OBWIESZCZENIE SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

    Szkolna Komisja Wyborcza informuje, że dnia 21 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem odbędą się wybory do Samorządu Szkolnego. 

 

TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Zarządzenie wyborów – 7 listopada 2016 r.

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 13 listopada 2016.

3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 14 listopada 2016.

4. Czas trwania kampanii wyborczej od 14 do 20 listopada 2016 r.

5. Dzień głosowania – 21  listopada 2016 r.

6. Ogłoszenie wyników wyborów – 22 listopada 2016 r.

7. Oficjalne przekazanie nominacji na stanowiska w samorządzie szkolnym. Początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego- 24 listopada 2016 r.


 REGULAMIN WYBORÓW 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na rok szkolny 2016/2017 .

1. KOMISJA WYBORCZA.

 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:  przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.

 

 1.2. Pracę Komisji nadzoruje opiekun samorządu uczniowskiego.

 1.3. Do zadań Komisji należy:

 a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu

d) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania

f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie ZSP w Sadownem.

2.2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:

a) samorządy klasowe

b) uczniowie samodzielnie.

2.3. Kandydat do samorządu szkolnego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym.

2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (prawo do wywieszenia plakatów wyborczych na terenie szkoły,umieszczania materiałów wyborczych na szkolnym profilu fb, na stronie internetowej szkoły, oraz prezentacji spotów reklamowych na szkolnym telewizorze). Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA.

3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym.

3.3. Po złożeniu podpisu na liście głosujących,  głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk („X”) przy maksymalnie dwóch nazwiskach wybranych  kandydatów i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny.

3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano więcej niż dwóch  kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.

3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu dwóch dni po głosowaniu.

4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w samorządzie szkolnym otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Samorządu Uczniowskiego).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *