PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

DLA LO i ZSZ W SADOWNEM

 

Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono w oparciu o :

  1. Wewnątrzszkolny system oceniania.

  2. Podstawę programową.

    Kryteria ocen i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

 

Ocenianie jest niezwykle ważnym elementem pracy dydaktycznej, ponieważsłuży

sprawdzaniu stanu wiadomości i umiejętności, a także motywowaniu ucznia do dalszej pracy,

kierowaniu tą pracą oraz wprowadzaniu ewentualnych modyfikacji w działaniach

nauczyciela. Aby oceny nie budziły kontrowersji, a przez to konfliktów, sposób oceniania

powinien być jasno określony.

 

Ogólnie można przyjąć, że uczeń otrzymuje:

– ocenę dopuszczającą – jeśli spełnia około połowy wymagań podstawowych,

– ocenę dostateczną – jeśli spełnia niemal wszystkie wymagania podstawowe,

– ocenę dobrą – jeśli spełnia niemal wszystkie wymagania podstawowe i większość wymagań

ponadpodstawowych,

– ocenę bardzo dobrą – jeśli spełnia prawie wszystkie wymagania podstawowe i

ponadpodstawowe.

– ocena celująca może być przyznana za szczególne osiągnięcia, ponadprogramową wiedzę,

samodzielne prowadzenie ciekawych doświadczeń i obserwacji, rozwiązywanie trudnych

zadań, sukcesy w konkursach przedmiotowych, pomoc w uczeniu się innym uczniom.

 

Uczniowie otrzymują oceny w skali 1–6 za prace pisemne, prace domowe, odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadń na tablicy, pracę na lekcji, aktywność itp.zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z fizyki.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne;

– rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności fizycznych;

– podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym;

– oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne;

– planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia.

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

– rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne;

– rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych;

– podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych;

– podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na nasze codzienne

życie;

– rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym sposobem;

– planuje i wykonuje proste doświadczenia i obserwacje;

– analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich

wynikające.

– samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji

(np. książkach, czasopismach, internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich poszukiwań;

 

Na ocenę dobrą uczeń:

– wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody;

– rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia;

– planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski

wynikające z doświadczeń;

– samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, czasopismach i

internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie

analizy podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę poprzez projektowanie serii

doświadczeń;

– rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny,

posługując się zapisem symbolicznym;

– racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane z osiągnięciami

współczesnej nauki i techniki.

 

Na ocenę celującą uczeń:

– rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności

odpowiadającym konkursom przedmiotowym

 

Oceny z prac klasowych i kartkówek przyznawane są wnastępujący sposób:

– od 30% możliwych do uzyskania punktów ocena dopuszczająca,

– od 50% możliwych do uzyskania punktów ocena dostateczna,

– od 70% możliwych do uzyskania punktów ocena dobra,

– od 90% możliwych do uzyskania punktów ocena bardzo dobra.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *