W dniu 12 czerwca 2023 roku w ZSP w Sadownem został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK)
w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 1. Realizacja wsparcia dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” rozpoczęła się od utworzenia w szkole Punktu Informacji i Kariery (dalej PIK) – pracowni doradczej dla uczniów.
 2. Siedzibą PIK jest wydzielone pomieszczenie ( sala lekcyjna w budynku internatu) umożliwiająca doradcy przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniem; PIK jest wyposażany w komputery z dostępem do Internetu (średnia realizacja doradztwa zawodowego /konsultacje indywidualne dla uczestników projektu, inne działania
  podejmowane w ramach PIK, w tym samodzielna praca uczestników/ to średnio 10 h tygodniowo; łączna liczba godzin doradztwa zawodowego w ramach projektu wyniesie 160 godzin).
 3. W PIK-u uczniowie mają dostęp do zbiorów bibliotecznych tj. informacje drukowane dla uczniów (np. ulotki, testy, karty pracy, czasopisma), informacje multimedialne (filmy o zawodach i przykładowych ścieżkach kształcenia), materiały wspomagające pracę doradcy (ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć dotyczących dokonywania samooceny, podejmowania decyzji, spis literatury fachowej, strony internetowe, książki, poradniki, informatory, czasopisma), jak również opracowania teoretyczne, materiały metodyczne, poradniki, opisy zawodów.
 4. Przy realizacji doradztwa zawodowego w ramach PIK uczniowie korzystają z zasobów serwisu: https://infozawodowe.mein.gov.pl/ , w szczególności z materiałów multimedialnych:  https://infozawodowe.mein.gov.pl/zawody/ .
 5. Na drzwiach PIK-u znajduje się informacja o godzinach otwarcia punktu dla uczniów. Ze względu na plan pracy ZSP godziny są ustalane na każdy miesiąc (informacje te są zamieszczane również na stronie internetowej szkoły).
 6. Z PIK-u mogą korzystać uczniowie uczestniczący w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”. Każdy z uczniów musi wpisać się na listę obecności.
 7. Główne cele funkcjonowania PIK:
  • przygotowanie uczestników projektu do świadomego i samodzielnego
  • planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  • uwzględniających znajomość własnych zasobów;
  • nabycie przez uczestników projektu kompetencji w poruszaniu się na rynku pracy.
 8. Doradca zawodowy zobowiązany jest dokumentować wszelkie działania prowadzone
  w ramach PIK. Do dokumentacji projektowej należą w szczególności:
  Raporty z utworzenia i funkcjonowania Punktu Informacji i Kariery
  Lista obecności uczniów
 9. Harmonogram Punktu Informacji i Kariery
 10. Zakres obowiązków doradcy zawodowego w PIK.

Maria Dobies
Doradca zawodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *