Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii

To jest chemia 1 zakres rozszerzony klasa II.

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1 podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony

 1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
 • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące
  w pracowni chemicznej
 • wymienia nauki zaliczane do nauk przyrodniczych
 • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
 • oblicza liczbę protonów, elektronów
  i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu
 • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
 • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając
  z układu okresowego
 • oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2
 • definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane
 • wyjaśnia, co to są izotopy pierwiastków chemicznych na przykładzie atomu wodoru
 • omawia budowę współczesnego modelu atomu
 • definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny
 • podaje treść prawa okresowości
 • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)
 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloku s, p, d oraz f
 • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym
 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła
  i sprzętu laboratoryjnego
 • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
 • wyjaśnia, dlaczego chemia należy do nauk przyrodniczych
 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
 • podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego
 • opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty
 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 10
 • definiuje pojęcia: promieniotwórczość, okres półtrwania
 • wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych
 • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych
 • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
 • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)
 • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym zajmuje się chemia nieorganiczna i organiczna
 • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku, za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego
 • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej
 • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
 • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
 • wymienia nazwiska uczonych, którzy w największym stopniu przyczynili się do zmiany poglądów na budowę materii
 • wyjaśnia sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w XIX w.
 • omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija I. Mendelejewa
 • analizuje zmienność charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych zależnie od ich położenia w układzie okresowym
 • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć ładunek i masa
 • wyjaśnia, co to są siły jądrowe i jaki mają wpływ na stabilność jądra
 • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy
 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów wybranych pierwiastków chemicznych, za pomocą liczb kwantowych
 • wyjaśnia, dlaczego zwykle masa atomowa pierwiastka chemicznego nie jest liczbą całkowitą
 • wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania
 • analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
 • porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją
 • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
 • uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.
 • wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej większej od 100
 1. Wiązania chemiczne

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie elektroujemność
 • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
 • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków chemicznych (np. O2, H2) i związków chemicznych (np. H2O, HCl)
 • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol
 • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)
 • podaje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
 • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
 • definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej
 • opisuje budowę wewnętrzną metali
 • definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych
 • podaje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • omawia zmienność elektroujemności pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
 • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i oktetu elektronowego
 • przewiduje na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych rodzaj wiązania chemicznego
 • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
 • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe
 • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego
 • wyjaśnia różnicę miedzy orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)
 • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu
 • podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych
 • przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
 • definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

Ocena dobra:

Uczeń:

 • analizuje zmienność elektroujemności i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
 • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne
 • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-akceptorowym
 • wyjaśnia pojęcie energia jonizacji
 • omawia sposób w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
 • charakteryzuje wiązanie metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
 • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
 • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typu σ i π
 • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
 • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
 • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią
 • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
 • proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
 • określa typ wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
 • określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
 • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
 • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
 • przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
 • udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki
 1. Systematyka związków nieorganicznych

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
 • wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego
 • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
 • zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)
 • podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
 • interpretuje równania reakcji chemicznych w aspekcie jakościowym i ilościowym
 • definiuje pojęcia tlenki i nadtlenki
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
 • ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku
 • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne
 • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
 • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady
 • definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
 • zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
 • definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu
 • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
 • definiuje pojęcie sole
 • wymienia rodzaje soli
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
 • definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wymienia różnice między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne tlenków
 • zapisuje równianie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 30
 • opisuje budowę tlenków
 • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne
 • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
 • wymienia przykłady zastosowania tlenków
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
 • opisuje budowę wodorotlenków
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad
 • wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
 • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami
 • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
 • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
 • opisuje budowę kwasów
 • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
 • wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wymienia przykłady zastosowania kwasów
 • opisuje budowę soli
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
 • wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami
 • odszukuje informacje na temat występowania soli w przyrodzie wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian
 • określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu
 • stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego
 • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
 • wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji
 • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych z kwasami i zasadami
 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych, w postaci cząsteczkowej i jonowej
 • wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznejomawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
 • zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące utleniające właściwości wybranych kwasów
 • wymienia metody otrzymywania soli
 • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami
 • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
 • odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania
 • opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania wodorków, węglików i azotków

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równanania reakcji chemicznych
 • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
 • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Porównanie aktywności chemicznej metali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
 • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
 • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
 • proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce
 • określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach
 • zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty
 1. Stechiometria

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia mol i masa molowa
 • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
 • podaje treść prawa Avogadra wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej
  (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
 • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
 • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
 • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)
 • wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej
 • oblicza skład procentowy związków chemicznych
 • wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego
 • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • porównuje gęstości różnych gazów na podstawie znajomości ich mas molowych
 • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)
 • wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych
 • wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)
 1. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
 • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
 • określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych
 • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
 • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
 • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
 • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych
 • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
 • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
 • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
 • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metali i reakcja dysproporcjonowania

Ocena dobra:

Uczeń:

 • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
 • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową
 • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
 • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
 • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle i w procesach biochemicznych

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi ze stężonym roztworem kwasu azotowego(V)
 • zapisuje równania reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) oraz stężonym roztworem kwasu azotowego(V) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne w obydwu reakcjach chemicznych
 • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
 1. Roztwory

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
 • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
 • sporządza wodne roztwory substancji
 • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
 • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego
 • definiuje pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja
 • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin
 • odczytuje informacje z wykresu rozpuszczalności na temat wybranej substancji
 • definiuje pojęcia stężenie procentowe i stężenie molowe
 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, koloid liofobowy, koloid liofilowy, efekt Tyndalla
 • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
 • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki
 • wymienia zastosowania koloidów
 • wyjaśnia mechanizm rozpuszczania substancji w wodzie
 • wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem a roztwarzaniem
 • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji
 • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji
 • odczytuje informacje z wykresów rozpuszczalności na temat różnych substancji
 • wyjaśnia mechanizm procesu krystalizacji
 • projektuje doświadczenie chemiczne mające na celu wyhodowanie kryształów wybranej substancji
 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

Ocena dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie różnych substancji w wodzie oraz dokonuje podziału roztworów, ze względu na rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej, na roztwory właściwe, zawiesiny i koloidy
 • projektuje doświadczenie chemiczne pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (substancji stałych w cieczach) na składniki
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie oraz formułuje wniosek
 • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji
 • wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać układy koloidalne (kondensacja, dyspersja)
 • projektuje doświadczenie chemiczne Koagulacja białka oraz określa właściwości roztworu białka jaja
 • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji
 • wymienia zasady postępowania podczas sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym
 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie rozpuszczalności chlorku sodu w wodzie i benzynie oraz określa, od czego zależy rozpuszczalność substancji
 • wymienia przykłady substancji tworzących układy koloidalne przez kondensację lub dyspersję
 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol oraz formułuje wniose
 • kwymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji
 • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności
 • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach
 • wykonuje obliczenia dotyczące przeliczania stężeń procentowych i molowych roztworów
 1. Kinetyka chemiczna

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny
 • definiuje pojęcia: szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, kataliza, katalizator
 • wymienia rodzaje katalizy
 • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, praca, ciepło, energia całkowita układu
 • wyjaśnia pojęcia: teoria zderzeń aktywnych, kompleks aktywny, równanie kinetyczne reakcji chemicznej
 • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej

Ocena dobra:

Uczeń:

 • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów
 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)
 • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji
 • zapisuje równania kinetyczne reakcji chemicznych
 • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne
 • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdrobnienie substratów a szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczna synteza jodku magnezu i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
 • podaje treść reguły van’t Hoffa
 • wykonuje proste obliczenia chemiczne z zastosowaniem reguły van’t Hoffa
 • określa zmianę energii reakcji chemicznej przez kompleks aktywny
 • porównuje rodzaje katalizy i podaje ich zastosowania
 • wyjaśnia, co to są inhibitory oraz podaje ich przykłady
 • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem
 • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych
 • wyjaśnia pojęcie entalpia układu
 • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych (ΔH > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów
 • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęć: szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, reguła van’t Hoffa
 • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów
 • wyjaśnia różnice między katalizą homogeniczną, katalizą heterogeniczną i autokatalizą oraz podaje zastosowania tych procesów
 1. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia elektrolity i nieelektrolity
 • omawia założenia teorii dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) Arrheniusa w odniesieniu do kwasów, zasad i soli
 • definiuje pojęcia: reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna, stan równowagi chemicznej, stała dysocjacji elektrolitycznej, hydroliza soli
 • podaje treść prawa działania mas
 • podaje treść reguły przekory Le Chateliera-Brauna
 • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów
 • definiuje pojęcie stopnień dysocjacji elektrolitycznej
 • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych
 • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej
 • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne
 • zapisuje proste równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej
 • wyjaśnia pojęcie odczyn roztworu
 • wymienia podstawowe wskaźniki kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania
 • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
 • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej
 • podaje założenia teorii Brønsteda-Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad
 • podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad
 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, bez uwzględniania dysocjacji wielostopniowej
 • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe
 • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
 • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych
 • zapisuje wzór matematyczny przedstawiający treść prawa działania mas
 • wyjaśnia regułę przekory
 • wymienia czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej
 • zapisuje wzory matematyczne na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej i stałej dysocjacji elektrolitycznej
 • wymienia czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej
 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej i jonowej
 • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów
 • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej i jonowej
 • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn

Ocena dobra:

Uczeń:

 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
 • wyjaśnia założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz wymienia przykłady kwasów i zasad według znanych teorii
 • stosuje prawo działania mas na konkretnym przykładzie reakcji odwracalnej, np. dysocjacji słabych elektrolitów
 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, uwzględniając dysocjację stopniową niektórych kwasów i zasad
 • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji
 • stosuje regułę przekory w konkretnych reakcjach chemicznych
 • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu zbadanie przewodnictwa roztworów kwasu octowego o różnych stężeniach oraz interpretuje wyniki doświadczenia chemicznego
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcje zobojętniania zasad kwasami
 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego
 • bada odczyn wodnych roztworów soli i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
 • przewiduje na podstawie wzorów soli, które z nich ulegają reakcji hydrolizy oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
 • zapisuje równania reakcji hydrolizy soli w postaci cząsteczkowej i jonowej

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • omawia na dowolnych przykładach kwasów i zasad różnice w interpretacji dysocjacji elektrolitycznej według teorii Arrheniusa, Brønsteda-Lowry’ego i Lewisa
 • stosuje prawo działania mas w różnych reakcjach odwracalnych
 • przewiduje warunki przebiegu konkretnych reakcji chemicznych w celu zwiększenia ich wydajności
 • wyjaśnia mechanizm procesu dysocjacji jonowej, z uwzględnieniem roli wody w tym procesie
 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej
 • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • zapisuje równania dysocjacji jonowej, używając wzorów ogólnych kwasów, zasad i soli
 • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu
 • wykonuje obliczenia chemiczne korzystając z definicji stopnia dysocjacji
 • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów trudno rozpuszczalnych wodorotlenków
 • projektuje doświadczenie chemiczne Strącanie osadu trudno rozpuszczalnej soli
 • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego
 • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody
 • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH
 • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy soli
 • przewiduje odczyn wodnych roztworów soli, zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie odczynu wodnych roztworów soli; zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
 • przewiduje odczyn roztworu po reakcji chemicznej substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych
 1. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu sodu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne sodu
 • zapisuje wzory najważniejszych związków sodu (NaOH, NaCl)
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu glinu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne glinu
 • wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu i wymienia zastosowania tego procesu
 • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu krzemu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia zastosowania krzemu wiedząc, że jest on półprzewodnikiem
 • zapisuje wzór i nazwę systematyczną związku krzemu, który jest głównym składnikiem piasku
 • wymienia najważniejsze składniki powietrza i wyjaśnia, czym jest powietrze
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu tlenu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • zapisuje równania reakcji spalania węgla, siarki i magnezu w tlenie
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania tlenu
 • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy i jaką rolę odgrywa w przyrodzie
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu azotu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotu
 • zapisuje wzory najważniejszych związków azotu (kwasu azotowego(V), azotanów(V)) i wymienia ich zastosowania
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu siarki na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki
 • zapisuje wzory najważniejszych związków siarki (tlenku siarki(IV), tlenku siarki(VI), kwasu siarkowego(VI) i siarczanów(VI))
 • wymienia najważniejsze właściwości atomu chloru na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • zapisuje wzory najważniejszych związków chloru (kwasu chlorowodorowego i chlorków)
 • określa, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych fluorowców wraz ze zwiększaniem się masy atomów fluorowców
 • podaje kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloków s, p, d oraz f
 • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku s
 • wymienia właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowania wodoru i helu
 • podaje wybrany sposób otrzymywania wodoru i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • zapisuje wzór tlenku i wodorotlenku dowolnego pierwiastka chemicznego należącego do bloku s
 • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków chemicznych bloku p
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne borowców oraz wzory tlenków borowców i ich charakter chemiczny
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne węglowców oraz wzory tlenków węglowców
  i ich charakter chemiczny
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotowców oraz przykładowe wzory tlenków, kwasów i soli azotowców
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenowców oraz przykładowe wzory związków tlenowców (tlenków, nadtlenków, siarczków i wodorków)
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców oraz przykładowe wzory związków fluorowców
 • podaje, jak zmienia się aktywność chemiczna fluorowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne helowców oraz omawia ich aktywność chemiczną
 • omawia zmienność aktywności chemicznej i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych bloku p
 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne bloku d
 • zapisuje konfigurację elektronową atomów manganu i żelaza
 • zapisuje konfigurację elektronową atomów miedzi i chromu, uwzględniając promocję elektronu
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy chrom
 • podaje, od czego zależy charakter chemiczny związków chromu
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy mangan
 • podaje, od czego zależy charakter chemiczny związków manganu
 • omawia aktywność chemiczną żelaza na podstawie znajomości jego położenia w szeregu napięciowym metali
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków żelaza oraz wymienia ich właściwości
 • wymienia nazwy systematyczne i wzory sumaryczne związków miedzi oraz omawia ich właściwości
 • wymienia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku d
 • omawia podobieństwa we właściwościach pierwiastków chemicznych w grupach układu okresowego i zmienność tych właściwości w okresach

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sodu oraz formułuje wniosek
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcja sodu z wodą oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • omawia właściwości fizyczne i chemiczne sodu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków sodu (m.in. NaNO3) oraz omawia ich właściwości
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
 • zapisuje wzory i nazwy chemiczne wybranych związków wapnia (CaCO3, CaSO4 · 2 H2O, CaO, Ca(OH)2) oraz omawia ich właściwości
 • omawia właściwości fizyczne i chemiczne glinu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
 • wyjaśnia pojęcie pasywacji oraz rolę, jaką odgrywa ten proces w przemyśle materiałów konstrukcyjnych
 • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu, zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne krzemu na podstawie znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
 • wymienia składniki powietrza i określa, które z nich są stałe, a które zmienne
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenu oraz azotu na podstawie znajomości ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wyjaśnia zjawisko alotropii na przykładzie tlenu i omawia różnice we właściwościach odmian alotropowych tlenu
 • wyjaśnia, na czym polega proces skraplania gazów oraz kto i kiedy po raz pierwszy skroplił tlen oraz azot
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wyjaśnia rolę tlenu w przyrodzie
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków azotu i tlenu (N2O5, HNO3, azotany(V))
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki na podstawie jej położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
 • wymienia odmiany alotropowe siarki
 • charakteryzuje wybrane związki siarki (SO2, SO3, H2SO4, siarczany(VI), H2S, siarczki)
 • wyjaśnia pojęcie higroskopijność
 • wyjaśnia pojęcie woda chlorowa i omawia, jakie ma właściwości
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Działanie chloru na substancje barwne i formułuje wniosek
 • zapisuje równania reakcji chemicznych chloru z wybranymi metalami
 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
 • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór w reakcji syntezy oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór z soli kamiennej oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • wyjaśnia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych i zapisuje strukturę elektronową wybranych pierwiastków chemicznych bloku s
 • wyjaśnia, dlaczego wodór i hel należą do pierwiastków bloku s
 • przeprowadza doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać wodór
 • omawia sposoby otrzymywania wodoru i helu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • zapisuje wzory ogólne tlenków i wodorotlenków pierwiastków chemicznych bloku s
 • zapisuje strukturę elektronową powłoki walencyjnej wybranych pierwiastków chemicznych bloku p
 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków węglowców
 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków azotowców
 • omawia sposób otrzymywania, właściwości i zastosowania amoniaku
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych soli azotowców
 • omawia obiegi azotu i tlenu w przyrodzie
 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków siarki, selenu i telluru
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych tlenowców
 • wyjaśnia zmienność aktywności chemicznej tlenowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej
 • omawia zmienność właściwości fluorowców
 • wyjaśnia zmienność aktywności chemicznej i właściwości utleniających fluorowców
 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców oraz omawia zmienność mocy tych kwasów
 • omawia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku p
 • zapisuje strukturę elektronową zewnętrznej powłoki wybranych pierwiastków chemicznych bloku d

Ocena dobra:

Uczeń:

 • omawia podobieństwa i różnice we właściwościach metali i niemetali na podstawie znajomości ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie roztworów mocnych kwasów na glin oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Pasywacja glinu w kwasie azotowym(V) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • porównuje budowę wodorowęglanu sodu i węglanu sodu
 • zapisuje równanie reakcji chemicznej otrzymywania węglanu sodu z wodorowęglanu sodu
 • wskazuje hydrat wśród podanych związków chemicznych oraz zapisuje równania reakcji prażenia tego hydratu
 • omawia właściwości krzemionki
 • omawia sposób otrzymywania oraz właściwości amoniaku i soli amonowych
 • zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków chemicznych bloku s
 • wyjaśnia zmienność charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych bloku s
 • zapisuje wzory ogólne tlenków, kwasów tlenowych, kwasów beztlenowych oraz soli pierwiastków chemicznych bloku p
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarki plastycznej i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku siarki(IV) i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) i formułuje wniosek
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • omawia właściwości tlenku siarki(IV) i stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
 • omawia sposób otrzymywania siarkowodoru
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie aktywności chemicznej fluorowców oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • porównuje zmienność aktywności chemicznej oraz właściwości utleniających fluorowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej
 • wyjaśnia bierność chemiczną helowców
 • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku p pod względem zmienności właściwości, elektroujemności, aktywności chemicznej i charakteru chemicznego
 • wyjaśnia, dlaczego wodór, hel, litowce i berylowce należą do pierwiastków chemicznych bloku s
 • porównuje zmienność aktywności litowców i berylowców w zależności od położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie
 • zapisuje strukturę elektronową pierwiastków chemicznych bloku d, z uwzględnieniem promocji elektronu
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI), zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej oraz udowadnia, że jest to reakcja redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach kwasowym, obojętnym i zasadowym, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych oraz udowadnia, że są to reakcje redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
 • wyjaśnia zależność charakteru chemicznego zwiazków chromu i manganu od stopni utlenienia związków chromu i manganu w tych zwiazkach chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku d
 • rozwiązuje chemografy dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amoniaku i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości kwasu azotowego(V) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • przewiduje podobieństwa i różnice we właściwościach sodu, wapnia, glinu, krzemu, tlenu, azotu, siarki i chloru na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
 • wyjaśnia różnice między tlenkiem, nadtlenkiem i ponadtlenkiem
 • przewiduje i zapisuje wzór strukturalny nadtlenku sodu
 • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu i zasady na wodorotlenek glinu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w sposób cząsteczkowy i jonowy
 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chloru z sodem oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej
 • rozróżnia tlenki obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne wśród tlenków omawianych pierwiastków chemicznych
 • zapisuje równania reakcji chemicznych, potwierdzające charakter chemiczny danego tlenku
 • omawia i udowadnia zmienność charakteru chemicznego, aktywności chemicznej oraz elektroujemności pierwiastków chemicznych bloku s
 • udowadnia zmienność właściwości związków chemicznych pierwiastków chemicznych bloku s
 • omawia i udowadnia zmienność właściwości, charakteru chemicznego, aktywności chemicznej oraz elektroujemności pierwiastków chemicznych bloku p
 • udowadnia zmienność właściwości związków chemicznych pierwiastków chemicznych bloku p
 • projektuje doświdczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości związków manganu, chromu, miedzi i żelaa
 • rozwiązuje chemografy o dużym stopniu trudności dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
 • omawia typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków chemicznych 17. grupy, z uwzględnieniem ich zachowania wobec wody i zasad

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii

To jest chemia 2 zakres rozszerzony klasa III.

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2 podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia 2. Chemia organiczna, zakres rozszerzony

 1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie chemii organicznej
 • wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład związków organicznych
 • określa najważniejsze właściwości atomu węgla na podstawie położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym pierwiastków
 • wymienia odmiany alotropowe węgla definiuje pojęcie hybrydyzacji orbitali atomowych

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie chemii organicznej
 • określa właściwości węgla na podstawie położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym pierwiastków
 • omawia występowanie węgla w przyrodzie
 • wymienia odmiany alotropowe węgla i ich właściwości
 • wyjaśnia, dlaczego atom węgla w większości związków chemicznych tworzy cztery wiązania kowalencyjne

Ocena dobra:

Uczeń:

 • porównuje historyczną definicję chemii organicznej z definicją współczesną
 • wyjaśnia przyczynę różnic między właściwościami odmian alotropowych węgla
 • wymienia przykłady nieorganicznych związków węgla i przedstawia ich właściwości
 • charakteryzuje hybrydyzację jako operację matematyczną, a nie proces fizyczny

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • przedstawia rozwój chemii organicznej
 • ocenia znaczenie związków organicznych i ich różnorodność
 • analizuje sposoby otrzymywania fulerenów i wymienia ich rodzaje
 • wykrywa obecność węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w związkach organicznych
 • proponuje wzór empiryczny (elementarny) i rzeczywisty (sumaryczny) danego związku organicznego
 1. Węglowodory

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny węglowodorów, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji), przyłączania (addycji), polimeryzacji, spalania, rzędowość atomów węgla, izomeria położeniowa i łańcuchowa
 • definiuje pojęcia: stan podstawowy, stan wzbudzony, wiązania typu  i , rodnik, izomeria
 • podaje kryterium podziału węglowodorów ze względu na rodzaj wiązania między atomami węgla w cząsteczce
 • zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów, alkinów i na ich podstawie wyprowadza wzory sumaryczne węglowodorów
 • zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaje nazwy systematyczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów węgla od 1 do
 • zapisuje wzory przedstawicieli poszczególnych szeregów homologicznych węglowodorów oraz podaje ich nazwy, właściwości i zastosowania
 • zapisuje równania reakcji spalania i bromowania metanu
 • zapisuje równania reakcji spalania, uwodorniania oraz polimeryzacji etenu i etynu
 • wymienia przykłady węglowodorów aromatycznych (wzór, nazwa, zastosowanie)
 • wymienia rodzaje izomerii
 • wymienia źródła występowania węglowodorów w przyrodzie

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: węglowodory, alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, grupa alkilowa, areny
 • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy, stan wzbudzony, wiązania typu  i , reakcja substytucji, rodnik, izomeria
 • zapisuje konfigurację elektronową atomu węgla w stanie podstawowym i wzbudzonym
 • zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów na podstawie wzorów czterech pierwszych członów ich szeregów homologicznych
 • przedstawia sposoby otrzymywania: metanu, etenu i etynu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • przedstawia właściwości metanu, etenu i etynu oraz zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulegają
 • podaje nazwy systematyczne izomerów na podstawie wzorów półstrukturalnych
 • stosuje zasady nazewnictwa systematycznego alkanów (proste przykłady)
 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego węglowodorów
 • zapisuje równania reakcji bromowania, uwodorniania oraz polimeryzacji etenu i etynu
 • określa rzędowość dowolnego atomu węgla w cząsteczce węglowodoru
 • wyjaśnia pojęcie aromatyczności na przykładzie benzenu
 • wymienia reakcje, którym ulega benzen (spalanie, bromowanie z użyciem katalizatora, uwodornianie, nitrowanie i sulfonowanie)
 • wymienia przykłady (wzory i nazwy) homologów benzenu
 • wymienia przykłady (wzory i nazwy) arenów wielopierścieniowych
 • wyjaśnia pojęcia: izomeria łańcuchowa, położeniowa, funkcyjna, cis-trans
 • wymienia przykłady izomerów cis i trans oraz wyjaśnia różnice między nimi

Ocena dobra:

Uczeń:

 • określa przynależność węglowodoru do danego szeregu homologicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego
 • charakteryzuje zmianę właściwości węglowodorów w zależności od długości łańcucha węglowego
 • określa zależność między rodzajem wiązania (pojedyncze, podwójne, potrójne) a typem hybrydyzacji
 • otrzymuje metan, eten i etyn oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wyjaśnia, w jaki sposób tworzą się w etenie i etynie wiązania typu  i 
 • wyjaśnia, na czym polega izomeria konstytucyjna i podaje jej przykłady
 • podaje nazwę systematyczną izomeru na podstawie wzoru półstrukturalnego i odwrotnie (przykłady o średnim stopniu trudności)
 • określa typy reakcji chemicznych, którym ulega dany węglowodór i zapisuje ich równania
 • zapisuje mechanizm reakcji substytucji na przykładzie bromowania metanu
 • odróżnia doświadczalnie węglowodory nasycone od nienasyconych
 • wyjaśnia budowę pierścienia benzenowego (aromatyczność)
 • bada właściwości benzenu, zachowując szczególne środki ostrożności
 • zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulega benzen (spalanie, bromowanie z użyciem katalizatora i bez, uwodornianie, nitrowanie i sulfonowanie)
 • wyjaśnia, na czym polega kierujący wpływ podstawników
 • omawia kierujący wpływ podstawników i zapisuje równania reakcji chemicznych
 • charakteryzuje areny wielopierścieniowe, zapisuje ich wzory i podaje nazwy
 • bada właściwości naftalenu
 • podaje nazwy izomerów cis-trans węglowodorów o kilku atomach węgla

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • przewiduje kształt cząsteczki, znając typ hybrydyzacji
 • wyjaśnia na dowolnych przykładach mechanizmy reakcji: substytucji, addycji i eliminacji oraz przegrupowania wewnątrzcząsteczkowego
 • proponuje kolejne etapy substytucji i zapisuje je na przykładzie chlorowania etanu
 • zapisuje mechanizm reakcji addycji na przykładzie reakcji etenu z chlorem
 • zapisuje wzory strukturalne dowolnych węglowodorów (izomerów) oraz określa typ izomerii
 • projektuje i doświadczalnie identyfikuje produkty całkowitego spalania węglowodorów
 • zapisuje równania reakcji spalania węglowodorów z zastosowaniem wzorów ogólnych węglowodorów
 • udowadnia, że dwa węglowodory o takim samym składzie procentowym mogą należeć do dwóch różnych szeregów homologicznych
 • projektuje doświadczenia chemiczne dowodzące różnic we właściwościach węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych
 1. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono- i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy
 • zapisuje wzory i podaje nazwy grup funkcyjnych, które występują w związkach organicznych
 • zapisuje wzory i nazwy wybranych fluorowcopochodnych
 • zapisuje wzory metanolu i etanolu, podaje ich właściwości oraz wpływ na organizm człowieka
 • podaje zasady nazewnictwa systematycznego fluorowcopochodnych, alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych
 • zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin i amidów
 • zapisuje wzory półstrukturalne i sumaryczne czterech pierwszych członów szeregu homologicznego alkoholi
 • określa, na czym polega proces fermentacji alkoholowej
 • zapisuje wzór glicerolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania
 • zapisuje wzór fenolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania
 • zapisuje wzory aldehydów mrówkowego i octowego, podaje ich nazwy systematyczne
 • omawia metodę otrzymywania metanalu i etanalu
 • wymienia reakcje charakterystyczne aldehydów
 • zapisuje wzór i określa właściwości acetonu jako najprostszego ketonu
 • zapisuje wzory kwasu mrówkowego i octowego, podaje ich nazwy systematyczne, właściwości i zastosowania
 • omawia, na czym polega proces fermentacji octowej
 • podaje przykład kwasu tłuszczowego
 • określa, co to są mydła i podaje sposób ich otrzymywania
 • zapisuje dowolny przykład reakcji zmydlania
 • omawia metodę otrzymywania estrów, podaje ich właściwości i zastosowania
 • definiuje tłuszcze jako specyficzny rodzaj estrów
 • podaje, jakie właściwości mają tłuszcze i jaką funkcję pełnią w organizmie człowieka
 • dzieli tłuszcze na proste i złożone oraz wymienia przykłady takich tłuszczów
 • zapisuje wzór metyloaminy i określa jej właściwości
 • zapisuje wzór mocznika i określa jego właściwości

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono-i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy
 • omawia metody otrzymywania i zastosowania fluorowcopochodnych węglowodorów
 • wyjaśnia pojęcie rzędowości alkoholi i amin
 • zapisuje wzory 4 pierwszych alkoholi w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne
 • wyprowadza wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych na podstawie wzorów czterech pierwszych członów szeregu homologicznego tych związków chemicznych
 • podaje nazwy systematyczne alkoholi metylowego i etylowego
 • zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulegają fluorowcopochodne (spalanie, reakcje z sodem i z chlorowodorem)
 • zapisuje równanie reakcji fermentacji alkoholowej i wyjaśnia złożoność tego procesu
 • zapisuje wzór glikolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania
 • zapisuje równanie reakcji spalania glicerolu oraz równanie reakcji glicerolu z sodem
 • zapisuje wzór ogólny fenoli, podaje źródła występowania, otrzymywanie i właściwości fenolu (benzenolu)
 • zapisuje wzory czterech pierwszych aldehydów w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne
 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania aldehydu octowego z etanolu
 • wyjaśnia przebieg reakcji charakterystycznych aldehydów na przykładzie aldehydu mrówkowego (próba Tollensa i próba Trommera)
 • wyjaśnia zasady nazewnictwa systematycznego ketonów
 • omawia metody otrzymywania ketonów
 • zapisuje wzory czterech pierwszych kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne
 • zapisuje równanie reakcji fermentacji octowej jako jednej z metod otrzymywania kwasu octowego
 • omawia właściwości kwasów mrówkowego i octowego (odczyn, palność, reakcje z metalami, tlenkami metali i zasadami); zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • omawia zastosowania kwasu octowego
 • zapisuje wzory trzech kwasów tłuszczowych, podaje ich nazwy i wyjaśnia, dlaczego są zaliczane do wyższych kwasów karboksylowych
 • otrzymuje mydło sodowe (stearynian sodu), bada jego właściwości i zapisuje równanie reakcji chemicznej
 • wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji
 • zapisuje wzór ogólny estru
 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania octanu etylu i omawia warunki, w jakich zachodzi ta reakcja chemiczna
 • przeprowadza reakcję otrzymywania octanu etylu i bada jego właściwości
 • omawia miejsca występowania i zastosowania estrów
 • dzieli tłuszcze ze względu na pochodzenie i stan skupienia
 • wyjaśnia, na czym polega reakcja zmydlania tłuszczów
 • podaje kryterium podziału tłuszczów na proste i złożone
 • omawia ogólne właściwości lipidów oraz ich podział
 • wyjaśnia budowę cząsteczek amin, ich rzędowość i nazewnictwo systematyczne
 • wyjaśnia budowę cząsteczek amidów
 • omawia właściwości oraz zastosowania amin i amidów

Ocena dobra:

Uczeń:

 • omawia właściwości fluorowcopochodnych węglowodorów
 • porównuje właściwości alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach węglowych różnej długości
 • bada doświadczalnie właściwości etanolu i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych (rozpuszczalność w wodzie, palność, reakcja z sodem, odczyn, działanie na białko jaja, reakcja z chlorowodorem)
 • wykrywa obecność etanolu
 • bada doświadczalnie właściwości glicerolu (rozpuszczalność w wodzie, palność, reakcja glicerolu z sodem)
 • bada doświadczalnie charakter chemiczny fenolu w reakcji z wodorotlenkiem sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • omawia kierujący wpływ podstawników oraz zapisuje równania reakcji bromowania i nitrowania fenolu
 • przeprowadza próby Tollensa i Trommera dla aldehydu octowego
 • zapisuje równania reakcji przedstawiające próby Tollensa i  Trommera dla aldehydów mrówkowego i octowego
 • wyjaśnia, na czym polega próba jodoformowa i u jakich ketonów zachodzi
 • bada doświadczalnie właściwości acetonu i wykazuje, że ketony nie mają właściwości redukujących
 • bada doświadczalnie właściwości kwasu octowego oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych (palność, odczyn, reakcje z magnezem, tlenkiem miedzi(II) i wodorotlenkiem sodu)
 • bada doświadczalnie właściwości kwasu stearynowego i oleinowego (reakcje z wodorotlenkiem sodu oraz z wodą bromową) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • porównuje właściwości kwasów karboksylowych zmieniające się w zależności od długości łańcucha węglowego
 • wyjaśnia mechanizm reakcji estryfikacji
 • przeprowadza hydrolizę octanu etylu i zapisuje równanie reakcji chemicznej
 • proponuje sposób otrzymywania estru kwasu nieorganicznego, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • przeprowadza reakcję zmydlania tłuszczu i zapisuje równanie reakcji chemicznej
 • zapisuje równanie reakcji hydrolizy tłuszczu
 • bada doświadczalnie zasadowy odczyn aniliny oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
 • bada właściwości amidów
 • zapisuje równanie reakcji hydrolizy acetamidu
 • bada doświadczalnie właściwości mocznika jako pochodnej kwasu węglowego
 • przeprowadza reakcję hydrolizy mocznika i zapisuje równanie tej reakcji
 • zapisuje równanie reakcji kondensacji mocznika i wskazuje wiązanie peptydowe w cząsteczce powstałego związku chemicznego

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia przebieg reakcji polimeryzacji fluorowcopochodnych
 • porównuje doświadczalnie charakter chemiczny alkoholi mono- i polihydroksylowych na przykładzie etanolu i glicerolu
 • wyjaśnia zjawisko kontrakcji etanolu
 • ocenia wpływ pierścienia benzenowego na charakter chemiczny fenolu
 • wykrywa obecność fenolu
 • porównuje budowę cząsteczek oraz właściwości alkoholi i fenoli
 • proponuje różne metody otrzymywania alkoholi i fenoli oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wykazuje, że aldehydy można otrzymać w wyniku utleniania alkoholi
  I-rzędowych, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • udowadnia, że aldehydy mają właściwości redukujące, przeprowadza odpowiednie doświadczenia i zapisuje równania reakcji chemicznych
 • przeprowadza reakcję polikondensacji formaldehydu z fenolem, zapisuje jej równanie i wyjaśnia, czym różni się ona od reakcji polimeryzacji
 • proponuje różne metody otrzymywania aldehydów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • wyjaśnia, dlaczego w wyniku utleniania alkoholi I-rzędowych powstają aldehydy, natomiast II-rzędowych – ketony
 • analizuje i porównuje budowę cząsteczek oraz właściwości aldehydów i ketonów
 • udowadnia, że aldehydy i ketony o tej samej liczbie atomów węgla są względem siebie izomerami
 • dokonuje klasyfikacji kwasów karboksylowych ze względu na długość łańcucha węglowego, charakter grupy węglowodorowej oraz liczbę grup karboksylowych
 • porównuje właściwości kwasów nieorganicznych i karboksylowych na wybranych przykładach
 • ocenia wpływ wiązania podwójnego w cząsteczce na właściwości kwasów tłuszczowych
 • proponuje różne metody otrzymywania kwasów karboksylowych oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • zapisuje równania reakcji powstawania estrów różnymi sposobami i podaje ich nazwy systematyczne
 • udowadnia, że estry o takim samym wzorze sumarycznym mogą mieć różne wzory strukturalne i nazwy
 • projektuje i wykonuje doświadczenie wykazujące nienasycony charakter oleju roślinnego
 • udowadnia, że aminy są pochodnymi zarówno amoniaku, jak i węglowodorów
 • udowadnia na dowolnych przykładach, na czym polega różnica w rzędowości alkoholi i amin
 • wyjaśnia przyczynę zasadowych właściwości amoniaku i amin
 • porównuje przebieg reakcji hydrolizy acetamidu w środowisku kwasu siarkowego(VI) i wodorotlenku sodu
 1. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: czynność optyczna, chiralność, asymetryczny atom węgla, izomeria optyczna, enancjomery
 • definiuje pojęcia: hydroksykwasy, aminokwasy, białka, węglowodany, reakcje charakterystyczne
 • zapisuje wzór najprostszego hydroksykwasu i podaje jego nazwę
 • zapisuje wzór najprostszego aminokwasu i podaje jego nazwę
 • omawia rolę białka w organizmie
 • podaje sposób, w jaki można wykryć obecność białka
 • dokonuje podziału węglowodanów na proste i złożone, podaje po jednym przykładzie każdego z nich (nazwa, wzór sumaryczny)
 • omawia rolę węglowodanów w organizmie człowieka
 • określa właściwości glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy oraz wymienia źródła występowania tych substancji w przyrodzie
 • zapisuje równania reakcji charakterystycznych glukozy i skrobi

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: czynność optyczna, chiralność, asymetryczny atom węgla, izomeria optyczna, enancjomery
 • konstruuje model cząsteczki chiralnej
 • wyjaśnia pojęcia: koagulacja, wysalanie, peptyzacja, denaturacja białka, fermentacja alkoholowa, fotosynteza, hydroliza
 • wyjaśnia, czym są: reakcje biuretowa i ksantoproteinowa
 • wyjaśnia pojęcie dwufunkcyjne pochodne węglowodorów
 • wymienia miejsca występowania oraz zastosowania kwasów mlekowego i salicylowego
 • zapisuje równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny i wskazuje wiązanie peptydowe
 • zapisuje wzór ogólny węglowodanów oraz dzieli je na cukry proste, dwucukry i wielocukry
 • wie, że glukoza jest aldehydem polihydroksylowym i wyjaśnia tego konsekwencje, zapisuje wzór liniowy cząsteczki glukozy
 • omawia reakcje charakterystyczne glukozy
 • wyjaśnia znaczenie reakcji fotosyntezy w przyrodzie oraz zapisuje równanie tej reakcji chemicznej
 • zapisuje równania reakcji hydrolizy sacharozy i skrobi oraz podaje nazwy produktów
 • wymienia różnice w budowie cząsteczek skrobi i celulozy
 • potrafi wykryć obecność skrobi w badanej substancji
 • omawia miejsca występowania i zastosowania sacharydów

Ocena dobra:

Uczeń:

 • analizuje wzory strukturalne substancji pod kątem czynności optycznej
 • omawia sposoby otrzymywania i właściwości hydroksykwasów
 • wyjaśnia, co to jest aspiryna
 • bada doświadczalnie glicynę i wykazuje jej właściwości amfoteryczne
 • zapisuje równania reakcji powstawania di- i tripeptydów z różnych aminokwasów oraz zaznacza wiązania peptydowe
 • wyjaśnia, co to są aminokwasy kwasowe, zasadowe i obojętne oraz podaje odpowiednie przykłady
 • wskazuje asymetryczne atomy węgla we wzorach związków chemicznych
 • bada skład pierwiastkowy białek
 • przeprowadza doświadczenia: koagulacji, peptyzacji oraz denaturacji białek
 • bada wpływ różnych czynników na białko jaja
 • przeprowadza reakcje charakterystyczne białek
 • bada skład pierwiastkowy węglowodanów
 • bada właściwości glukozy i przeprowadza reakcje charakterystyczne z jej udziałem
 • bada właściwości sacharozy i wykazuje, że jej cząsteczka nie zawiera grupy aldehydowej
 • bada właściwości skrobi
 • wyjaśnia znaczenie biologiczne sacharydów

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • analizuje schemat i zasadę działania polarymetru
 • zapisuje wzory perspektywiczne i projekcyjne wybranych związków chemicznych
 • oblicza liczbę stereoizomerów na podstawie wzoru strukturalnego związku chemicznego
 • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzających obecność grup funkcyjnych w hydroksykwasach
 • wyjaśnia pojęcia diastereoizomery, mieszanina racemiczna
 • udowadnia właściwości amfoteryczne aminokwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
 • analizuje tworzenie się wiązań peptydowych na wybranym przykładzie
 • podaje przykłady aminokwasów białkowych oraz ich skrócone nazwy trzyliterowe
 • zapisuje równanie reakcji powstawania tripeptydu, np. Ala-Gly-Ala, na podstawie znajomości budowy tego związku chemicznego
 • analizuje białka jako związki wielkocząsteczkowe, opisuje ich struktury
 • analizuje etapy syntezy białka
 • projektuje doświadczenie wykazujące właściwości redukcyjne glukozy
 • doświadczalnie odróżnia glukozę od fruktozy
 • zapisuje i interpretuje wzory glukozy: sumaryczny, liniowy i pierścieniowy
 • zapisuje wzory taflowe i łańcuchowe glukozy i fruktozy, wskazuje wiązanie półacetalowe
 • zapisuje wzory taflowe sacharozy i maltozy, wskazuje wiązanie półacetalowe i wiązanie O-glikozydowe
 • przeprowadza hydrolizę sacharozy i bada właściwości redukujące produktów tej reakcji chemicznej
 • analizuje właściwości skrobi i celulozy wynikające z różnicy w budowie ich cząsteczek
 • analizuje proces hydrolizy skrobi i wykazuje złożoność tego procesu
 • proponuje doświadczenia umożliwiające wykrycie różnych grup funkcyjnych