To już ostatni dzwonek żeby zgłosić się do udziału w szkolnym konkursie kulinarnym.

Poniżej Regulamin Konkursu.

 

REGULAMIN

szkolnego konkursu gastronomicznego

„Królik na wielkanocnym stole ”

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem .Osoby do kontaktu: nauczyciele przedmiotów zawodowych – gastronomicznych . Konkurs odbędzie się w dniu 17 marca  2016 r. w ZSP w Sadownem (w pracowni gastronomicznej) .

2.    Celem głównym konkursu jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie przygotowania potraw z królika. Oprócz tego konkurs ma pomóc rozwijać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), a także podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między uczniami naszej szkoły.

 

II.  Zasady uczestnictwa

1.    Warunkiem uczestniczenia jest przesłanie/ dostarczenie :

·      wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1)

·      podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2 i 3).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.03.2016 r.

Możliwe jest przeprowadzenie konkursu w dwóch turach po 5 drużyn. W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszenia.

2.      Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: dobiesowam@interia.pl , rukat4@wp.pl ; mfigon.zsm@gmail.com.

3.    W konkursie startują dwuosobowe zespoły, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie.

4.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

5.    Uczestnicy konkursu wszystkie surowce do sporządzenia potrawy zapewniają we własnym zakresie.

6.    Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

7.    Prawa autorskie do prac konkursowych (receptura gastronomiczna, zdjęcia) zostają przeniesione na Organizatora Konkursu z chwilą ich nadesłania. Prawa te obejmują wykorzystanie całości lub części pracy oraz są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 

III.  Warunki organizacyjne

1.    Uczestnicy konkursu rejestrują się w pracowni od 9.00 do 9.30 i losują stanowisko.

2.    Każdy uczeń powinien być wyposażony w prawidłowe ubranie kucharskie.

3.    Każda drużyna będzie miała do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko pracy. Sprzęt specjalistyczny uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

4.    Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia dania zasadniczego lub zakąski gorącej                    z królika z wykorzystaniem surowców podstawowych wymienionych w Regulaminie. Technika obróbki termicznej dowolna.

5.    Nie zezwala się na stosowanie:

·       sztucznych dekoracji

·       przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków

·       gotowych sosów (dopuszczalne jako dodatki – musztarda, majonez, ketchup itp. oraz redukcje do sosów)

·       przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów

·       gotowych farszów

·       uformowanych wcześniej elementów

 

6.    Dopuszcza się zastosowanie wcześniej przygotowanych produktów:

·         warzywa i owoce – umyte, obrane, nie krojone

·         grzyby – umyte, blanszowane, nie krojone

·         ziemniaki, cebula – obrane, nie krojone

·        mieszanki przypraw i ziół

7.    Konkurs składa się z dwóch części:

I część – sporządzanie potrawy – czas 120 minut

II część – prezentacja potrawy na talerzu i degustacja przez Jury

8.    Organizator zapewnia talerze do serwowania potraw konkursowych. Dopuszcza się wyserwowanie potraw konkursowych na zastawie własnej uczestników konkursu. Rodzaj zastawy stołowej nie ma wpływu na punktację. W ramach konkursu uczestniczące zespoły zobowiązane są do przygotowania potraw zgodnie z przesłanymi w zgłoszeniu recepturami.

9.    Jury przyzna trzy pierwsze miejsca na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez drużyny.

10.    Skład Jury:

·        Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych,

·        Dyrektor szkoły

IV.  Zasady Konkursu

1.    Uczestnicy konkursu gastronomicznego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 10 minut przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienia się z wyposażaniem stanowiska pracy.

2.    Pomoc z zewnątrz w czasie konkursu jest niedozwolona. Jakiekolwiek naruszenie przepisów dyskwalifikuje zawodnika.

3.    W pracowni gdzie odbywa się konkurs mogą przebywać tylko drużyny i Jury.

4.    Szczegółowy program konkursu:

 

9.00 – 9.30 przybycie wszystkich uczestników, losowanie stanowisk

 

I tura konkursu

  10.00 – zajęcie stanowisk, rozłożenie drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienie się z wyposażaniem stanowiska pracy

  11.00 – 13.00 przygotowanie dań konkursowych

13:30 – 14:30 prezentacja potrawy i degustacja przez Jury

            – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów.

   

UWAGA: jeżeli będzie tylko jedna tura konkursu  ogłoszenie wyników nastąpi     bezpośrednio po zakończeniu tury I.

 

5.    Każda drużyna przygotowuje 4 porcje konkursowej potrawy: trzy porcje przekazuje jurorom do oceny, a jedna pozostaje na stole prezentacyjnym. Po upływie czasu przeznaczonego na przygotowanie potraw konkursowych -120 minut – ocenione będą one w zastanej postaci!!!

 

6.    Profesjonalne Jury ocenia:

·        przygotowanie mis en place (max. 5 punktów)

·        przygotowanie i czystość na stanowisku pracy (max. 10 punktów)

·        profesjonalny sposób wykonywania pracy (max. 10 punktów)

·        wygląd stanowiska pracy po zakończeniu pracy (max. 5 punktów)

·        kreatywność i estetykę podania (max. 20 punktów)

·        smak (max. 50 punktów)

Każdy członek jury może maksymalnie przyznać 100 punktów zapisując je w Karcie oceny potrawy konkursowej (załącznik 4).

7.    Suma punktów wszystkich jurorów uzyskanych w trzech etapach utworzy klasyfikację końcową.

8.    Trzy najlepsze drużyny otrzymują nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

 

                                

 

 

V.   Postanowienia końcowe

 

1.    Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do konkursu będzie traktowane równoznacznie z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

2.    Regulamin konkursu dostępny w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.                      

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Normal 0 21

Załącznik nr 1

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

„Królik na wielkanocnym stole ”

 

Dane placówki:

Nazwa szkoły:

 

Adres szkoły:

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

Adres e-mail 

 

Dane uczniów:

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

 

Opis potrawy wraz ze zdjęciem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ………………………………..

                                                                                    Pieczęć i podpis dyrektora placówki

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres placówki

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. imię i nazwisko ucznia

przez ZSP w Sadownem na potrzeby konkursu gastronomicznego „Królik w roli głównej” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (test jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii z przebiegu konkursu gastronomicznego na stronie internetowej ZSP w Sadownem  i w prasie lokalnej.

 

 

……………………………………………………………

                                                                                         data i podpis pełnoletniego ucznia/rodzica opiekuna

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

 

 

KARTA OCENY POTRAWY KONKURSOWEJ

 

Numer stanowiska*

1

2

3

4

5

przygotowanie mis en place

 

(0 – 5 punktów)

 

 

 

 

 

przygotowanie i czystość

na stanowisku pracy

 

(0 – 10 punktów)

 

 

 

 

 

profesjonalny sposób wykonywania pracy

 (0 – 10 punktów)

 

 

 

 

 

wygląd stanowiska pracy

po zakończeniu pracy

(0 – 5 punktów)

 

 

 

 

 

kreatywność i estetyka podania

(0 – 20 punktów)

 

 

 

 

 

smak

(0 – 50 punktów)

 

 

 

 

 

Suma punktów

 

 

 

 

 

 

* przyznane punkty wstawiamy w odpowiednim polu oznaczonym numerem stanowiska

 

 

 

Podpisy komisji konkursowej

 

 

……………………………………………

 

……………………………………………

 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *