Regulamin konkursu.

CELE KONKURSU
1. Promocja wody, jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
2. Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
3. Racjonalne i świadome korzystanie z zasobów wodnych.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu promującego wodę, racjonalne i świadome korzystanie z zasobów wodnych. Prace konkursowe mogą być wykonane tradycyjnie lub z wykorzystaniem aplikacji, programów do tworzenia grafiki. Format i technika pracy dowolna.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSP w Sadownem.
3. Praca zgłoszona na konkurs musi być oryginalna i nie może być wcześniej nigdzie publikowana.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez przesłanie pracy na adres e-mail: su.zsp.sadowne@gmail.com

5. Za datę zgłoszenia plakatu do konkursu uznaje się datę doręczenia projektów w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

6. Wysyłany plik należy odpowiednio nazwać: nazwisko_imię.jpg na przykład: kowalski_jan.jpg
7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
8. Kryterium oceny: zgodność z tematem, samodzielność, kreatywność.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac w mediach, na stronach internetowych i w innych materiałach dotyczących wystawy oraz w ramach promocji działalności organizatorów.

10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

TERMINARZ KONKURSU:
1. Konkurs rozpocznie się 15.03.2021 r.
2. Prace przyjmowane będą w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres e-mail do 19.03.2021 r. do godziny 23.59
3. Informacje o nagrodach i wyróżnieniach ukażą się na Facebooku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *