Stypendium jest formą uhonorowania pamięci Edwarda Hermana wieloletniego nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem, który przybył do Sadownego jako świeżo upieczony magister polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego latem 1961roku. Mówił, że wybrał Sadowne ,bo urzekło go to miejsce. Tutaj poznał swoją żonę Jolantę i tu urodziły się jego córki. Wszyscy mieszkańcy tego terenu byli zadowoleni, że  młody zdolny polonista rozpoczął pracę w naszym sadoweńskim Liceum. Z pasją przekazywał swoim uczniom i uczennicom wiedzę z języka polskiego, „zarażał” czytelnictwem. Wielu absolwentów zainteresował  poezją, organizował wiele spotkań autorskich tu na miejscu, ale tez propagował wyjazdy młodzieży do teatru. Wielką  zasługą było zaszczepienie młodzieży sadowieńskiej miłości do polskich gór, zabierał swoich wychowanków na obozy wędrowne po górskich połoninach.
W 1974 roku został dyrektorem tutejszego liceum i przez 18 lat pełnił tę zaszczytną funkcję. Sprawy związane z uczniami były dla niego niezwykle ważne. Szanował i kochał młodzież i to ze wzajemnością. Jako dyrektor dumny był ze swoich uczniów, cieszył sie bardzo z ich sukcesów. To on był inicjatorem ponownego nadania imienia naszemu Liceum. Razem z nauczycielem wychowania fizycznego Krzysztofem Kądzielą pojechali do miejsca urodzenia Orkana, zgłębili wiedzę o tym wielkim pisarzu, a następnie wspólnie podjęli starania by nasze Sadowieńskie Liceum nosiło imię Władysława Orkana. Profesor był również inicjatorem plenerów malarskich, które przez wiele lat odbywały się w naszej szkole. Po tych plenerach w szkole zostało wiele prac ilustrujących naszą sadoweńską przyrodę i piękno lokalnej architektury. Miał świetną pamięć do osób i zdarzeń. Potrafił  wymienić księży, lekarzy ,inżynierów, nauczycieli i wszystkich innych, którzy ukończyli Liceum w Sadownem w ciągu 46 lat jego pracy zawodowej, ale zawsze najbardziej serdecznie wspominał absolwentów sadoweńskiego liceum, którzy poszli w jego ślady. Darzył szczególną sympatią właśnie polonistów, absolwentów naszego Liceum. Ich sukcesy i kariera to miód na Jego nauczycielskie serce. Nasza Szkoła i Jej społeczność była w Jego sercu na drugim miejscu tuż po rodzinie. Okazało się, że Sadowieńska ziemia stała się dla Niego domem. Tu spędził całe swoje zawodowe życie i z tą ziemią nie potrafił się rozstać, i tu też dane było dokończyć mu to doczesne życie.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Kapitał Funduszu Stypendialnego tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne, z odsetek od depozytów bankowych, ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych itp. Fundusz ma charakter otwarty, tzn. może być wspierany przez innych fundatorów.
 2. Inicjatorami utworzenia stypendium im. Edwarda Józefa Hermana są absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. Im. Władysława Orkana w Sadownem, którzy w 2019r tuż po śmierci profesora przygotowali publikację zawierającą wspomnienia o swoim nauczycielu, wychowawcy i przyjacielu. Publikacja ta miała być rozprowadzana podczas zjazdu absolwentów, który planowany był na 2020r, ale wybuchła pandemia i nie udało się zorganizować zjazdu. Publikacja została rozprowadzona wśród absolwentów naszego liceum, a środki ze sprzedaży zgromadzone na koncie. Decyzją inicjatorów, naszych absolwentów zostały przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży naszego ZSP w Sadownem.
 3. Celem stypendium jest promowanie wartości edukacji oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, pasjonatów oraz aktywnych uczestników życia szkoły i społeczności szkolnej.
 4. Stypendium jest przyznawane uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.
 5. Stypendium przyznaje Kapituła Funduszu Stypendialnego, zwana dalej Kapitułą.

W skład Kapituły Funduszu Stypendialnego wchodzą:

 1. Małgorzata Marcjanik
 2. Wanda Decyk- Zięba
 3. Stanisław Stefanowicz
 4. Jan Włostowski
 5. Maria Nowakowska
 6. Krzysztof Kądziela
 7. Wojciech Łopaciński
 8. Bodzon Beata

§2
Warunki otrzymania stypendium

 1. Do ubiegania się o przyznanie stypendium im Edwarda Hermana uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
 2. Wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen w klasyfikacji rocznej minimum 4.5 (max 30 pkt zgodnie z poniższą tabelą)
średniailość punktów
4,51
4,62
4,73
4,84
4,95
5,06
5,18
5,210
5,312
5,414
5,516
5,618
5,720
5,823
5,928
6,030

Uzyskały celujące lub bardzo dobre oceny z trzech przedmiotów na koniec roku szkolnego:

 • język polski celująca 5 punktów; bardzo dobra 3 pkt
 • geografia celująca 5 punktów; bardzo dobra 3 pkt
 • historia celująca 5 punktów; bardzo dobra 3 pkt

c) Wyróżniają się pasją i szerokimi zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy max 25 pkt

d) Posiadają udokumentowane osiągnięcia (zwycięzcy i laureaci olimpiad, i konkursów szkolnych lub pozaszkolnych z danego roku szkolnego max 40 pkt)

e) Uczestniczyli w akcjach społecznych i charytatywnych w danym roku szkolnym max 30 pkt

f) Aktywnie brali udział w pracach na rzecz szkoły (np. działalność w Samorządzie Uczniowskim/Samorządzie Szkolnym czy też innych organizacjach działających w szkole) – max 40 pkt

g) Godnie i czynnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym – max 20 pkt

2. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w pkt. 1 lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków.

3. Kandydaci mogą złożyć wniosek dwukrotnie podczas swojej edukacji w szkole.

4. Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

§3
Procedura przyznawania stypendium

 1. Kandydat ubiegający się o stypendium im. Edwarda Hermana składa Wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły, w terminie 3 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Złożone wnioski oceniane będą na podstawie systemu punktów, podanych w §2.
 3. Rada Pedagogiczna rozpatruje wnioski podczas posiedzenia podsumowującego dany rok szkolny i rekomenduje jednego laureata do akceptacji Kapituły Funduszu Stypendialnego.
 4. Kapituła Funduszu Stypendialnego podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium na zamkniętym posiedzeniu.
 5. Obrady Kapituły są poufne, a jej decyzje ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§4
Zasady wypłacania i wysokość Stypendium

Stypendium przyznane jest i wypłacane na podstawie uchwały Kapituły.

 1. Stypendium jest przyznawane po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 2. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł brutto.
 3. Uroczyste wręczenie przez fundatora lub osobę działającą w jej imieniu stypendium odbywa się podczas szkolnej uroczystości rozpoczęcia zajęć edukacyjnych następnego roku szkolnego.
 4. Laureaci zobowiązani są do wspierania działań Funduszu Stypendialnego im. Edwarda Hermana oraz godnego ich reprezentowania.

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na warunki realizacji Stypendium, rozstrzyga Kapituła
 2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Kapituła.
 3. Nadzór nad projektem sprawuje Kapituła
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Kapitułę Stypendialną im. Edwarda Hermana.

Kapituła Funduszu Stypendialnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *