Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii

To jest chemia 1 zakres rozszerzony klasa II.

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1 podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony

 1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego

 • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące
  w pracowni chemicznej

 • wymienia nauki zaliczane do nauk przyrodniczych

 • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne

 • oblicza liczbę protonów, elektronów
  i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu

 • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa

 • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając
  z układu okresowego

 • oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2

 • definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane

 • wyjaśnia, co to są izotopy pierwiastków chemicznych na przykładzie atomu wodoru

 • omawia budowę współczesnego modelu atomu

 • definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny

 • podaje treść prawa okresowości

 • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)

 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloku s, p, d oraz f

 • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym

 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła
  i sprzętu laboratoryjnego

 • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi

 • wyjaśnia, dlaczego chemia należy do nauk przyrodniczych

 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej

 • podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego

 • opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty

 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 10

 • definiuje pojęcia: promieniotwórczość, okres półtrwania

 • wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych

 • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych

 • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f

 • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)

 • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym zajmuje się chemia nieorganiczna i organiczna

 • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny

 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)

 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku, za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego

 • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej

 • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym

 • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym

 • wymienia nazwiska uczonych, którzy w największym stopniu przyczynili się do zmiany poglądów na budowę materii

 • wyjaśnia sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w XIX w.

 • omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija I. Mendelejewa

 • analizuje zmienność charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych zależnie od ich położenia w układzie okresowym

 • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć ładunek i masa

 • wyjaśnia, co to są siły jądrowe i jaki mają wpływ na stabilność jądra

 • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy

 • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów wybranych pierwiastków chemicznych, za pomocą liczb kwantowych

 • wyjaśnia, dlaczego zwykle masa atomowa pierwiastka chemicznego nie jest liczbą całkowitą

 • wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania

 • analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu

 • porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją

 • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych

 • uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.

 • wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej większej od 100

 1. Wiązania chemiczne

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie elektroujemność

 • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności

 • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków chemicznych (np. O2, H2) i związków chemicznych (np. H2O, HCl)

 • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol

 • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)

 • podaje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania

 • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane

 • definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej

 • opisuje budowę wewnętrzną metali

 • definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych

 • podaje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • omawia zmienność elektroujemności pierwiastków chemicznych w układzie okresowym

 • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i oktetu elektronowego

 • przewiduje na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych rodzaj wiązania chemicznego

 • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych

 • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe

 • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego

 • wyjaśnia różnicę miedzy orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)

 • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu

 • podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych

 • przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)

 • definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

Ocena dobra:

Uczeń:

 • analizuje zmienność elektroujemności i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych w układzie okresowym

 • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne

 • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-akceptorowym

 • wyjaśnia pojęcie energia jonizacji

 • omawia sposób w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)

 • charakteryzuje wiązanie metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania

 • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego

 • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typu σ i π

 • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody

 • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa

 • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią

 • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym

 • proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne

 • określa typ wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)

 • określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu

 • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole

 • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji

 • przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)

 • udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki

 1. Systematyka związków nieorganicznych

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna

 • wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego

 • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany

 • zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)

 • podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego

 • interpretuje równania reakcji chemicznych w aspekcie jakościowym i ilościowym

 • definiuje pojęcia tlenki i nadtlenki

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem

 • ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku

 • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne

 • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków

 • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady

 • definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne

 • zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych

 • definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu

 • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów

 • definiuje pojęcie sole

 • wymienia rodzaje soli

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania

 • definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wymienia różnice między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne tlenków

 • zapisuje równianie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 30

 • opisuje budowę tlenków

 • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne

 • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą

 • wymienia przykłady zastosowania tlenków

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków

 • opisuje budowę wodorotlenków

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad

 • wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne

 • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami

 • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków

 • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych

 • opisuje budowę kwasów

 • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe

 • wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wymienia przykłady zastosowania kwasów

 • opisuje budowę soli

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli

 • wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami

 • odszukuje informacje na temat występowania soli w przyrodzie wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian

 • określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu

 • stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego

 • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne

 • wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji

 • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych z kwasami i zasadami

 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych, w postaci cząsteczkowej i jonowej

 • wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznejomawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych

 • zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące utleniające właściwości wybranych kwasów

 • wymienia metody otrzymywania soli

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami

 • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli

 • odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania

 • opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania wodorków, węglików i azotków

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równanania reakcji chemicznych

 • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym

 • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Porównanie aktywności chemicznej metali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych

 • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych

 • ustala wzory soli na podstawie ich nazw

 • proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce

 • określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach

 • zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty

 1. Stechiometria

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia mol i masa molowa

 • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa

 • podaje treść prawa Avogadra wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej
  (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów

 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych

 • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek

 • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne

 • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

Ocena dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra

 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)

 • wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej

 • oblicza skład procentowy związków chemicznych

 • wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego

 • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • porównuje gęstości różnych gazów na podstawie znajomości ich mas molowych

 • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

 • wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych

 • wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)

 1. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego

 • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych

 • określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych

 • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja

 • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego

 • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji

 • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych

 • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji

 • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks

 • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks

 • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metali i reakcja dysproporcjonowania

Ocena dobra:

Uczeń:

 • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów

 • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową

 • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania

 • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami

 • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle i w procesach biochemicznych

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi ze stężonym roztworem kwasu azotowego(V)

 • zapisuje równania reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) oraz stężonym roztworem kwasu azotowego(V) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne w obydwu reakcjach chemicznych

 • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami

 1. Roztwory

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja

 • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych

 • sporządza wodne roztwory substancji

 • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie

 • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego

 • definiuje pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja

 • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin

 • odczytuje informacje z wykresu rozpuszczalności na temat wybranej substancji

 • definiuje pojęcia stężenie procentowe i stężenie molowe

 • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, koloid liofobowy, koloid liofilowy, efekt Tyndalla

 • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej

 • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki

 • wymienia zastosowania koloidów

 • wyjaśnia mechanizm rozpuszczania substancji w wodzie

 • wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem a roztwarzaniem

 • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji

 • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji

 • odczytuje informacje z wykresów rozpuszczalności na temat różnych substancji

 • wyjaśnia mechanizm procesu krystalizacji

 • projektuje doświadczenie chemiczne mające na celu wyhodowanie kryształów wybranej substancji

 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

 

Ocena dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie różnych substancji w wodzie oraz dokonuje podziału roztworów, ze względu na rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej, na roztwory właściwe, zawiesiny i koloidy

 • projektuje doświadczenie chemiczne pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (substancji stałych w cieczach) na składniki

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie oraz formułuje wniosek

 • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji

 • wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać układy koloidalne (kondensacja, dyspersja)

 • projektuje doświadczenie chemiczne Koagulacja białka oraz określa właściwości roztworu białka jaja

 • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji

 • wymienia zasady postępowania podczas sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym

 • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie rozpuszczalności chlorku sodu w wodzie i benzynie oraz określa, od czego zależy rozpuszczalność substancji

 • wymienia przykłady substancji tworzących układy koloidalne przez kondensację lub dyspersję

 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol oraz formułuje wniose

 • kwymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji

 • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności

 • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach

 • wykonuje obliczenia dotyczące przeliczania stężeń procentowych i molowych roztworów

 1. Kinetyka chemiczna

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny

 • definiuje pojęcia: szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, kataliza, katalizator

 • wymienia rodzaje katalizy

 • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, praca, ciepło, energia całkowita układu

 • wyjaśnia pojęcia: teoria zderzeń aktywnych, kompleks aktywny, równanie kinetyczne reakcji chemicznej

 • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej

Ocena dobra:

Uczeń:

 • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów

 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym

 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)

 • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji

 • zapisuje równania kinetyczne reakcji chemicznych

 • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne

 • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdrobnienie substratów a szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczna synteza jodku magnezu i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek

 • podaje treść reguły van’t Hoffa

 • wykonuje proste obliczenia chemiczne z zastosowaniem reguły van’t Hoffa

 • określa zmianę energii reakcji chemicznej przez kompleks aktywny

 • porównuje rodzaje katalizy i podaje ich zastosowania

 • wyjaśnia, co to są inhibitory oraz podaje ich przykłady

 • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem

 • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych

 • wyjaśnia pojęcie entalpia układu

 • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych (ΔH > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów

 • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęć: szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, reguła van’t Hoffa

 • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów

 • wyjaśnia różnice między katalizą homogeniczną, katalizą heterogeniczną i autokatalizą oraz podaje zastosowania tych procesów

 1. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia elektrolity i nieelektrolity

 • omawia założenia teorii dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) Arrheniusa w odniesieniu do kwasów, zasad i soli

 • definiuje pojęcia: reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna, stan równowagi chemicznej, stała dysocjacji elektrolitycznej, hydroliza soli

 • podaje treść prawa działania mas

 • podaje treść reguły przekory Le Chateliera-Brauna

 • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów

 • definiuje pojęcie stopnień dysocjacji elektrolitycznej

 • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej

 • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne

 • zapisuje proste równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej

 • wyjaśnia pojęcie odczyn roztworu

 • wymienia podstawowe wskaźniki kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania

 • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity

 • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej

 • podaje założenia teorii Brønsteda-Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad

 • podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad

 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, bez uwzględniania dysocjacji wielostopniowej

 • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe

 • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji

 • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych

 • zapisuje wzór matematyczny przedstawiający treść prawa działania mas

 • wyjaśnia regułę przekory

 • wymienia czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej

 • zapisuje wzory matematyczne na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej i stałej dysocjacji elektrolitycznej

 • wymienia czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej

 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej i jonowej

 • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów

 • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej i jonowej

 • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn

Ocena dobra:

Uczeń:

 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity

 • wyjaśnia założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz wymienia przykłady kwasów i zasad według znanych teorii

 • stosuje prawo działania mas na konkretnym przykładzie reakcji odwracalnej, np. dysocjacji słabych elektrolitów

 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, uwzględniając dysocjację stopniową niektórych kwasów i zasad

 • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji

 • stosuje regułę przekory w konkretnych reakcjach chemicznych

 • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych

 • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu zbadanie przewodnictwa roztworów kwasu octowego o różnych stężeniach oraz interpretuje wyniki doświadczenia chemicznego

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcje zobojętniania zasad kwasami

 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego

 • bada odczyn wodnych roztworów soli i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych

 • przewiduje na podstawie wzorów soli, które z nich ulegają reakcji hydrolizy oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy

 • zapisuje równania reakcji hydrolizy soli w postaci cząsteczkowej i jonowej

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • omawia na dowolnych przykładach kwasów i zasad różnice w interpretacji dysocjacji elektrolitycznej według teorii Arrheniusa, Brønsteda-Lowry’ego i Lewisa

 • stosuje prawo działania mas w różnych reakcjach odwracalnych

 • przewiduje warunki przebiegu konkretnych reakcji chemicznych w celu zwiększenia ich wydajności

 • wyjaśnia mechanizm procesu dysocjacji jonowej, z uwzględnieniem roli wody w tym procesie

 • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej

 • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • zapisuje równania dysocjacji jonowej, używając wzorów ogólnych kwasów, zasad i soli

 • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu

 • wykonuje obliczenia chemiczne korzystając z definicji stopnia dysocjacji

 • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów trudno rozpuszczalnych wodorotlenków

 • projektuje doświadczenie chemiczne Strącanie osadu trudno rozpuszczalnej soli

 • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego

 • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody

 • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy soli

 • przewiduje odczyn wodnych roztworów soli, zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie odczynu wodnych roztworów soli; zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy

 • przewiduje odczyn roztworu po reakcji chemicznej substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych

 1. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu sodu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne sodu

 • zapisuje wzory najważniejszych związków sodu (NaOH, NaCl)

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu glinu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne glinu

 • wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu i wymienia zastosowania tego procesu

 • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu krzemu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia zastosowania krzemu wiedząc, że jest on półprzewodnikiem

 • zapisuje wzór i nazwę systematyczną związku krzemu, który jest głównym składnikiem piasku

 • wymienia najważniejsze składniki powietrza i wyjaśnia, czym jest powietrze

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu tlenu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • zapisuje równania reakcji spalania węgla, siarki i magnezu w tlenie

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania tlenu

 • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy i jaką rolę odgrywa w przyrodzie

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu azotu na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotu

 • zapisuje wzory najważniejszych związków azotu (kwasu azotowego(V), azotanów(V)) i wymienia ich zastosowania

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu siarki na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki

 • zapisuje wzory najważniejszych związków siarki (tlenku siarki(IV), tlenku siarki(VI), kwasu siarkowego(VI) i siarczanów(VI))

 • wymienia najważniejsze właściwości atomu chloru na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • zapisuje wzory najważniejszych związków chloru (kwasu chlorowodorowego i chlorków)

 • określa, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych fluorowców wraz ze zwiększaniem się masy atomów fluorowców

 • podaje kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloków s, p, d oraz f

 • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku s

 • wymienia właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowania wodoru i helu

 • podaje wybrany sposób otrzymywania wodoru i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • zapisuje wzór tlenku i wodorotlenku dowolnego pierwiastka chemicznego należącego do bloku s

 • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków chemicznych bloku p

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne borowców oraz wzory tlenków borowców i ich charakter chemiczny

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne węglowców oraz wzory tlenków węglowców
  i ich charakter chemiczny

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotowców oraz przykładowe wzory tlenków, kwasów i soli azotowców

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenowców oraz przykładowe wzory związków tlenowców (tlenków, nadtlenków, siarczków i wodorków)

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców oraz przykładowe wzory związków fluorowców

 • podaje, jak zmienia się aktywność chemiczna fluorowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne helowców oraz omawia ich aktywność chemiczną

 • omawia zmienność aktywności chemicznej i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych bloku p

 • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne bloku d

 • zapisuje konfigurację elektronową atomów manganu i żelaza

 • zapisuje konfigurację elektronową atomów miedzi i chromu, uwzględniając promocję elektronu

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy chrom

 • podaje, od czego zależy charakter chemiczny związków chromu

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy mangan

 • podaje, od czego zależy charakter chemiczny związków manganu

 • omawia aktywność chemiczną żelaza na podstawie znajomości jego położenia w szeregu napięciowym metali

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków żelaza oraz wymienia ich właściwości

 • wymienia nazwy systematyczne i wzory sumaryczne związków miedzi oraz omawia ich właściwości

 • wymienia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku d

 • omawia podobieństwa we właściwościach pierwiastków chemicznych w grupach układu okresowego i zmienność tych właściwości w okresach

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sodu oraz formułuje wniosek

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcja sodu z wodą oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • omawia właściwości fizyczne i chemiczne sodu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków sodu (m.in. NaNO3) oraz omawia ich właściwości

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz przeprowadzonych doświadczeń chemicznych

 • zapisuje wzory i nazwy chemiczne wybranych związków wapnia (CaCO3, CaSO4 · 2 H2O, CaO, Ca(OH)2) oraz omawia ich właściwości

 • omawia właściwości fizyczne i chemiczne glinu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym

 • wyjaśnia pojęcie pasywacji oraz rolę, jaką odgrywa ten proces w przemyśle materiałów konstrukcyjnych

 • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu, zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne krzemu na podstawie znajomości położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym

 • wymienia składniki powietrza i określa, które z nich są stałe, a które zmienne

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenu oraz azotu na podstawie znajomości ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wyjaśnia zjawisko alotropii na przykładzie tlenu i omawia różnice we właściwościach odmian alotropowych tlenu

 • wyjaśnia, na czym polega proces skraplania gazów oraz kto i kiedy po raz pierwszy skroplił tlen oraz azot

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wyjaśnia rolę tlenu w przyrodzie

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków azotu i tlenu (N2O5, HNO3, azotany(V))

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki na podstawie jej położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych

 • wymienia odmiany alotropowe siarki

 • charakteryzuje wybrane związki siarki (SO2, SO3, H2SO4, siarczany(VI), H2S, siarczki)

 • wyjaśnia pojęcie higroskopijność

 • wyjaśnia pojęcie woda chlorowa i omawia, jakie ma właściwości

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne Działanie chloru na substancje barwne i formułuje wniosek

 • zapisuje równania reakcji chemicznych chloru z wybranymi metalami

 • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych

 • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór w reakcji syntezy oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór z soli kamiennej oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • wyjaśnia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych i zapisuje strukturę elektronową wybranych pierwiastków chemicznych bloku s

 • wyjaśnia, dlaczego wodór i hel należą do pierwiastków bloku s

 • przeprowadza doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać wodór

 • omawia sposoby otrzymywania wodoru i helu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • zapisuje wzory ogólne tlenków i wodorotlenków pierwiastków chemicznych bloku s

 • zapisuje strukturę elektronową powłoki walencyjnej wybranych pierwiastków chemicznych bloku p

 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków węglowców

 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków azotowców

 • omawia sposób otrzymywania, właściwości i zastosowania amoniaku

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych soli azotowców

 • omawia obiegi azotu i tlenu w przyrodzie

 • omawia zmienność charakteru chemicznego tlenków siarki, selenu i telluru

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych tlenowców

 • wyjaśnia zmienność aktywności chemicznej tlenowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej

 • omawia zmienność właściwości fluorowców

 • wyjaśnia zmienność aktywności chemicznej i właściwości utleniających fluorowców

 • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców oraz omawia zmienność mocy tych kwasów

 • omawia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku p

 • zapisuje strukturę elektronową zewnętrznej powłoki wybranych pierwiastków chemicznych bloku d

Ocena dobra:

Uczeń:

 • omawia podobieństwa i różnice we właściwościach metali i niemetali na podstawie znajomości ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie roztworów mocnych kwasów na glin oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Pasywacja glinu w kwasie azotowym(V) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • porównuje budowę wodorowęglanu sodu i węglanu sodu

 • zapisuje równanie reakcji chemicznej otrzymywania węglanu sodu z wodorowęglanu sodu

 • wskazuje hydrat wśród podanych związków chemicznych oraz zapisuje równania reakcji prażenia tego hydratu

 • omawia właściwości krzemionki

 • omawia sposób otrzymywania oraz właściwości amoniaku i soli amonowych

 • zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków chemicznych bloku s

 • wyjaśnia zmienność charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych bloku s

 • zapisuje wzory ogólne tlenków, kwasów tlenowych, kwasów beztlenowych oraz soli pierwiastków chemicznych bloku p

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarki plastycznej i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku siarki(IV) i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) i formułuje wniosek

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • omawia właściwości tlenku siarki(IV) i stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)

 • omawia sposób otrzymywania siarkowodoru

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie aktywności chemicznej fluorowców oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • porównuje zmienność aktywności chemicznej oraz właściwości utleniających fluorowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej

 • wyjaśnia bierność chemiczną helowców

 • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku p pod względem zmienności właściwości, elektroujemności, aktywności chemicznej i charakteru chemicznego

 • wyjaśnia, dlaczego wodór, hel, litowce i berylowce należą do pierwiastków chemicznych bloku s

 • porównuje zmienność aktywności litowców i berylowców w zależności od położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie

 • zapisuje strukturę elektronową pierwiastków chemicznych bloku d, z uwzględnieniem promocji elektronu

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI), zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej oraz udowadnia, że jest to reakcja redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach kwasowym, obojętnym i zasadowym, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych oraz udowadnia, że są to reakcje redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)

 • wyjaśnia zależność charakteru chemicznego zwiazków chromu i manganu od stopni utlenienia związków chromu i manganu w tych zwiazkach chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku d

 • rozwiązuje chemografy dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amoniaku i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości kwasu azotowego(V) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • przewiduje podobieństwa i różnice we właściwościach sodu, wapnia, glinu, krzemu, tlenu, azotu, siarki i chloru na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

 • wyjaśnia różnice między tlenkiem, nadtlenkiem i ponadtlenkiem

 • przewiduje i zapisuje wzór strukturalny nadtlenku sodu

 • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu i zasady na wodorotlenek glinu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w sposób cząsteczkowy i jonowy

 • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chloru z sodem oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej

 • rozróżnia tlenki obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne wśród tlenków omawianych pierwiastków chemicznych

 • zapisuje równania reakcji chemicznych, potwierdzające charakter chemiczny danego tlenku

 • omawia i udowadnia zmienność charakteru chemicznego, aktywności chemicznej oraz elektroujemności pierwiastków chemicznych bloku s

 • udowadnia zmienność właściwości związków chemicznych pierwiastków chemicznych bloku s

 • omawia i udowadnia zmienność właściwości, charakteru chemicznego, aktywności chemicznej oraz elektroujemności pierwiastków chemicznych bloku p

 • udowadnia zmienność właściwości związków chemicznych pierwiastków chemicznych bloku p

 • projektuje doświdczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości związków manganu, chromu, miedzi i żelaa

 • rozwiązuje chemografy o dużym stopniu trudności dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d

 • omawia typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków chemicznych 17. grupy, z uwzględnieniem ich zachowania wobec wody i zasad

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii

To jest chemia 2 zakres rozszerzony klasa III.

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2 podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia 2. Chemia organiczna, zakres rozszerzony

 1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie chemii organicznej

 • wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład związków organicznych

 • określa najważniejsze właściwości atomu węgla na podstawie położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym pierwiastków

 • wymienia odmiany alotropowe węgla definiuje pojęcie hybrydyzacji orbitali atomowych

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie chemii organicznej

 • określa właściwości węgla na podstawie położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym pierwiastków

 • omawia występowanie węgla w przyrodzie

 • wymienia odmiany alotropowe węgla i ich właściwości

 • wyjaśnia, dlaczego atom węgla w większości związków chemicznych tworzy cztery wiązania kowalencyjne

Ocena dobra:

Uczeń:

 • porównuje historyczną definicję chemii organicznej z definicją współczesną

 • wyjaśnia przyczynę różnic między właściwościami odmian alotropowych węgla

 • wymienia przykłady nieorganicznych związków węgla i przedstawia ich właściwości

 • charakteryzuje hybrydyzację jako operację matematyczną, a nie proces fizyczny

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • przedstawia rozwój chemii organicznej

 • ocenia znaczenie związków organicznych i ich różnorodność

 • analizuje sposoby otrzymywania fulerenów i wymienia ich rodzaje

 • wykrywa obecność węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w związkach organicznych

 • proponuje wzór empiryczny (elementarny) i rzeczywisty (sumaryczny) danego związku organicznego

 1. Węglowodory

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny węglowodorów, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji), przyłączania (addycji), polimeryzacji, spalania, rzędowość atomów węgla, izomeria położeniowa i łańcuchowa

 • definiuje pojęcia: stan podstawowy, stan wzbudzony, wiązania typu  i , rodnik, izomeria

 • podaje kryterium podziału węglowodorów ze względu na rodzaj wiązania między atomami węgla w cząsteczce

 • zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów, alkinów i na ich podstawie wyprowadza wzory sumaryczne węglowodorów

 • zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaje nazwy systematyczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów węgla od 1 do

 • zapisuje wzory przedstawicieli poszczególnych szeregów homologicznych węglowodorów oraz podaje ich nazwy, właściwości i zastosowania

 • zapisuje równania reakcji spalania i bromowania metanu

 • zapisuje równania reakcji spalania, uwodorniania oraz polimeryzacji etenu i etynu

 • wymienia przykłady węglowodorów aromatycznych (wzór, nazwa, zastosowanie)

 • wymienia rodzaje izomerii

 • wymienia źródła występowania węglowodorów w przyrodzie

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: węglowodory, alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, grupa alkilowa, areny

 • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy, stan wzbudzony, wiązania typu  i , reakcja substytucji, rodnik, izomeria

 • zapisuje konfigurację elektronową atomu węgla w stanie podstawowym i wzbudzonym

 • zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów na podstawie wzorów czterech pierwszych członów ich szeregów homologicznych

 • przedstawia sposoby otrzymywania: metanu, etenu i etynu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • przedstawia właściwości metanu, etenu i etynu oraz zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulegają

 • podaje nazwy systematyczne izomerów na podstawie wzorów półstrukturalnych

 • stosuje zasady nazewnictwa systematycznego alkanów (proste przykłady)

 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego węglowodorów

 • zapisuje równania reakcji bromowania, uwodorniania oraz polimeryzacji etenu i etynu

 • określa rzędowość dowolnego atomu węgla w cząsteczce węglowodoru

 • wyjaśnia pojęcie aromatyczności na przykładzie benzenu

 • wymienia reakcje, którym ulega benzen (spalanie, bromowanie z użyciem katalizatora, uwodornianie, nitrowanie i sulfonowanie)

 • wymienia przykłady (wzory i nazwy) homologów benzenu

 • wymienia przykłady (wzory i nazwy) arenów wielopierścieniowych

 • wyjaśnia pojęcia: izomeria łańcuchowa, położeniowa, funkcyjna, cis-trans

 • wymienia przykłady izomerów cis i trans oraz wyjaśnia różnice między nimi

Ocena dobra:

Uczeń:

 • określa przynależność węglowodoru do danego szeregu homologicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego

 • charakteryzuje zmianę właściwości węglowodorów w zależności od długości łańcucha węglowego

 • określa zależność między rodzajem wiązania (pojedyncze, podwójne, potrójne) a typem hybrydyzacji

 • otrzymuje metan, eten i etyn oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wyjaśnia, w jaki sposób tworzą się w etenie i etynie wiązania typu  i 

 • wyjaśnia, na czym polega izomeria konstytucyjna i podaje jej przykłady

 • podaje nazwę systematyczną izomeru na podstawie wzoru półstrukturalnego i odwrotnie (przykłady o średnim stopniu trudności)

 • określa typy reakcji chemicznych, którym ulega dany węglowodór i zapisuje ich równania

 • zapisuje mechanizm reakcji substytucji na przykładzie bromowania metanu

 • odróżnia doświadczalnie węglowodory nasycone od nienasyconych

 • wyjaśnia budowę pierścienia benzenowego (aromatyczność)

 • bada właściwości benzenu, zachowując szczególne środki ostrożności

 • zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulega benzen (spalanie, bromowanie z użyciem katalizatora i bez, uwodornianie, nitrowanie i sulfonowanie)

 • wyjaśnia, na czym polega kierujący wpływ podstawników

 • omawia kierujący wpływ podstawników i zapisuje równania reakcji chemicznych

 • charakteryzuje areny wielopierścieniowe, zapisuje ich wzory i podaje nazwy

 • bada właściwości naftalenu

 • podaje nazwy izomerów cis-trans węglowodorów o kilku atomach węgla

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • przewiduje kształt cząsteczki, znając typ hybrydyzacji

 • wyjaśnia na dowolnych przykładach mechanizmy reakcji: substytucji, addycji i eliminacji oraz przegrupowania wewnątrzcząsteczkowego

 • proponuje kolejne etapy substytucji i zapisuje je na przykładzie chlorowania etanu

 • zapisuje mechanizm reakcji addycji na przykładzie reakcji etenu z chlorem

 • zapisuje wzory strukturalne dowolnych węglowodorów (izomerów) oraz określa typ izomerii

 • projektuje i doświadczalnie identyfikuje produkty całkowitego spalania węglowodorów

 • zapisuje równania reakcji spalania węglowodorów z zastosowaniem wzorów ogólnych węglowodorów

 • udowadnia, że dwa węglowodory o takim samym składzie procentowym mogą należeć do dwóch różnych szeregów homologicznych

 • projektuje doświadczenia chemiczne dowodzące różnic we właściwościach węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych

 1. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono- i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy

 • zapisuje wzory i podaje nazwy grup funkcyjnych, które występują w związkach organicznych

 • zapisuje wzory i nazwy wybranych fluorowcopochodnych

 • zapisuje wzory metanolu i etanolu, podaje ich właściwości oraz wpływ na organizm człowieka

 • podaje zasady nazewnictwa systematycznego fluorowcopochodnych, alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych

 • zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin i amidów

 • zapisuje wzory półstrukturalne i sumaryczne czterech pierwszych członów szeregu homologicznego alkoholi

 • określa, na czym polega proces fermentacji alkoholowej

 • zapisuje wzór glicerolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania

 • zapisuje wzór fenolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania

 • zapisuje wzory aldehydów mrówkowego i octowego, podaje ich nazwy systematyczne

 • omawia metodę otrzymywania metanalu i etanalu

 • wymienia reakcje charakterystyczne aldehydów

 • zapisuje wzór i określa właściwości acetonu jako najprostszego ketonu

 • zapisuje wzory kwasu mrówkowego i octowego, podaje ich nazwy systematyczne, właściwości i zastosowania

 • omawia, na czym polega proces fermentacji octowej

 • podaje przykład kwasu tłuszczowego

 • określa, co to są mydła i podaje sposób ich otrzymywania

 • zapisuje dowolny przykład reakcji zmydlania

 • omawia metodę otrzymywania estrów, podaje ich właściwości i zastosowania

 • definiuje tłuszcze jako specyficzny rodzaj estrów

 • podaje, jakie właściwości mają tłuszcze i jaką funkcję pełnią w organizmie człowieka

 • dzieli tłuszcze na proste i złożone oraz wymienia przykłady takich tłuszczów

 • zapisuje wzór metyloaminy i określa jej właściwości

 • zapisuje wzór mocznika i określa jego właściwości

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono-i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy

 • omawia metody otrzymywania i zastosowania fluorowcopochodnych węglowodorów

 • wyjaśnia pojęcie rzędowości alkoholi i amin

 • zapisuje wzory 4 pierwszych alkoholi w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne

 • wyprowadza wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych na podstawie wzorów czterech pierwszych członów szeregu homologicznego tych związków chemicznych

 • podaje nazwy systematyczne alkoholi metylowego i etylowego

 • zapisuje równania reakcji chemicznych, którym ulegają fluorowcopochodne (spalanie, reakcje z sodem i z chlorowodorem)

 • zapisuje równanie reakcji fermentacji alkoholowej i wyjaśnia złożoność tego procesu

 • zapisuje wzór glikolu, podaje jego nazwę systematyczną, właściwości i zastosowania

 • zapisuje równanie reakcji spalania glicerolu oraz równanie reakcji glicerolu z sodem

 • zapisuje wzór ogólny fenoli, podaje źródła występowania, otrzymywanie i właściwości fenolu (benzenolu)

 • zapisuje wzory czterech pierwszych aldehydów w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania aldehydu octowego z etanolu

 • wyjaśnia przebieg reakcji charakterystycznych aldehydów na przykładzie aldehydu mrówkowego (próba Tollensa i próba Trommera)

 • wyjaśnia zasady nazewnictwa systematycznego ketonów

 • omawia metody otrzymywania ketonów

 • zapisuje wzory czterech pierwszych kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne

 • zapisuje równanie reakcji fermentacji octowej jako jednej z metod otrzymywania kwasu octowego

 • omawia właściwości kwasów mrówkowego i octowego (odczyn, palność, reakcje z metalami, tlenkami metali i zasadami); zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • omawia zastosowania kwasu octowego

 • zapisuje wzory trzech kwasów tłuszczowych, podaje ich nazwy i wyjaśnia, dlaczego są zaliczane do wyższych kwasów karboksylowych

 • otrzymuje mydło sodowe (stearynian sodu), bada jego właściwości i zapisuje równanie reakcji chemicznej

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji

 • zapisuje wzór ogólny estru

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania octanu etylu i omawia warunki, w jakich zachodzi ta reakcja chemiczna

 • przeprowadza reakcję otrzymywania octanu etylu i bada jego właściwości

 • omawia miejsca występowania i zastosowania estrów

 • dzieli tłuszcze ze względu na pochodzenie i stan skupienia

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja zmydlania tłuszczów

 • podaje kryterium podziału tłuszczów na proste i złożone

 • omawia ogólne właściwości lipidów oraz ich podział

 • wyjaśnia budowę cząsteczek amin, ich rzędowość i nazewnictwo systematyczne

 • wyjaśnia budowę cząsteczek amidów

 • omawia właściwości oraz zastosowania amin i amidów

Ocena dobra:

Uczeń:

 • omawia właściwości fluorowcopochodnych węglowodorów

 • porównuje właściwości alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach węglowych różnej długości

 • bada doświadczalnie właściwości etanolu i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych (rozpuszczalność w wodzie, palność, reakcja z sodem, odczyn, działanie na białko jaja, reakcja z chlorowodorem)

 • wykrywa obecność etanolu

 • bada doświadczalnie właściwości glicerolu (rozpuszczalność w wodzie, palność, reakcja glicerolu z sodem)

 • bada doświadczalnie charakter chemiczny fenolu w reakcji z wodorotlenkiem sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • omawia kierujący wpływ podstawników oraz zapisuje równania reakcji bromowania i nitrowania fenolu

 • przeprowadza próby Tollensa i Trommera dla aldehydu octowego

 • zapisuje równania reakcji przedstawiające próby Tollensa i  Trommera dla aldehydów mrówkowego i octowego

 • wyjaśnia, na czym polega próba jodoformowa i u jakich ketonów zachodzi

 • bada doświadczalnie właściwości acetonu i wykazuje, że ketony nie mają właściwości redukujących

 • bada doświadczalnie właściwości kwasu octowego oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych (palność, odczyn, reakcje z magnezem, tlenkiem miedzi(II) i wodorotlenkiem sodu)

 • bada doświadczalnie właściwości kwasu stearynowego i oleinowego (reakcje z wodorotlenkiem sodu oraz z wodą bromową) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • porównuje właściwości kwasów karboksylowych zmieniające się w zależności od długości łańcucha węglowego

 • wyjaśnia mechanizm reakcji estryfikacji

 • przeprowadza hydrolizę octanu etylu i zapisuje równanie reakcji chemicznej

 • proponuje sposób otrzymywania estru kwasu nieorganicznego, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • przeprowadza reakcję zmydlania tłuszczu i zapisuje równanie reakcji chemicznej

 • zapisuje równanie reakcji hydrolizy tłuszczu

 • bada doświadczalnie zasadowy odczyn aniliny oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

 • bada właściwości amidów

 • zapisuje równanie reakcji hydrolizy acetamidu

 • bada doświadczalnie właściwości mocznika jako pochodnej kwasu węglowego

 • przeprowadza reakcję hydrolizy mocznika i zapisuje równanie tej reakcji

 • zapisuje równanie reakcji kondensacji mocznika i wskazuje wiązanie peptydowe w cząsteczce powstałego związku chemicznego

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia przebieg reakcji polimeryzacji fluorowcopochodnych

 • porównuje doświadczalnie charakter chemiczny alkoholi mono- i polihydroksylowych na przykładzie etanolu i glicerolu

 • wyjaśnia zjawisko kontrakcji etanolu

 • ocenia wpływ pierścienia benzenowego na charakter chemiczny fenolu

 • wykrywa obecność fenolu

 • porównuje budowę cząsteczek oraz właściwości alkoholi i fenoli

 • proponuje różne metody otrzymywania alkoholi i fenoli oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wykazuje, że aldehydy można otrzymać w wyniku utleniania alkoholi
  I-rzędowych, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • udowadnia, że aldehydy mają właściwości redukujące, przeprowadza odpowiednie doświadczenia i zapisuje równania reakcji chemicznych

 • przeprowadza reakcję polikondensacji formaldehydu z fenolem, zapisuje jej równanie i wyjaśnia, czym różni się ona od reakcji polimeryzacji

 • proponuje różne metody otrzymywania aldehydów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • wyjaśnia, dlaczego w wyniku utleniania alkoholi I-rzędowych powstają aldehydy, natomiast II-rzędowych – ketony

 • analizuje i porównuje budowę cząsteczek oraz właściwości aldehydów i ketonów

 • udowadnia, że aldehydy i ketony o tej samej liczbie atomów węgla są względem siebie izomerami

 • dokonuje klasyfikacji kwasów karboksylowych ze względu na długość łańcucha węglowego, charakter grupy węglowodorowej oraz liczbę grup karboksylowych

 • porównuje właściwości kwasów nieorganicznych i karboksylowych na wybranych przykładach

 • ocenia wpływ wiązania podwójnego w cząsteczce na właściwości kwasów tłuszczowych

 • proponuje różne metody otrzymywania kwasów karboksylowych oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • zapisuje równania reakcji powstawania estrów różnymi sposobami i podaje ich nazwy systematyczne

 • udowadnia, że estry o takim samym wzorze sumarycznym mogą mieć różne wzory strukturalne i nazwy

 • projektuje i wykonuje doświadczenie wykazujące nienasycony charakter oleju roślinnego

 • udowadnia, że aminy są pochodnymi zarówno amoniaku, jak i węglowodorów

 • udowadnia na dowolnych przykładach, na czym polega różnica w rzędowości alkoholi i amin

 • wyjaśnia przyczynę zasadowych właściwości amoniaku i amin

 • porównuje przebieg reakcji hydrolizy acetamidu w środowisku kwasu siarkowego(VI) i wodorotlenku sodu

 1. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: czynność optyczna, chiralność, asymetryczny atom węgla, izomeria optyczna, enancjomery

 • definiuje pojęcia: hydroksykwasy, aminokwasy, białka, węglowodany, reakcje charakterystyczne

 • zapisuje wzór najprostszego hydroksykwasu i podaje jego nazwę

 • zapisuje wzór najprostszego aminokwasu i podaje jego nazwę

 • omawia rolę białka w organizmie

 • podaje sposób, w jaki można wykryć obecność białka

 • dokonuje podziału węglowodanów na proste i złożone, podaje po jednym przykładzie każdego z nich (nazwa, wzór sumaryczny)

 • omawia rolę węglowodanów w organizmie człowieka

 • określa właściwości glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy oraz wymienia źródła występowania tych substancji w przyrodzie

 • zapisuje równania reakcji charakterystycznych glukozy i skrobi

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia: czynność optyczna, chiralność, asymetryczny atom węgla, izomeria optyczna, enancjomery

 • konstruuje model cząsteczki chiralnej

 • wyjaśnia pojęcia: koagulacja, wysalanie, peptyzacja, denaturacja białka, fermentacja alkoholowa, fotosynteza, hydroliza

 • wyjaśnia, czym są: reakcje biuretowa i ksantoproteinowa

 • wyjaśnia pojęcie dwufunkcyjne pochodne węglowodorów

 • wymienia miejsca występowania oraz zastosowania kwasów mlekowego i salicylowego

 • zapisuje równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny i wskazuje wiązanie peptydowe

 • zapisuje wzór ogólny węglowodanów oraz dzieli je na cukry proste, dwucukry i wielocukry

 • wie, że glukoza jest aldehydem polihydroksylowym i wyjaśnia tego konsekwencje, zapisuje wzór liniowy cząsteczki glukozy

 • omawia reakcje charakterystyczne glukozy

 • wyjaśnia znaczenie reakcji fotosyntezy w przyrodzie oraz zapisuje równanie tej reakcji chemicznej

 • zapisuje równania reakcji hydrolizy sacharozy i skrobi oraz podaje nazwy produktów

 • wymienia różnice w budowie cząsteczek skrobi i celulozy

 • potrafi wykryć obecność skrobi w badanej substancji

 • omawia miejsca występowania i zastosowania sacharydów

Ocena dobra:

Uczeń:

 • analizuje wzory strukturalne substancji pod kątem czynności optycznej

 • omawia sposoby otrzymywania i właściwości hydroksykwasów

 • wyjaśnia, co to jest aspiryna

 • bada doświadczalnie glicynę i wykazuje jej właściwości amfoteryczne

 • zapisuje równania reakcji powstawania di- i tripeptydów z różnych aminokwasów oraz zaznacza wiązania peptydowe

 • wyjaśnia, co to są aminokwasy kwasowe, zasadowe i obojętne oraz podaje odpowiednie przykłady

 • wskazuje asymetryczne atomy węgla we wzorach związków chemicznych

 • bada skład pierwiastkowy białek

 • przeprowadza doświadczenia: koagulacji, peptyzacji oraz denaturacji białek

 • bada wpływ różnych czynników na białko jaja

 • przeprowadza reakcje charakterystyczne białek

 • bada skład pierwiastkowy węglowodanów

 • bada właściwości glukozy i przeprowadza reakcje charakterystyczne z jej udziałem

 • bada właściwości sacharozy i wykazuje, że jej cząsteczka nie zawiera grupy aldehydowej

 • bada właściwości skrobi

 • wyjaśnia znaczenie biologiczne sacharydów

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • analizuje schemat i zasadę działania polarymetru

 • zapisuje wzory perspektywiczne i projekcyjne wybranych związków chemicznych

 • oblicza liczbę stereoizomerów na podstawie wzoru strukturalnego związku chemicznego

 • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzających obecność grup funkcyjnych w hydroksykwasach

 • wyjaśnia pojęcia diastereoizomery, mieszanina racemiczna

 • udowadnia właściwości amfoteryczne aminokwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

 • analizuje tworzenie się wiązań peptydowych na wybranym przykładzie

 • podaje przykłady aminokwasów białkowych oraz ich skrócone nazwy trzyliterowe

 • zapisuje równanie reakcji powstawania tripeptydu, np. Ala-Gly-Ala, na podstawie znajomości budowy tego związku chemicznego

 • analizuje białka jako związki wielkocząsteczkowe, opisuje ich struktury

 • analizuje etapy syntezy białka

 • projektuje doświadczenie wykazujące właściwości redukcyjne glukozy

 • doświadczalnie odróżnia glukozę od fruktozy

 • zapisuje i interpretuje wzory glukozy: sumaryczny, liniowy i pierścieniowy

 • zapisuje wzory taflowe i łańcuchowe glukozy i fruktozy, wskazuje wiązanie półacetalowe

 • zapisuje wzory taflowe sacharozy i maltozy, wskazuje wiązanie półacetalowe i wiązanie O-glikozydowe

 • przeprowadza hydrolizę sacharozy i bada właściwości redukujące produktów tej reakcji chemicznej

 • analizuje właściwości skrobi i celulozy wynikające z różnicy w budowie ich cząsteczek

 • analizuje proces hydrolizy skrobi i wykazuje złożoność tego procesu

 • proponuje doświadczenia umożliwiające wykrycie różnych grup funkcyjnych

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *