PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

I. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458); załącznik nr 4: podstawa

programowa dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 29,

poz. 323, z późniejszymi zmianami).

• Program nauczania języka polskiego.

• Wewnątrzszkolny system oceniania.

II. Cele oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach z języka polskiego

Celem oceniania jest gromadzenie informacji na temat postępów ucznia w zakresie:

• Znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego,

• Rozumienia tradycji narodowej i europejskiej oraz rozpoznawania jej obecności we

współczesnej literaturze,

• Interpretacji dzieł literackich w różnych kontekstach,

• Rozpoznawania i hierarchizowania wartości w omawianych dziełach literatury,

• Orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze i ich wartościowania.

III. Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Ucznia obowiązuje:

• Opanowanie wiadomości i umiejętności wskazanych w wymaganiach edukacyjnych z języka

polskiego na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym

• Znajomość zagadnień historycznoliterackich oraz problemów związanych z omawianymi

tekstami literackimi; mogą one być opracowane przez ucznia na różnym poziomie

odpowiadającym określonej ocenie

• Znajomość pojęć z zakresu teorii literatury, filozofii, sztuki pomocnych przy interpretacji

tekstów literackich, wskazanych w opisie wymagań.

W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się wymagania

w następujący sposób:

• uczniowie mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierającą informację

o dysgrafii lub dysleksji nie otrzymują oceny z dyktanda,

• przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede

wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi oraz jej formę językową,

• przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze

się pod uwagę czytelności i estetyki pisma.

IV. Narzędzia oceniania i gromadzenia informacji

Zasady oceniania pracy grupowej nauczyciel określa przed wykonaniem zadania; ocenę może

otrzymać osoba referująca efekty działań grupy (wybrana przez jej członków lub wskazana przez

nauczyciela) bądź też cała grupa.

• Przy ocenie testów różnicujących przyjmuje się następującą skalę:

a) 0 – 34 pkt. – stopień niedostateczny,

b) 35 – 49 pkt. – stopień dopuszczający,

c) 50 – 54 pkt. – stopień dostateczny –,

d) 55 – 69 pkt. – stopień dostateczny,

e) 70 – 74 pkt. – stopień dostateczny +,

f) 75 – 77 pkt. – stopień dobry –,

g) 78 – 86 pkt. – stopień dobry,

h) 87 – 89 pkt. – stopień dobry +,

i) 90 – 92 pkt. – stopień bardzo dobry – ,

j) 93 – 99 pkt. – stopień bardzo dobry,

k) 100 pkt. – stopień celujący.

 

• Przy ocenie wypracowania z kluczem:

Rozwinięcie tematu                25 pkt.

Język                                       12 pkt.

Kompozycja                           5 pkt.

Styl                                         5 pkt.

Zapis                                       3 pkt.

Łącznie                                   50 pkt.

 

Przeliczenie 50 punktów na skalę procentową:

a) 0 – 34 pkt. – stopień niedostateczny,

b) 35 – 48 pkt. – stopień dopuszczający,

c) 49 – 54 pkt. – stopień dostateczny –,

d) 55 – 64 pkt. – stopień dostateczny,

e) 65 – 68 pkt. – stopień dostateczny +,

f) 69 – 74 pkt. – stopień dobry –,

g) 75 – 80 pkt. – stopień dobry,

h) 81 – 85 pkt. – stopień dobry +,

i) 86 – 90 pkt. – stopień bardzo dobry – ,

l) 91 – 99 pkt. – stopień bardzo dobry,

m) 100 pkt. – stopień celujący.

V. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu

Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na

lekcjach języka polskiego, a zwłaszcza:

• wypowiedzi ustne,

• udział w dyskusji (waga argumentów, etyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez),

• praca ucznia na lekcji,

• prace pisemne sprawdzające (w różnej formie),

• prezentacje w klasie (referaty, recytacje, efekty własnych działań twórczych),

• praca w grupie,

• wykonywanie zadań domowych, wykonywanie dodatkowych zadań samodzielnie przez ucznia,

• materiały.

VI. Sposoby sprawdzania postępów uczniów

W celu oceniania postępów ucznia stosuje się następujące sposoby sprawdzania wiadomości

i umiejętności:

1) prace klasowe (co najmniej dwie w semestrze) :

• wypracowanie będące dłuższą samodzielną wypowiedzią o różnym charakterze, np.

rozprawka, esej, wypowiedź interpretacyjna (przedmiotem rozważań może być utwór

liryczny, fragment tekstu jako klucz do odczytania utworu, sposób ujęcia tego samego

motywu, tematu w utworach),

• sprawdzian wiadomości dotyczący problematyki omówionych tekstów literackich, wiedzy

o epoce,

• test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich

i nieliterackich,

• sprawdzian wiedzy o języku;

2) dyktando diagnozujące – w pierwszym miesiącu nauki w klasach pierwszych

(dyktando 1 w semestrze)

3) pisemne prace domowe;

4) wypowiedzi ustne na zadany temat dotyczące omawianych tekstów literackich, zjawisk

kulturowych;

5) inne sposoby, np.:

• prace stylistyczne i notatki, referaty,

• prezentacje wyszukanych i opracowanych materiałów źródłowych,

• głos w dyskusji,

• recytacja utworów literackich i udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych na

terenie szkoły.

 

Materiały:

1. Podręcznik – jeden na dwie osoby.

2. Omawiana lektura (jedna na dwie osoby, jeśli jest to możliwe).

3. Znajomość lektury, omawianego tekstu.

4. Ocenie podlega przygotowanie do pracy z tekstem(zaznaczone cytaty, komentarze, itp.).

5. Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, w którym systematycznie prowadzi notatki.

6. Za przygotowanie dodatkowych materiałów, źródeł uczeń otrzymuje dodatkowe oceny.

 

Prace pisemne:

1. Prace stylistyczne( wypracowania klasowe)-zapowiadane tydzień wcześniej.

2. Testy(po zakończeniu działu, itp.) zapowiedziane wcześniej, z możliwością

poprawienia w ciągu dwóch tygodni.*

3. Wypracowania domowe – co najmniej dwa w semestrze-czas wykonania pracy

tydzień.

4. Kartkówki-bez zapowiedzi – 3 tematy, blok tematyczny, zagadnienie.

5. Dyktanda – w zależności od potrzeb.

6. Poprawa prac stylistycznych – po każdym wypracowaniu klasowym.

7. Sprawdzian ze znajomości lektur.

8. Czytanie tekstu publicystycznego ze zrozumieniem.

 

Odpowiedzi ustne:

 

1. Odpowiedzi ustne z ostatnich trzech tematów (co najmniej raz w semestrze). Ocenie

podlega rzeczowość i poprawność językowa.

2. Odpowiedź ustna z większej partii materiału według wcześniej podanych

problemów – np. synteza epoki, twórczość pisarza, itp.

3. Prezentacja dodatkowego materiału przygotowanego w domu – np. sztuka epoki,

ciekawostki biograficzne, itp.

4. Prezentacja tematu zgodnie z zasadami nowej matury.

5. Uczniowie mogą uzyskać ocenę za przeczytanie i omówienie lektury dodatkowej, która znajduje

się na uzgodnionej z nauczycielem liście lektur dodatkowych.

6. Recytacja i inscenizacja fragmentów utworów (opanowanie tekstu, interpretacja, dykcja).

Częstotliwość w zależności od treści programowych.

 

Praca na lekcji.

 

1. Aktywność na lekcji – dyskusja (udział, argumentacja);

* duża aktywność – ocena bdb.;

* mniejsza aktywność – plusy zamieniane na oceny(za aktywność tylko oceny pozytywne).

2. Prezentacja wcześniej przygotowanych materiałów:

• praca z tekstem (cytaty)

• praca w domu – prezentacja materiałów przygotowanych do lekcji;

3. Ocena pracy w grupach (zaangażowanie, opracowanie zagadnień, wnioski).

4. Prezentacja dodatkowych materiałów.

• oceniane są również: dbałość o kulturę języka, kulturę dyskusji;

• poprawność logiczna i merytoryczna;

VII. Zasady kontrolowania wiedzy i umiejętności uczniów:

• Ilość i zakres tematyczny prac pisemnych zależy od profilu klasy i liczby godzin

dydaktycznych przeznaczonych na realizację treści kształcenia w danym roku

szkolnym.

• Nauczyciel informuje uczniów o terminie pracy pisemnej (praca klasowa, test), co

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje odpowiedniego wpisu do

dziennika lekcyjnego. Informuje o zakresie obowiązującego materiału.

• Obecność na pracy klasowej (teście) jest obowiązkowa.

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej (teście) z przyczyn losowych ma prawo do jej

napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej (teście), którego nieobecność nie została

usprawiedliwiona, może ubiegać się o możliwość jej napisania, lecz na zasadach i

w terminie ustalonym przez nauczyciela ( może to być pierwsza lekcja obecności)

• Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (testu) lub jej poprawy i nie przychodzi

w ustalonym terminie lub mimo obecności odmawia pisania , otrzymuje ocenę

niedostateczną.

• Sprawdzoną i ocenioną pracę nauczyciel przedstawia uczniom, a następnie

przechowuje w szkole przez cały rok, na prośbę rodziców udostępnia ją do wglądu.

• Korzystanie w czasie pracy pisemnej z niedozwolonych pomocy (ściąg) stanowi

podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej i utratę możliwości jej

poprawienia.

• Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie

obejmuje ono terminowego oddawania wypracowań, kartkówek, znajomości

lektury).

• Nieprzygotowanie należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji.

VIII. Zasady wystawiania oceny śródrocznej, rocznej i końcowej:

1 Pod uwagę brane są (w kolejności od form najważniejszych ):

– wyniki prac klasowych;

– wyniki testów;

– odpowiedzi ustne;

– systematyczność pracy;

– aktywność na lekcjach;

– udział w konkursach, olimpiadach…

– recytacje;

– dodatkowe lektury (wiadomości pozaprogramowe);

– prawo do poprawiania;

2. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

3. Każdy uczeń informowany jest o ocenie na koniec semestru lub roku 1 tydzień , a w przypadku

grożącej oceny niedostatecznej, 1 miesiąc przed końcem semestru.

4. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna (roczna, końcowa) może zostać podwyższona

w wyniku egzaminu sprawdzającego .

5. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny.

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna, końcowa może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego.

IX. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

1. Uczeń i rodzic mają prawo uzyskać informacje o:

– kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne poziomy (podstawowy, rozszerzony);

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

– postępach i osiągnięciach ucznia.

2. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: wywiadówka, spotkanie

indywidualne, rozmowa telefoniczna i inne.

X. Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania

Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania jest dokonywana po każdej klasyfikacji na koniec

roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *