Znajdź liczbę π

 1. Celem Konkursu jest:
  – krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
  – łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
  – zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
  – rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
  – poszukiwanie młodych talentów,
  – kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo – techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.
 3. Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie dwa zdjęcia, jednak nagroda zostanie przydzielona tylko za jedno – najlepsze.
 4. Fotografie mają dotyczyć liczby Pi. Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.
 5. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.
 6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.
 7. Zgłoszenie do konkursu następuje przez przesłanie pracy na adres e-mail: su.zsp.sadowne@gmail.com
 8. Za datę zgłoszenia plakatu do konkursu uznaje się datę doręczenia projektów w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
 9. Wysyłany plik należy odpowiednio nazwać: nazwisko_imię.jpg na przykład: kowalski_jan.jpg

10. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.

11. Konkurs rozpocznie się 14.03.2021 w Dzień Liczby PI
12. Prace przyjmowane będą w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres e-mail do 28.03.2021 do godziny 23.59

13. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii.

14. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Ogłoszenie wyników Konkursu:

 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły.

16. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem,
 • umiejętności warsztatowe,
 • oryginalność potraktowania tematu,
 • walory estetyczne,

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *