PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK ROSYJSKI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

 

Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 XII 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

4. Podstawa programowa dla IV etapu edukacyjnego z przedmiotu język obcy.

5. Realizowane w szkole programy nauczania dla liceum i technikum.

 KONTRAKT Z UCZNIAMI

 

 1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

 2. Niniejszy regulamin jest zgodny z WSO.

 3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a jego ocena jest faktycznym stanem wiedzy i umiejętności.

 4. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na lekcje. Jeśli natomiast się spóźni, wyjaśnia swój powód spóźnienia (w języku rosyjskim).

 5. Uczeń ma prawo znać swoje oceny.

 6. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. W odkupywanym podręczniku pouzupełnianie zadania powinny być powycierane gumką, w przeciwnym wypadku grozi to oceną niedostateczną.

 7. Uczeń zobowiązany jest do numerowania poszczególnych lekcji oraz pisania dat.

 8. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

 9. Prace klasowe są obowiązkowe.

 10. Prace klasowe będą poprzedzone powtórzeniem i zapowiedzianez tygodniowym wyprzedzeniem.

 11. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji NIE muszą być zapowiadane.

 12. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. W przypadkach szczególnych (itp. długa nieobecność) termin może być dłuższy- warunki należy uzgodnić z nauczycielem.

 13. Jeśli uczeń nie zgłosi się w ciągu 2 tygodni, aby napisać zaległy sprawdzian, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 14. Uczeń ma prawo jeden raz do poprawy oceny niedostatecznej z danej pracy klasowej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu oceny.

 15. W przypadku dłuższej nieobecności lub trudności z samodzielnym uzupełnieniem wiadomości, uczeń może w każdej chwili zgłosić się do nauczyciela, prosząc go o pomoc. Przez dłuższą nieobecność rozumiemy usprawiedliwioną niezdolność do nauki trwającą powyżej 1 tygodnia.

 16. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych zobowiązany jest uzupełnić zeszyt przedmiotowy oraz zakres materiału realizowany podczas jego nieobecności .

 17. Prace klasowe (sprawdziany), znajdują się w posiadaniu nauczyciela, przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Rodzic, uczeń mają prawo wglądu do w/w prac w obecności nauczyciela.

 18. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek oraz lekcji powtórzeniowych.

 19. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji ( w języku rosyjskim). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

 20. Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku.

 21. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań, uczeń za każde kolejne otrzymuje ocenę niedostateczną.

 22. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 23. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

 • wypowiedzi ustne (1,2 oceny w ciągu semestru)- indywidualna odpowiedź na forum klasy-odpowiedź z bieżącego materiału wymagająca znajomości teorii i zagadnień praktycznych, recytacja wierszy, teksty tematyczne, inscenizacje, dialogi;

 • sprawdziany pisemne-testy wiadomości i umiejętności, podsumowujące dział, semestr, rok szkolny; kartkówki obejmujące niewielkie partie materiału;

 • prace pisemne-wypracowania, listy, opowiadania, opisy… itp.;

 • bieżąca praca ucznia- prowadzenie przedmiotowego zeszytu ćwiczeń oraz systematyczne uzupełnianie zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika, umiejętność zbierania informacji na wybrany temat z wykorzystaniem środków masowego przekazu i literatury popularno – naukowej oraz prezentowania przygotowanych materiałów

 • Dodatkowe oceny- mogą być za aktywność, pracę w grupie, wykonanie pomocy naukowych dla klasy.

 

Ocenie podlega poziom opanowania czterech podstawowych sprawności językowych:

 • mówienie,

 • rozumienie ze słuchu,

 • rozumienie tekstu czytanego,

 • wypowiedź pisemna.

 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali:

– celujący – 6

– bardzo dobry – 5

– dobry – 4

– dostateczny – 3

– dopuszczający – 2

– niedostateczny – 1

Progi procentowe poszczególnych ocen wg skali punktowej

Prace klasowe

Kartkówki

celujący – więcej niż 100%

 

bardzo dobry – 91 – 100%

bardzo dobry – 91 – 100%

dobry – 75 – 90%

dobry – 76 – 90%

dostateczny – 51 – 74%

dostateczny – 56 – 75%

dopuszczający – 30 – 50%

dopuszczający – 40 – 55%

niedostateczny – 0 – 29%

niedostateczny – 0 – 39.%

 

WYSTAWIANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Ocena klasyfikacyjna (semestralna i na koniec roku) nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu semestru. Oceny cząstkowe mają różną wagę – najbardziej znaczące są oceny z prac klasowych (sprawdzianów), prac stylistycznych, dyktand i dłuższych wypowiedzi ustnych.

Przy wystawieniu oceny rocznej bierze się pod uwagę ocenę semestralną.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna są zgodne z WSO.

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, obowiązuje pisemne lub ustne zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze pierwszym w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zaliczać można tylko raz.

Uczniów obowiązują następujące wymagania oddzielne dla każdego pozytywnego stopnia:

 

WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Uczeń rozumie dłuższe wypowiedzi (na żywo, nagrane na taśmie), zawierające leksykę wykraczającą poza program nauczania, podawane w szybkim tempie;

 • potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię w dłuższej wypowiedzi monologowej;

 • potrafi zareagować w sytuacji nieprzewidzianej;

 • rozumie sens nieznanego mu tekstu pisanego, znacznie przekraczającego zakres jego środków językowych;

 • potrafi sprawnie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym i jednojęzycznym;

 • jest w stanie zredagować samodzielnie dłuższy tekst;

 • ustosunkowuje się do sądów wyrażonych w usłyszanym lub przeczytanym tekście;

 • posiada wiadomości i umiejętności wybiegające poza program nauczania;

 • posiada wiadomości z zakresu kultury, geografii, sytuacji społeczno – politycznej krajów rosyjskojęzycznych;

 • uczeń uczestniczy w olimpiadach i konkursach językowych

 

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • potrafi poprawnie operować skomplikowanymi strukturami gramatycznymi;

 • stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;

 • używa poprawnie słownictwa o charakterze złożonym / abstrakcyjnym;

 

SŁUCHANIE I CZYTANIE

 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;

 • potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach;

 • wyodrębnia potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną;

 • rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego;

 

MÓWIENIE

 • bierze swobodny udział w dyskusji;

 • mówi spójnie bez zawahań;

 • posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów;

 • dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;

 • wyraża opinie i odczucia w zakresie poznanych funkcji i kategorii gramatycznych;

 • potrafi stosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach.

 

 

 

 

PISANIE

 • potrafi napisać tekst odpowiadający sytuacji , zawierający poprawne zdania, struktury i słownictwo (bogactwo językowe);

 • w spójny sposób organizuje tekst (forma);

 • w zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty (treść);

 • pisze teksty o odpowiedniej długości;

 • używa prawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa);

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ:

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • potrafi poprawnie operować większością struktur gramatycznych;

 • używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;

 • używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym;

 

SŁUCHANIE I CZYTANIE

 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;

 • rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach;

 • potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną;

 

MÓWIENIE

 • potrafi skutecznie zachować się językowo w różnych sytuacjach;

 • posługuje się poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy;

 • dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei;

 • umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

 

PISANIE

 • potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo (bogactwo językowe);

 • pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne (forma);

 • w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca (treść);

 • pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości;

 • używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa);

 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi;

 • używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;

 

SŁUCHANIE I CZYTANIE

 • rozumie ogólny sens tekstów rozmów;

 • potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach;

 • potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną;

 

MÓWIENIE

 • potrafi poprawnie komunikować się w znanych mu sytuacjach;

 • potrafi mówić spójnie, ale z wahaniem;

 • posługuje się poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów;

 • dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;

 • umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

 

PISANIE

 • potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo (bogactwo językowe);

 • pisze tekst na ogół zorganizowane, lecz mało spójne (forma);

 • w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów (treść);

 • zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości;

 • używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa)

 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

 • buduje zdania, ale przeważnie niespójne;

 • dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania;

 

SŁUCHANIE I CZYTANIE

 • potrafi zrozumieć ogólny sens niektórych tekstów i rozmów;

 • może zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach;

 • potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną;

 • zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi;

 

MÓWIENIE

 • potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

 • czasem mówi spójnie, ale z wahaniem;

 • posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów;

 • dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;

 • rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie;

 • można go zrozumieć, ale z pewną trudnością;

 

PISANIE

 • ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo ( bogactwo językowe);

 • tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji (forma);

 • w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty (treść);

 • zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości

 • używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa);

 

 

Oceniając ucznia nauczyciel bierze pod uwagę opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia

 

 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z języka rosyjskiego:

 

OCENA: niedostateczny

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę „dopuszczający

 

OCENA: dopuszczający

 

