcia dotyczące skutecznego komunikowania się prowadzone na godz.wychowawczych, przedmiotowych–wg wybranych scenariuszy. organizowanie imprez klasowych i szkolnych. oglądanie filmów. trening zachowań asertywnych. prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych na lekcjach w-f. reagowanie na sytuacje zagrożenia epidemiologicznego. projekcja filmów o tematyce zdrowotnej(właściwe odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi, anoreksja, bulimia, dopalacze) prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach (higiena osobista). spotkania z lekarzem, pielęgniarką. dyżury nauczycieli na korytarzu szkolnym. organizowanie szkolnych imprez sportowych(Dzień Sportu, Dzień Dziecka). Organizowanie Dnia Profilaktyki Szkoły. propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl życia. zapewnienie uczniom możliwości korzystania z obiadów w szkole. pozyskiwanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych. informowanie uczniów i rodziców o szkodliwości stosowania środków dopingujących(sterydów anabolicznych). wychowawcy klas pedagog szkolny nauczyciel przedsiębiorczości wychowawcy klas samorząd uczniowski pedagog szkolny. wychowawcy klas nauczyciele w-f dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, EDB pedagog szkolny

wychowawcy klas wychowawcy klas wszyscy nauczyciele

nauczyciele w-f.

bibliotekarz szkolny nauczyciel biologii dyrekcja szkoły dyrekcja szkoły, nauczyciele. nauczyciele w- f wychowawcy.
profilaktyka raka piersi. nauka i kształtowanie nawyku samobadania projekcje filmu „Nauka samobadania piersi”. propagowanie umiejętności poprzez ulotki, czytelnictwo fachowej literatury. nauczyciel biologiibibliotekarz szkolny
szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka. udział uczniów w akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. przygotowanie przez uczniów apelu o tematyce ekologicznej. udział uczniów w konkursach wiedzy o tematyce ekologicznej.   nauczyciele w-f wychowawcy klas nauczyciel biologii

nauczyciel biologii
przygotowanie uczniów do życia w rodzinie. człowiek jako istota płciowa. relacje dorastającej młodzieży z rodzicami. przygotowanie się do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa. zajęcia prowadzone w ramach przygotowania do życia w rodzinie, katechezy, oraz godzin wychowawczych.

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas, pedagog szkolny, katecheci
zapobieganie przemocy, eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów w szkole, zapobieganie atakom niszczycielstwa i wandalizmu w szkole. wdrażanie uczniów do poszanowania cudzej pracy na rzecz szkoły. zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie. reagowanie na wszelkie przejawy kradzieży w szkole i poza szkołą. wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. baczna obserwacja uczniów, poznanie warunków życia rodzinnego uczniów. reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno- pedagogicznej. dyżury nauczycieli w szkole. poważne i częste rozmowy z uczniami przejawiającymi agresywne formy zachowania, używającymi wulgaryzmów oraz ich ofiarami. rozmowy z rodzicami. praca uczniów na rzecz szkoły. dbałość o obiekty szkolne na zasadzie poszanowania własnego trudu tworzenia. zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz w szkole. współpraca z policją. gazetki tematyczne. dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu. organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do muzeum. propagowanie wśród uczniów czytelnictwa-konkurs czytelniczy. organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych. organizowanie rozgrywek sportowych. udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych. organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli. korzystanie z internetu jako źródła informacji. wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas pedagog szkolny nauczyciele pedagog szkolny nauczyciele pedagog szkolny nauczyciele

samorząd uczniowski wychowawcy klas

dyr. szkoły, pedagog wychowawcy klas nauczyciele poloniści wychowawcy klas.

bibliotekarz szkolny nauczyciele w-f i geografii

wychowawcy klas

nauczyciele w-f nauczyciele w-f dyrekcja szkoły wychowawcy klas nauczyciele informatyki
ochrona przed negatywnym wpływem mediów i grup destruktywnych. zapoznanie z rodzajami sekt religijnych. udział chętnych uczniów w pielgrzymkach i wycieczkach o charakterze religijnym. uświadomienie uczniom sposobów i działań sekt religijnych w celu pozyskiwania nowych członków. popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, przedstawień teatralnych, słuchania programów radiowych prezentujących pozytywne wartości. pogadanka na temat fizycznych i psychicznych konsekwencji uzależnienia od telewizora, komputera. nauczyciele katechezy nauczyciele katechezy

wychowawcy, nauczyciele katechezy, wychowawcy klas. nauczyciele poloniści, WOS-u wychowawcy klas nauczyciele informatyki
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. wspieranie uczniów niepełnosprawnych. pomoc uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczno-pedagogiczna). dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu intelektualnego ucznia. wzbudzanie motywacji do nauki. pomoc oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju uczniom mającym inne problemy. pomoc materialna- stypendia. ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami. informowanie rodziców o instytucjach zobowiązanych do niesienia różnych form pomocy młodzieży. wszyscy nauczyciele wychowawcy klaspedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów wychowawcy klas, pedagog szkolnydyr. szkoły nauczyciele pedagog szkolny wychowawcy klas

Program został przygotowany przez zespół rodziców

i przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w dniu ………………………………………………