Regulamin uczestnictwa w projekcie

Gates and Keys

w ramach programu ERASMUS+

 

edukacja szkolna –partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

§ 1

Informacje ogólne

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna.

 3. Partnerami ZSP w Sadownem są szkoły z Anglii, Danii, Niemiec, Turcji, Węgier i dwie szkoły z Włoch.

 4. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych i ICT oraz gotowych do podejmowania działań projektowych.

 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Językiem projektu jest język angielski.

 7. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe, sześciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do wszystkich krajów partnerskich i trzy dwudniowe wyjazdy nauczycieli do Anglii, Niemiec i Turcji.

 

§ 2

Obowiązki uczestników projektu

 1. Przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w projekcie,

 2. Posiadanie aktualnego dokumentu upoważniającego go do wyjazdu zagranicznego (dowodu osobistego lub paszportu w przypadku krajów partnerskich, które nie należą do Unii Europejskiej),

 3. Udział we wszystkich zadaniach projektowych, które będą miały miejsce w trakcie realizacji projektu czyli od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

 4. Regularne uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu,

 5. Terminowe wykonywanie przydzielonych zadań; czas na realizację poszczególnych działań projektowych określany jest przez koordynatora projektu,

 6. Tworzenie i opracowanie materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie,

 7. Aktywny udział w akcji upowszechniania rezultatów projektu,

 8. Doskonalenie znajomości języka angielskiego,

 9. Godne wypełnianie obowiązków ucznia-reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym,

 10. Kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju oraz szanowanie godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię oraz przekonania,

 11. Podpisanie deklaracji o zachowaniu wyżej wymienionych zasad.

 § 3

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązują się do poniesienia kosztów poniesionych na organizację wyjazdu, wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

§ 4

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.

2. W przypadku złamania zasad regulaminu, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w spotkaniu projektowym i odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów na ich koszt. Konsekwencją będzie obniżona ocena zachowania oraz kara przewidziana w statucie szkoły.

§ 5

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd.

 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.

 4. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

 5. Uczniowie stosują się do ustalonych godzin ciszy nocnej i wewnętrznych regulaminów miejsc noclegowych.

 6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

 7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

 8. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek zachowania czystości i porządku w autokarze, w miejscu zakwaterowania oraz wszystkich zwiedzanych obiektach.

 9. Należy obowiązkowo zgłaszać opiekunom przypadki złego samopoczucia, konieczności przyjmowania leków, problemy związane ze stanem zdrowia oraz wszelkie wypadki zagrażające bezpieczeństwu grupy.

 10. Uczniowie biorą odpowiedzialność za swój bagaż, pieniądze i za wartościowe rzeczy/przedmioty osobiste.

 11. W czasie wizyty paszporty (lub dowody) uczniów pozostają w depozycie u koordynatora projektu.

 12. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

 13. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 14. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych.

 15. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 16. Podczas wyjazdu każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

  • samowolnego opuszczania tymczasowego miejsca zamieszkania,

  • samodzielnego oddalania się od grupy w trakcie zwiedzania lub przemieszczania się pomiędzy obiektami,

  • stosowania używek w jakiejkolwiek postaci

§ 6

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

 3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 4. Szkoła zapewnia sobie prawo do odwołania wyjazdu bez podania przyczyn

 5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *