Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ Rozumie różnicę między potocznym i naukowym pojęciem kultury. Poprawnie
używa terminów „kultura” i „cywilizacja” w różnych znaczeniach. Rozumie
pojęcie wzoru kultury i normy. Potrafi samodzielnie dokonać analizy
norm współczesnej kultury europejskiej i wskazać przemiany norm, jakie się
w niej dokonują. Jest zainteresowany wzorami i normami innych kultur.
Umie wskazać stereotypowe przekonania dotyczące różnych kultur. Samodzielnie
poszukuje i korzysta ze źródeł wiedzy o różnych kulturach (opracowania
naukowe i popularnonaukowe, filmy dokumentalne, wystawy itp.).
♦ Rozumie pojęcie świadomości narodowej. Jest w stanie wskazać różne kryteria
przynależności do wspólnoty narodowej. Interesuje się kulturą własnego
narodu. Potrafi samodzielnie wskazać elementy kultury szczególnie
istotne dla polskiej świadomości narodowej. Interesuje się świadomością
innych narodów. Rozumie pojęcia jednokulturowości, wielokulturowości
i kosmopolityzmu i swobodnie posługuje się nimi. Rozumie różnicę między
kulturą narodowa i etniczną. Potrafi wskazać w otaczającym świecie zjawisko
ksenofobii. Zna polskie narodowe instytucje kultury i w miarę możliwości
samodzielnie z nich korzysta. W swoim bezpośrednim otoczeniu
(miejscowość, gmina, powiat, region) potrafi wskazać elementy dziedzictwa
kulturowego istotne dla kultury narodowej.
♦ Rozróżnia pojęcia wielkiej i małej ojczyzny. Wie, jakie mniejszości narodowe
i etniczne zamieszkiwały Polskę w dawnych czasach, a jakie zamieszkuą
obecnie. Interesuje się kulturą mniejszości. Umie wskazać elementy kultury,
które świadczą o specyfice regionu, w którym mieszka. Bierze udział
w różnych działaniach społecznych na rzecz swojego regionu i najbliższego
otoczenia.
♦ Rozumie pojęcie komunikacji. Zna wiele przekaźników kultury i jest w stanie
określić specyfikę każdego z nich.
♦ Rozumie specyfikę widowiska jako medium kultury. Rozumie pojęcia
przedstawienia, adaptacji, widowni. Potrafi wyjaśnć zadania poszczególnych
twórców widowiska.
♦ Rozumie pojęcie kodu wizualnego. Potrafi wymienić różne media wizualne
i zdefiniować specyfikę każdego z nich. Zna najwybitniejszych twórców europejskich
i potrafi określić znaczenie każdego z nich dla rozwoju sztuk
plastycznych. Rozumie specyfikę medium fotografii.
♦ Rozumie specyfikę medium filmowego. Rozumie wpływ filmu jako medium
na przemiany kulturowe, rozumie zadania poszczególnych twórców
dzieła filmowego. Rozumie wpływ filmu na wyobraźnię zbiorową. Zna najwybitniejszych
twórców filmu.
♦ Rozumie specyfikę muzyki jako medium kultury. Zna najwybitniejszych
twórców muzyki.
♦ Rozumie pojęcie polityki kulturalnej. Zna wiele instytucji upowszechniania
kultury, potrafi dokonać samodzielnej, krytycznej oceny ich oferty. Czynnie
uczestniczy w formalnych bądź nieformalnych przedsięwzięciach kulturalnych
i prospołecznych. Rozumie ideę animacji kultury i ma własne pomysły
animacyjne.
♦ Czynnie i żywo uczestniczy w większości lekcji. Przygotowuje się do lekcji,
także korzystając z materiałów wyszukanych samodzielnie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ Rozumie różnicę między potocznym i naukowym pojęciem kultury. Poprawnie
używa terminów „kultura” i „cywilizacja” w różnych znaczeniach.
Rozumie pojęcie wzoru kultury i normy. Potrafi wskazać wzory i normy innych
kultur. Rozumie relatywność wzorów i norm. Umie opisać stereotypowe
przekonania dotyczące różnych kultur. Korzysta ze wskazanych przez
nauczyciela źródeł wiedzy o różnych kulturach (opracowania naukowe i popularnonaukowe,
filmy dokumentalne, wystawy itp.).
♦ Rozumie pojęcie świadomości narodowej. Jest w stanie wskazać różne kryteria
przynależności do wspólnoty narodowej. Interesuje się kulturą własnego
narodu. Potrafi, przy niewielkiej pomocy nauczyciela, wskazać elementy
kultury szczególnie istotne dla polskiej świadomości narodowej.
Zdaje sobie sprawę z odmienności świadomości innych narodów. Rozumie
pojęcia jednokulturowości, wielokulturowości i kosmopolityzmu i w miarę
swobodnie posługuje się nimi. Rozumie różnicę między kulturą narodowa
i etniczną. Potrafi wskazać w otaczającym świecie zjawisko ksenofobii. Zna
ważniejsze polskie narodowe instytucje kultury i w miarę możliwości samodzielnie
z nich korzysta. W swoim bezpośrednim otoczeniu (miejscowość,
gmina, powiat, region) potrafi wskazać elementy dziedzictwa kulturalnego
istotne dla kultury narodowej.
♦ Rozróżnia pojęcia wielkiej i małej ojczyzny. Potrafi wymienić mniejszości
narodowe i etniczne, które zamieszkiwały Polskę w dawnych czasach i które
zamieszkują obecnie. Umie wskazać elementy kultury, które świadczą
o specyfice regionu, w którym mieszka oraz ślady dziedzictwa kulturowego
mniejszości. Czasami bierze udział w różnych działaniach spolecznych
na rzecz swojego regionu i najbliższego otoczenia.
♦ Rozumie pojęcie komunikacji. Zna ważne przekaźniki kultury i jest w stanie
wskazać specyfikę większości z nich.
♦ Rozumie specyfikę widowiska jako medium kultury. Zna największych
twórców teatru europejskiego. Rozumie pojęcia przedstawienia, adaptacji,
widowni. Potrafi wyjaśnić zadania poszczególnych twórców widowiska.
♦ Rozumie pojęcie kodu wizualnego. Potrafi wymienić różne media wizualne
i zdefiniować specyfikę większości z nich. Zna najwybitniejszych twórców
europejskich sztuk plastycznych. Rozumie specyfikę medium fotografii.
♦ Rozumie specyfikę medium filmowego. Rozumie wpływ filmu jako medium
na przemiany kulturowe i strukturę świadomości, potrafi wyjaśnić zadania
poszczególnych twórców dzieła filmowego. Rozumie wpływ filmu na wyobraźnię
´ zbiorową. Zna najwybitniejszych twórców filmu.
♦ Rozumie specyfikę muzyki jako medium kultury. Zna najwybitniejszych
twórców muzyki.
♦ Rozumie pojęcie polityki kulturalnej. Zna wiele instytucji upowszechniania
kultury, z niewielką pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny ich oferty.
Od czasu do czasu czynnie uczestniczy w formalnych bądź nieformalnych
przedsięwzięciach kulturalnych i prospołecznych. Rozumie ideę animacji
kultury.
♦ Czynnie i żywo uczestniczy w większości lekcji. Przygotowuje się do lekcji,
odrabia prace domowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ Rozumie różnicę między potocznym i naukowym pojęciem kultury. Poprawnie
używa terminów „kultura” i „cywilizacja” w podstawowych znaczeniach.
Zna typologię kategorii kultury i jest w stanie zaliczyć do poszczególnych kategorii
niektóre zjawiska kulturowe. Rozumie pojęcie wzoru kultury i normy.
Potrafi wskazać wybrane wzory i normy innych kultur. Rozumie relatywność
wzorów i norm. Umie opisać stereotypowe przekonania dotyczące
różnych kultur. Czasami korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł
wiedzy o różnych kulturach (opracowania popularnonaukowe, filmy
dokumentalne, wystawy itp.).
♦ Rozumie pojęcie świadomości narodowej. Jest w stanie wskazać niektóre
kryteria przynależności do wspólnoty narodowej. Interesuje się kulturą
własnego narodu. Potrafi przy pomocy nauczyciela wskazać elementy kultury
szczególnie istotne dla polskiej świadomości narodowej. Zdaje sobie
sprawę z odmienności świadomości innych narodów. Rozumie pojęcia jednokulturowości,
wielokulturowości i kosmopolityzmu i w większości przypadków
poprawnie posługuje się nimi. Rozumie różnicę między kulturą narodową
i etniczną. Potrafi wskazać w otaczającym świecie zjawisko
ksenofobii. Zna ważniejsze polskie narodowe instytucje kultury. W swoim
bezpośrednim otoczeniu (miejscowość, gmina, powiat, region) potrafi
wskazać elementy dziedzictwa kulturowego istotne dla kultury narodowej.
♦ Rozróżnia pojęcia wielkiej i małej ojczyzny. Potrafi wymienić niektóre
mniejszości narodowe i etniczne, jakie zamieszkiwały Polskę w dawnych
czasach i jakie zamieszkują ją obecnie. Umie wskazać kilka elementów kultury,
które świadczą o specyfice regionu, w którym mieszka. Sporadycznie
bierze udział w różnych działaniach społecznych na rzecz swojego regionu
i najbliższego otoczenia.
♦ Rozumie pojęcie komunikacji. Zna niektóre przekaźniki kultury i jest
w stanie określić specyfikę części z nich.
♦ Rozumie specyfikę widowiska jako medium kultury. Zna kilku największych
twórców teatru europejskiego. Rozumie pojęcia przedstawienia, adaptacji,
widowni. Potrafi nazwaç poszczególnych twórców widowiska.
♦ Rozumie pojęcie kodu wizualnego. Potrafi wymienić niektóre media wizualne
i zdefiniować specyfikę części z nich. Zna kilku najwybitniejszych
twórców europejskich sztuk plastycznych. Rozumie specyfikę medium fotografii.
♦ Rozumie specyfikę medium filmowego. Rozumie wpływ filmu jako medium
na przemiany kulturowe. Potrafi nazwać poszczególnych twórców
dzieła filmowego. Potrafi powierzchownie wyjaÊniç wpΠyw filmu na wyobraêni
´ zbiorowà. Zna kilku najwybitniejszych twórców filmu.
♦ Rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Zna kilku najwybitniejszych
twórców muzyki.
♦ Zna poj´cie polityki kulturalnej. Zna niektóre instytucje upowszechniania
kultury, z pomocà nauczyciela potrafi dokonaç powierzchownej oceny ich
oferty. Sporadycznie czynnie uczestniczy w formalnych bàdê nieformalnych
przedsi´wzi´ciach kulturalnych i prospoΠecznych. Rozumie ide´ animacji
kultury.
♦ Czynnie uczestniczy w niektórych lekcjach. W wi´kszoÊci przypadków przygotowuje
si´ do lekcji, odrabia wi´kszoÊç prac domowych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ PosiadΠ powierzchownà wiedz´ o ró˝nicy mi´dzy potocznym i naukowym
poj´ciem kultury. W miar´ poprawnie u˝ywa terminów „kultura” i „cywilizacja”
w podstawowych znaczeniach. Powierzchownie zna poj´cie wzoru
kultury i normy. Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi wskazaç proste
wzory oraz normy innych kultur. Sporadycznie korzysta ze wskazanych
przez nauczyciela êródeΠ wiedzy o ró˝nych kulturach (filmy dokumentalne,
wystawy itp.).
♦ Z pomocà nauczyciela jest w stanie wskazaç niektóre kryteria przynale˝-
noÊci do wspólnoty narodowej. Potrafi, przy znacznej pomocy nauczyciela,
wskazaç niektóre elementy kultury szczególnie istotne dla polskiej
ÊwiadomoÊci narodowej. Zdaje sobie spraw´ z odmiennoÊci ÊwiadomoÊci
innych narodów. Potrafi podaç definicje jednokulturowoÊci, wielokulturowoÊci
i kosmopolityzmu. Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi
wskazaç ró˝nic´ mi´dzy kulturà narodowà i etnicznà. Potrafi podaç definicj
´ ksenofobii. Potrafi wymieniç najwa˝niejsze polskie narodowe instytucje
kultury.
♦ Przy pomocy nauczyciela potrafi rozró˝niç poj´cia wielkiej i maΠej ojczyzny.
Potrafi wymieniç niektóre mniejszoÊci narodowe i etniczne zamieszkujàce
Polsk´.
♦ Powierzchownie rozumie poj´cie komunikacji. Zna niektóre przekaêniki
kultury i jest w stanie okreÊliç specyfik´ kilku z nich.
♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ widowiska jako medium kultury. Potrafi
wymieniç pojedynczych twórców teatru europejskiego. Powierzchownie
rozumie poj´cia przedstawienia, adaptacji, widowni. Potrafi wymieniç niektórych
twórców widowiska.
♦ Powierzchownie rozumie poj´cie kodu wizualnego. Potrafi wymieniç pojedyncze
media wizualne i powierzchownie zdefiniowaç specyfik´ cz´Êci
z nich. Potrafi wymieniç kilku twórców europejskich sztuk plastycznych. Powierzchownie
rozumie specyfik´ medium fotografii.
♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ medium filmowego. Ze znacznà pomocà
nauczyciela potrafi opisaç wpΠyw filmu na wyobraêni´ zbiorowà. Potrafi
wymieniç kilku najwybitniejszych twórców filmu.
♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Potrafi
wymieniç kilku najwybitniejszych twórców muzyki.
♦ Potrafi podaç niezbyt dokΠadnà definicj´ polityki kulturalnej. Zna nieliczne
instytucje upowszechniania kultury, ze znacznà pomocà nauczyciela
potrafi dokonaç powierzchownej oceny ich oferty. Biernie uczestniczy
w formalnych bàdê nieformalnych przedsi´wzi´ciach kulturalnych i prospoΠecznych.
♦ Sporadycznie czynnie uczestniczy lekcjach. Niezbyt pilnie przygotowuje si´
do lekcji, odrabia cz´Êç prac domowych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
♦ PosΠuguje si´ w zasadzie tylko potocznym poj´ciem kultury. W niewielkim
stopniu zna poj´cie wzoru kultury i normy. Przy bardzo znacznej pomocy
nauczyciela potrafi wskazaç proste wzory i normy innych kultur.
♦ Z pomocà nauczyciela jest w stanie wskazaç niektóre kryteria przynale˝noÊci
do wspólnoty narodowej. Potrafi, przy znacznej pomocy nauczyciela,
wskazaç nieliczne elementy kultury szczególnie istotne dla polskiej ÊwiadomoÊci
narodowej. W niewielkim stopniu zdaje sobie spraw´ z odmiennoÊci
ÊwiadomoÊci innych narodów. Potrafi podaç uproszczone definicje jednokulturowoÊci,
wielokulturowoÊci i kosmopolityzmu. Przy znacznej pomocy
nauczyciela potrafi wskazaç ró˝nic´ mi´dzy kulturà narodowà i etnicznà.
Potrafi podaç uproszczonà definicj´ ksenofobii. Potrafi wymieniç pojedyncze
polskie narodowe instytucje kultury.
♦ Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi w sposób uproszczony rozró˝niç
poj´cia wielkiej i maΠej ojczyzny.
♦ W sposób bardzo uproszczony rozumie poj´cie komunikacji. Potrafi wymieniç
kilka przekaêników kultury.
♦ Potrafi wymieniç pojedynczych twórców teatru europejskiego. Potrafi wymieniç
niektórych twórców widowiska.
♦ Potrafi wymieniç pojedyncze media wizualne i bardzo powierzchownie zdefiniowaç
specyfik´ cz´Êci z nich. Potrafi wymieniç kilku twórców europejskich
sztuk plastycznych. W sposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´
medium fotografii.
♦ W sposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´ medium filmowego. Potrafi
wymieniç kilku najwybitniejszych twórców filmu.
♦ Wsposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury.
Potrafi wymieniç pojedynczych najwybitniejszych twórców muzyki.
♦ Potrafi podać uproszczoną definicj´ polityki kulturalnej. Potrafi wymieniç
pojedyncze instytucje upowszechniania kultury.
♦ Niezbyt pilnie przygotowuje się do lekcji, odrabia tylko nieliczne prace
domowe.

Oceną niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *