PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

I. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458); załącznik nr 4: podstawa

programowa dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 29,

poz. 323, z późniejszymi zmianami).

• Program nauczania języka polskiego.

• Wewnątrzszkolny system oceniania.

II. Cele oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach z języka polskiego

Celem oceniania jest gromadzenie informacji na temat postępów ucznia w zakresie:

• Znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego,

• Rozumienia tradycji narodowej i europejskiej oraz rozpoznawania jej obecności we

współczesnej literaturze,

• Interpretacji dzieł literackich w różnych kontekstach,

• Rozpoznawania i hierarchizowania wartości w omawianych dziełach literatury,

• Orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze i ich wartościowania.

III. Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Ucznia obowiązuje:

• Opanowanie wiadomości i umiejętności wskazanych w wymaganiach edukacyjnych z języka

polskiego na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym

• Znajomość zagadnień historycznoliterackich oraz problemów związanych z omawianymi

tekstami literackimi; mogą one być opracowane przez ucznia na różnym poziomie

odpowiadającym określonej ocenie

• Znajomość pojęć z zakresu teorii literatury, filozofii, sztuki pomocnych przy interpretacji

tekstów literackich, wskazanych w opisie wymagań.

W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się wymagania

w następujący sposób:

• uczniowie mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierającą informację

o dysgrafii lub dysleksji nie otrzymują oceny z dyktanda,

• przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede

wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi oraz jej formę językową,

• przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze

się pod uwagę czytelności i estetyki pisma.

IV. Narzędzia oceniania i gromadzenia informacji

Zasady oceniania pracy grupowej nauczyciel określa przed wykonaniem zadania; ocenę może

otrzymać osoba referująca efekty działań grupy (wybrana przez jej członków lub wskazana przez

nauczyciela) bądź też cała grupa.

• Przy ocenie testów różnicujących przyjmuje się następującą skalę:

a) 0 – 34 pkt. – stopień niedostateczny,

b) 35 – 49 pkt. – stopień dopuszczający,

c) 50 – 54 pkt. – stopień dostateczny –,

d) 55 – 69 pkt. – stopień dostateczny,

e) 70 – 74 pkt. – stopień dostateczny +,

f) 75 – 77 pkt. – stopień dobry –,

g) 78 – 86 pkt. – stopień dobry,

h) 87 – 89 pkt. – stopień dobry +,

i) 90 – 92 pkt. – stopień bardzo dobry – ,

j) 93 – 99 pkt. – stopień bardzo dobry,

k) 100 pkt. – stopień celujący.

 

• Przy ocenie wypracowania z kluczem:

Rozwinięcie tematu                25 pkt.

Język                                       12 pkt.

Kompozycja                           5 pkt.

Styl                                         5 pkt.

Zapis                                       3 pkt.

Łącznie                                   50 pkt.

 

Przeliczenie 50 punktów na skalę procentową:

a) 0 – 34 pkt. – stopień niedostateczny,

b) 35 – 48 pkt. – stopień dopuszczający,

c) 49 – 54 pkt. – stopień dostateczny –,

d) 55 – 64 pkt. – stopień dostateczny,

e) 65 – 68 pkt. – stopień dostateczny +,

f) 69 – 74 pkt. – stopień dobry –,

g) 75 – 80 pkt. – stopień dobry,

h) 81 – 85 pkt. – stopień dobry +,

i) 86 – 90 pkt. – stopień bardzo dobry – ,

l) 91 – 99 pkt. – stopień bardzo dobry,

m) 100 pkt. – stopień celujący.

V. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu

Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na

lekcjach języka polskiego, a zwłaszcza:

• wypowiedzi ustne,

• udział w dyskusji (waga argumentów, etyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez),

• praca ucznia na lekcji,

• prace pisemne sprawdzające (w różnej formie),

• prezentacje w klasie (referaty, recytacje, efekty własnych działań twórczych),

• praca w grupie,

• wykonywanie zadań domowych, wykonywanie dodatkowych zadań samodzielnie przez ucznia,

• materiały.

VI. Sposoby sprawdzania postępów uczniów

W celu oceniania postępów ucznia stosuje się następujące sposoby sprawdzania wiadomości

i umiejętności:

1) prace klasowe (co najmniej dwie w semestrze) :

• wypracowanie będące dłuższą samodzielną wypowiedzią o różnym charakterze, np.

rozprawka, esej, wypowiedź interpretacyjna (przedmiotem rozważań może być utwór

liryczny, fragment tekstu jako klucz do odczytania utworu, sposób ujęcia tego samego

motywu, tematu w utworach),

• sprawdzian wiadomości dotyczący problematyki omówionych tekstów literackich, wiedzy

o epoce,

• test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich

i nieliterackich,

• sprawdzian wiedzy o języku;

2) dyktando diagnozujące – w pierwszym miesiącu nauki w klasach pierwszych

(dyktando 1 w semestrze)

3) pisemne prace domowe;

4) wypowiedzi ustne na zadany temat dotyczące omawianych tekstów literackich, zjawisk

kulturowych;

5) inne sposoby, np.:

• prace stylistyczne i notatki, referaty,

• prezentacje wyszukanych i opracowanych materiałów źródłowych,

• głos w dyskusji,

• recytacja utworów literackich i udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych na

terenie szkoły.

 

Materiały:

1. Podręcznik – jeden na dwie osoby.

2. Omawiana lektura (jedna na dwie osoby, jeśli jest to możliwe).

3. Znajomość lektury, omawianego tekstu.

4. Ocenie podlega przygotowanie do pracy z tekstem(zaznaczone cytaty, komentarze, itp.).

5. Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, w którym systematycznie prowadzi notatki.

6. Za przygotowanie dodatkowych materiałów, źródeł uczeń otrzymuje dodatkowe oceny.

 

Prace pisemne:

1. Prace stylistyczne( wypracowania klasowe)-zapowiadane tydzień wcześniej.

2. Testy(po zakończeniu działu, itp.) zapowiedziane wcześniej, z możliwością

poprawienia w ciągu dwóch tygodni.*

3. Wypracowania domowe – co najmniej dwa w semestrze-czas wykonania pracy

tydzień.

4. Kartkówki-bez zapowiedzi – 3 tematy, blok tematyczny, zagadnienie.

5. Dyktanda – w zależności od potrzeb.

6. Poprawa prac stylistycznych – po każdym wypracowaniu klasowym.

7. Sprawdzian ze znajomości lektur.

8. Czytanie tekstu publicystycznego ze zrozumieniem.

 

Odpowiedzi ustne:

 

1. Odpowiedzi ustne z ostatnich trzech tematów (co najmniej raz w semestrze). Ocenie

podlega rzeczowość i poprawność językowa.

2. Odpowiedź ustna z większej partii materiału według wcześniej podanych

problemów – np. synteza epoki, twórczość pisarza, itp.

3. Prezentacja dodatkowego materiału przygotowanego w domu – np. sztuka epoki,

ciekawostki biograficzne, itp.

4. Prezentacja tematu zgodnie z zasadami nowej matury.

5. Uczniowie mogą uzyskać ocenę za przeczytanie i omówienie lektury dodatkowej, która znajduje

się na uzgodnionej z nauczycielem liście lektur dodatkowych.

6. Recytacja i inscenizacja fragmentów utworów (opanowanie tekstu, interpretacja, dykcja).

Częstotliwość w zależności od treści programowych.

 

Praca na lekcji.

 

1. Aktywność na lekcji – dyskusja (udział, argumentacja);

* duża aktywność – ocena bdb.;

* mniejsza aktywność – plusy zamieniane na oceny(za aktywność tylko oceny pozytywne).

2. Prezentacja wcześniej przygotowanych materiałów:

• praca z tekstem (cytaty)

• praca w domu – prezentacja materiałów przygotowanych do lekcji;

3. Ocena pracy w grupach (zaangażowanie, opracowanie zagadnień, wnioski).

4. Prezentacja dodatkowych materiałów.

• oceniane są również: dbałość o kulturę języka, kulturę dyskusji;

• poprawność logiczna i merytoryczna;

VII. Zasady kontrolowania wiedzy i umiejętności uczniów:

• Ilość i zakres tematyczny prac pisemnych zależy od profilu klasy i liczby godzin

dydaktycznych przeznaczonych na realizację treści kształcenia w danym roku

szkolnym.

• Nauczyciel informuje uczniów o terminie pracy pisemnej (praca klasowa, test), co

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje odpowiedniego wpisu do

dziennika lekcyjnego. Informuje o zakresie obowiązującego materiału.

• Obecność na pracy klasowej (teście) jest obowiązkowa.

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej (teście) z przyczyn losowych ma prawo do jej

napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej (teście), którego nieobecność nie została

usprawiedliwiona, może ubiegać się o możliwość jej napisania, lecz na zasadach i

w terminie ustalonym przez nauczyciela ( może to być pierwsza lekcja obecności)

• Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (testu) lub jej poprawy i nie przychodzi

w ustalonym terminie lub mimo obecności odmawia pisania , otrzymuje ocenę

niedostateczną.

• Sprawdzoną i ocenioną pracę nauczyciel przedstawia uczniom, a następnie

przechowuje w szkole przez cały rok, na prośbę rodziców udostępnia ją do wglądu.

• Korzystanie w czasie pracy pisemnej z niedozwolonych pomocy (ściąg) stanowi

podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej i utratę możliwości jej

poprawienia.

• Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie

obejmuje ono terminowego oddawania wypracowań, kartkówek, znajomości

lektury).

• Nieprzygotowanie należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji.

VIII. Zasady wystawiania oceny śródrocznej, rocznej i końcowej:

1 Pod uwagę brane są (w kolejności od form najważniejszych ):

– wyniki prac klasowych;

– wyniki testów;

– odpowiedzi ustne;

– systematyczność pracy;

– aktywność na lekcjach;

– udział w konkursach, olimpiadach…

– recytacje;

– dodatkowe lektury (wiadomości pozaprogramowe);

– prawo do poprawiania;

2. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

3. Każdy uczeń informowany jest o ocenie na koniec semestru lub roku 1 tydzień , a w przypadku

grożącej oceny niedostatecznej, 1 miesiąc przed końcem semestru.

4. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna (roczna, końcowa) może zostać podwyższona

w wyniku egzaminu sprawdzającego .

5. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny.

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna, końcowa może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego.

IX. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

1. Uczeń i rodzic mają prawo uzyskać informacje o:

– kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne poziomy (podstawowy, rozszerzony);

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

– postępach i osiągnięciach ucznia.

2. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: wywiadówka, spotkanie

indywidualne, rozmowa telefoniczna i inne.

X. Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania

Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania jest dokonywana po każdej klasyfikacji na koniec

roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *