Przedmiotowy system oceniania

dla przedmiotu :

„Podstawy przedsiębiorczości”

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (rok szkol. 2016/2017)

Przedmiotowy system oceniania służy ocenie osiągania szczegółowych celów

edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości, poziomu kształcenia i efektów

wychowawczych.

1. Przedmiotem oceny jest:

· postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczości

· stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązującego programu

nauczania dla danej klasy (wymagania edukacyjne)

· korzystanie z różnych źródeł informacji

· aktywność na lekcji

· posługiwanie się językiem fachowym (ekonomicznym)

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

Ponadto na lekcjach mających charakter ćwiczeniowy:

· opanowanie tematycznej czynności- umiejętności jej wykonywania

· umiejętność wiązania teorii z praktyką

· umiejętność współdziałania ucznia w zespole

· trafna samoocena i autoprezentacja

· opracowanie projektów, wykonywanie ćwiczeń inscenizacyjnych (odgrywanie ról) itp.

·przygotowanie oryginalnego rozwiązania problemu

2. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na poziom rozwoju

przedsiębiorczej postawy ucznia na poszczególnych etapach kształcenia i

realizacji działów programowych poprzez analizę jego:

· trafności samooceny i autoprezentacji

· opracowania projektów przedsięwzięć, prac domowych i ćwiczeń świadczących o

postawie twórczej, innowacyjnej

· umiejętności posługiwania się kategoriami ekonomicznymi

· posługiwania się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarkę

· umiejętności posługiwania się danymi statystycznymi oraz odczytywania i

interpretacji wskaźników ekonomicznych

· umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji dla potrzeb poszukiwania pracy

· umiejętności komunikacji interpersonalnej, techniki komunikacji werbalnej i

niewerbalnej

· znajomości i umiejętności stosowania zasad pracy grupowej

· znajomości form oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki

∙ aktywności w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wspierającymi

przedsiębiorczość

3. Kryteria wymagań specyficzne dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości:

Ocena: niedostateczny

· uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

umiejętności, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie

wiedzy z tego przedmiotu.

· nie przyswoił elementarnego zasobu słownictwa oraz nie potrafi odtworzyć

podstawowych zależności ekonomicznych

· nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań o elementarnym stopniu

trudności ani odtworzyć wiadomości z pamięci

· w sytuacjach typowych nie radzi sobie nawet przy pomocy nauczyciela

· nie wykonuje poleceń w zakresie uczestnictwa w ćwiczeniach, pracy grupowej

oraz nie potrafi pracować w zakresie realizacji elementarnych części projektów

Ocena: dopuszczający

· uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości z pamięci i przy pomocy

nauczyciela rozwiązuje typowe problemy i zadania

· potrafi posłużyć się przykładem, ale stosuje ubogą i częściowo błędną

terminologię

· treść merytoryczna zawiera liczne błędy rzeczowe

· uczeń ma trudności z logicznym wiązaniem faktów oraz wnioskowaniem

· potrafi rozpoznać tylko część struktur ekonomicznych, praw i prawidłowości bez

dokonywania ich analizy i oceny

Ocena: dostateczny

· rozróżnia i wymienia z pamięci podstawowe prawa i prawidłowości gospodarki

rynkowej

· potrafi artykułować cechy własnej osobowości

· rozumie zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego

· potrafi częściowo skorzystać z informacji

· wykorzystuje swój zakres wiedzy w rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu

trudności popełniając jednak pomyłki

· rozróżnia podstawowe pojęcia ekonomiczne i prawne i potrafi je odtworzyć

Ocena: dobry

· uczeń potrafi właściwie skorzystać ze źródeł informacji, a uzyskane informacje

interpretuje, przetwarza i wykorzystuje

· prawidłowo określa związki przyczynowo-skutkowe zjawisk gospodarczych

· samodzielnie rozpoznaje prawidłowości różnych rodzajów rynku

· potrafi zastosować wiadomości wykazując inwencję w rozwiązywaniu typowych

zadań

·stosuje terminologię ekonomiczną

· Ocena: bardzo dobry

· ma opanowany zakres wiadomości oraz umiejętności objęte programem

nauczania przedmiotu

· swobodnie posługuje się terminologią

· zna i potrafi w praktyce zastosować z dużą swobodą zasady przedsiębiorczości

· twórczo działa w zakresie rozwiązywania problemów o dużym stopniu

skomplikowania

· jest w stanie samodzielnie opracować symulację tworzenia firmy z

uwzględnieniem wszystkich aspektów ekonomicznych i prawnych

· wyjaśnia istotę procesów makro i mikro ekonomicznych

Ocena: celujący

· uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza

realizowany program, szybko i prawidłowo je wykonuje

·samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i potrafi dzielić się zdobyta wiedzą

· przygotowuje materiały korzystając z różnych źródeł informacji, przetwarza je

do praktycznego wykorzystania

· biegle posługuje się wiedzą, a poziom umiejętności praktycznych przekracza

wymagania programowe

· organizuje pracę własną, ale też potrafi koncepcyjnie myśleć i działać dla dobra

zespołu klasowego

Inne zasady współpracy nauczyciela z uczniami mogą być regulowane odrębnym Kontraktem pomiędzy nauczycielem, a uczniami, przyjętym wspólnie do realizacji i przestrzegania.

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zasadach szkolnego oceniania na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.

2. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny z różnorodnych form własnej pracy.

3. Podstawa do formułowania wymagań wobec uczniów są: obowiązującą podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości.

4. Uczeń może zostać oceniony na lekcjach podstaw przedsiębiorczości za:

a) test sprawdzający z działu programowego,

b) projekt przygotowany w ramach pracy zespołowej,

c) sprawdzian pisemny (materiał dwóch ostatnich lekcji)

d) prace domowa,

e) wystąpienia publiczne w ramach pracy na lekcji,

f) udział w olimpiadach i konkursach o tematyce ekonomicznej,

g) udział w przedsięwzięciach promujących cechy człowieka

przedsiębiorczego.

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie.

6. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, ale nie częściej niż jeden raz w półroczu.

7. Zasady oceniania sprawdzianów i prac klasowych:

Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:

  1. – ponad 39% do 54% punktów – ocena dopuszczająca
  2. ponad 54% do 75% punktów – ocena dostateczna
  3. ponad 75% do 95% punktów – ocena dobra
  4. ponad 95% do 100% punktów – ocena bardzo dobra
  5. 100% punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego – ocena celująca

8. Zasady poprawiania ocen niedostatecznych oraz zaliczania testów i sprawdzianów, a także zasady wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych określa Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP w Sadownem.

Przedmiotowy system oceniania opracowała Grażyna Gąsiorek