Rozumienie ze słuchu

Uczeń rozumie treści prostego tekstu, rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i kolegów dotyczące przebiegu i tematu lekcji

 

Rozumienie tekstu czytanego

Uczeń rozumie ogólne proste teksty podręcznikowe, umie wyszukać potrzebną informację na podstawie nie skomplikowanego zadania (uzupełnienie tabeli, dokończenie zdania, krótkie odpowiedzi na proste pytania itp.), umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym

 

Mówienie

Uczeń umie się przedstawić, opowiedzieć krótko o sobie, umie zareagować słownie w typowych sytuacjach życia codziennego omawianych na lekcjach, posiada w miarę poprawną wymowę umożliwiającą komunikację, zna podstawowe zwroty grzecznościowe

Pisania

Uczeń umie napisać krótkie pozdrowienie, życzenie, umie logicznie uzupełnić zdanie brakującymi elementami (przy pomocy sugestii), umie korzystać ze słownika, zna formę karty pocztowej, okolicznościowej oraz listu prywatnego

 

Podsystem leksykalno-gramatyczny

Uczeń posługuje się ubogim słownictwem z licznymi powtórzeniami, rozróżnia struktury gramatyczne na poziomie minimum z danego zakresu programowego, buduje zdania z użyciem struktur na poziomie podstawowym, przejawia gotowość do rozwiązywania problemów gramatycznych.

 

OCENA: dostateczny

 

Rozumienie ze słuchu

Uczeń rozumie proste komunikaty, w których używa się znanego słownictwa, umie dopasować fragment tekstu słuchowego do ilustracji i odwrotnie, umie rozróżnić dźwięki w wyrazach, rozumie krótkie adaptowane nagrania

 

Rozumienie tekstu czytanego

Uczeń jest w stanie przeczytać ze zrozumieniem krótkie proste teksty podręcznikowe i fragmenty tekstów spoza podręcznika o niskim stopniu trudności, umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym, umie wyszukać potrzebne informacje w czasie samodzielnego cichego czytania

 

Mówienie

Uczeń umie nawiązać i podtrzymać krótką rozmowę (dialog), umie posługiwać się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi, jest w stanie opisać czynności własne oraz osób trzecich, umie wyrazić w zakresie podstawowym zamierzenia i przeżycia, umie udzielić podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, rozkładzie dnia, o swoich zainteresowaniach, upodobaniach i umiejętnościach

 

Pisanie

Uczeń umie wypisać z tekstu informacje na zadany temat, umie napisać krótką wypowiedź ze słuchu, umie napisać kartkę okolicznościową (dopuszczalne liczne błędy)

 

Podsystem leksykalno-gramatyczny

Uczeń zna zakresy leksykalne z materiału omawianego na lekcjach, zna struktury gramatyczne z zakresu podstawowego, buduje w miarę poprawnie zdania i umie zastosować je w krótkich wypowiedziach, stosuje, przejawia gotowość do rozwiązywania problemów gramatycznych

 

OCENA: dobry

 

Rozumienie ze słuchu

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny”, zna techniki czytania, rozumie dobrze teksty podręcznikowe, potrafi wybrać potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma młodzieżowe) poruszających tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia niektórych słów z kontekstu

 

Rozumienie tekstu pisanego

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny”, zna techniki czytania, rozumie dobrze teksty podręcznikowe, potrafi wybrać potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma młodzieżowe) poruszających tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia niektórych słów z kontekstu

 

 

 

 

Mówienie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny”, zna w dużym zakresie zasady komunikacji, konwencjonalne zwroty potoczne i grzecznościowe, orientuje się w zwyczajach i kulturze obszaru Rosji, potrafi dość dobrze komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego, potrafi opowiedzieć o sobie, swoich najbliższych, o zainteresowaniach swoich i innych ludzi, zainteresowaniach, umiejętnościach, działaniach i najbliższych planach, potrafi zrelacjonować proste wydarzenie z teraźniejszości i przyszłości, potrafi mówić na temat płynnie i poprawnie robiąc dopuszczalne błędy.

 

Pisanie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny”, zna dość dobrze formę listu prywatnego, kartki okolicznościowej, formularza osobowego, potrafi napisać krótki list, kartkę okolicznościową, sporządzić notatkę, zrelacjonować zdarzenie (z licznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi nie zakłócającymi komunikacji i błędami ortograficznymi nie zakłócającymi znaczenia wyrazów)

 

Podsystem leksykalno-gramatyczny

Uczeń zna zakresy leksykalne z materiału omawianego na lekcjach, zna struktury gramatyczne z zakresu programowego, buduje w miarę poprawne zdania i umie zastosować je w krótkich wypowiedziach, stosuje w sposób nie zakłócający komunikacji podstawowe struktury gramatyczne i leksykalne, przejawia gotowość do rozwiązywania problemów gramatycznych

dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji, prawidłowo wymawia wyrazy

 

OCENA: bardzo dobry

 

Rozumienie ze słuchu

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry”, rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów oraz nagrań autentycznych , potrafi określić temat usłyszanego tekstu, wybrać potrzebne informacje, podać kilka szczegółów, zrozumieć i powtórzyć potrzebne informacje, jest gotów słuchać samodzielnie radia i oglądać rosyjskie programy TV

 

Rozumienie tekstu pisanego

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry”, bardzo dobrze rozumie teksty podręcznikowe, potrafi wybrać potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów pochodzących spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma młodzieżowe) poruszające tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia większości słów z kontekstu, umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym

 

Mówienie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry”, zna w dużym zakresie zasady komunikacji, konwencjonalne zwroty pocztowe i grzecznościowe, orientuje się w zwyczajach i kulturze obszaru języka rosyjskiego, potrafi dość dobrze komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego, potrafi opowiedzieć o sobie, swoich najbliższych, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach, działaniach i najbliższych planach, umie zrelacjonować proste wydarzenie z teraźniejszości lub przeszłości, mówi na temat płynnie i poprawnie robiąc dopuszczalne błędy

 

Pisanie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry”, zna formę listu prywatnego, kartki okolicznościowej, formularza osobowego, potrafi napisać krótki prywatny list, kartkę okolicznościową, wypełnić formularz, sporządzić notatkę, zrelacjonować wydarzenie, jest gotów korespondować w języku rosyjskim, dokładnie zna zakresy leksykalne z podstawowych dziedzin życia codziennego omawianych na lekcjach i wzbogaca je dodatkową leksyką zaczerpniętą z mediów i lektur, zna wszystkie struktury gramatyczne z zakresu programowego, prawidłowo używa poznane struktury gramatyczne i słownictwo

 

Podsystem leksykalno-gramatyczny

Uczeń dokładnie zna zakresy leksykalne z podstawowych dziedzin życia codziennego omawianych na lekcji i wzbogaca je dodatkową leksyką zaczerpniętą z mediów i lektur, zna wszystkie struktury z zakresu programowego, prawidłowo używa poznane struktury gramatyczne i leksykalne popełniając sporadycznie błędy nie zakłócające komunikacji

 

OCENA: celujący

 

Rozumienie ze słuchu

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry”, rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów, rozumie dłuższe dialogi nagrane przez rodowitych Rosjan, rozumie adaptowane teksty zawierające słownictwo wykraczające poza program

 

Rozumienie tekstu pisanego

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry”, potrafi bezbłędnie czytać i rozumieć teksty zamieszczone w podręczniku oraz potrafi czytać i rozumieć wybrane przez siebie nowe teksty spoza podręcznika

 

Mówienie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry”, potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę składającą się z większej ilości replik, wypowiadać się swobodnie na temat przeczytanego tekstu oraz dłużej wypowiadać się na temat własnych przeżyć

 

Pisanie

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry”, umie zapisać bezbłędnie dłuższą wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu, napisać streszczenie samodzielnie przeczytanego błędu, napisać wypracowanie na określony temat

 

Podsystem leksykalno-gramatyczny

Uczeń prezentuje wiedzę i umiejętności na poziomie powyżej oceny „bardzo dobry”, wypowiedzi cechuje bogate słownictwo, swobodnie używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bardzo dobrze rozwiązuje testy gramatyczno – leksykalne o podwyższonym stopniu trudności

 

 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH

 • szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są przedstawiane uczniom na lekcjach,

 • każda ocena jest jawna,

 • oceny uzyskane przez uczniów są notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym,

 • prace pisemne są przechowywane w dokumentacji nauczyciela i dostępne do wglądu przez rodziców po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem

 • indywidualne rozmowy z rodzicami

 • oceny z prac klasowych, kartkówek, dyktand itp. wstawiane są do dziennika,

 • o grożącej ocenie niedostatecznej rodzice i uczeń zostają poinformowani na miesiąc przed semestralną radą klasyfikacyjną.

 

Opracował: Mariusz Wójcik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *