Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Spis treści

Podstawa prawna
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji niebędących w posiadaniu uczniów.

Procedura postępowania w przypadku obecności na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie.

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia mienia szkolnego.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych oraz substancji uzależniających.

Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.

Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, zasłabnięcie ( z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Procedura postępowania w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej oraz zachowań autodestrukcyjnych na terenie szkoły.

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub inne substancje odurzające.

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki lub inne substancje odurzające.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Procedury postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej.

Procedura postępowania w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefony komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy.

Procedura postępowania z uczniem chorym na padaczkę

Uczeń z cukrzycą w szkole

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Podstawy prawne

1.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773 ze zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).

3.Ustawaz dnia 29 lipca 2005r.oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458ze zmianami).4.Ustawa z dnia 7września 1991r.osystemieoświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985i 2169oraz z 2017 r. poz. 60, 949i 1292ze zmianami).5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ze zmianami)

6.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zmianami).

7.RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia30kwietnia2013r.wsprawiezasadudzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643 ze zmianami).

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.poz.1249).

9.Statut Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Sadownem

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów.

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.

Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.
Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.
Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

Procedura postępowania w przypadku obecności na terenie szkoły osób niepożądanych lub zachowujących się niewłaściwie.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję.

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.
W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.
Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.
W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły
Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności
Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.
Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.
Postanowienia dodatkowe

Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, itp./.
Na lekcji wychowania fizycznego oraz podczas zajęć praktycznych rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających

Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje:

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.
Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

Procedury postępowania w przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.
Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.
Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, zasłabnięciu.
Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.
Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.
Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci .
Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły.
Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia policję.
W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.
Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły.
Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania alkoholu lub środków odurzających, formie ukarania ucznia.
W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

Procedura postępowania w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły
Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.
Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji pedagoga szkoły.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.

Procedura postępowania w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej oraz zachowań autodestrukcyjnych na terenie szkoły.
Po stwierdzeniu, że uczeń podjął próbę samobójczą lub próbę zachowań autodestrukcyjnych dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciele i pracownicy podejmują następujące działania:

1.Jeśli próba samobójcza lub zachowanie autodestrukcyjne ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) pielęgniarka szkolna dokonuje oceny sytuacji i wzywa pogotowie ratunkowe,

Nauczyciel, pracownik, pielęgniarka szkolna powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego.
3.Dyrektor szkoły oraz wychowawca przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem (jeśli jest przytomny) i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.Jeśli próba samobójcza lub zachowanie autodestrukcyjne ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.O próbie samobójczej lub zachowaniu autodestrukcyjnym dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.

6.Wychowawca planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą.

7.W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.

8.Wychowawcy,pedagog szkolny udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom.

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych):
O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,
mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych,
pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów,
•unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,
•zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,
•przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań,
•przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu,
przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
•podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,
•fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.
Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

1.Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce.

2.Zbierają wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.

3.W razie konieczności wzywają pomoc-pogotowie ratunkowe, policję i w czasie tej interwencji dbają, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie.

4.Oceniają ryzyko dalszego zagrożenia.

5.Informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców.

6.Chronią ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z mediami.

7.Przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji).

8.Proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią.

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,
Nauczyciel, pracownik szkoły, pedagog powinien podjąć następujące kroki:

1.Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga oraz dyrektora szkoły. 3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

4.W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wtoku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

5.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

6.W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych
Nauczyciel, pracownik szkoły, pielęgniarka szkolna, pedagog powinien podjąć następujące kroki:

1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę.

2.W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

4.Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5.Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

6.Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

7.Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

8.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub inne substancje odurzające.
1.Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby (nauczyciel, pracownik szkoły), zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję.

3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki lub inne substancje odurzające.
Powiadomienie dyrekcji szkoły.
2.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość plecaka, kieszeni itp. Nauczycielowi nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.

3.W przypadku ,gdy uczeń odda dobrowolnie podejrzaną substancję, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

4.Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.

5.W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji –policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.

6.Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.

7.W przypadku potwierdzenia podejrzeń -udzielenie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.

8.Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

Postępowanie wobec ucznia –sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
1.Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2.Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub wychowawcy pod opiekę.

4.Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.

5.Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6.Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając, porzuca go lub pozostawia jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
1.Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.

2.Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3.Powiadomienie rodziców ucznia.

4.Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność procesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzeń.

20) Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły

Ogólne zasady

1.Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania nadzór sprawuje dyrektor szkoły.

2.Sygnał alarmowy jest przekazywany za pomocą dzwonka szkolnego

3.Sygnał alarmowy to 3 krótkie sygnały. Miejsca alarmowania –sekretariat, pomieszczenie pracowników niepedagogicznych. W przypadku braku zasilania powtarzany okrzyk „Napastnik”.

Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren szkoły podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników, wówczas gdy:
a)takie zagrożenie zauważy,

b)będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić,

c)lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

II Zadania dyrektora szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika:

1.Wyznaczenie co najmniej 2 źródeł alarmowania.

2.Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu niewidocznym z okien szkoły.

3.Wyznaczenie kierunku/ drogi ewakuacji –w szczególności od strony budynku, która nie posiada okien, znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku.

4.W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do schronienia się, zabarykadowania.

5.Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom.

6.Organizowanie przeszkolenia pracowników na wypadek ataku napastnika, ćwiczeń bądź instruktaży dla uczniów.

7.Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych szkoły.

III Obowiązki pracowników związane z wprowadzeniem procedur:

1.Zapoznanie z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych, sygnałów alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych.

2.Ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w szkole.

3.Dysponowanie numerem telefonu do dyrektora, zastępcy dyrektora.

4.Okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji, rozmieszczeniem wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

IV Powiadamianie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika:

1.Telefoniczne alarmowanie –wybranie numeru alarmowego –112 lub 997.

2.Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać :

a)miejsce zdarzenia,

b)rodzaj zdarzenia,

c)informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

d)liczbę napastników,

e)opis wyglądu napastników,

f)ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe),

g)imię i nazwisko zgłaszającego,

h)numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

3.Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia, przyjmujący może prosić o dodatkowe informacje.

4.Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997.

5.Po przybyciu na miejsce służb należy podać dodatkowe informacje: a)ile osób opuściło budynek, b) ile osób zostało w budynku, na jakich poziomach, c) pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, d) gdzie ostatnio był widziany agresor, e) czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

V Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika:

1.Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

2.Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia.

3.W przypadku zarządzenia ewakuacji:

a)zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, b)korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,

c)po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

4.Podczas ewakuacji:

a)zachowaj ciszę, spokój i rozwagę,

b)udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo,

c)ostrzegaj o niebezpieczeństwie,

d)w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna przeprowadź dzieci i młodzież do innego obiektu.

5.Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

a)zamknij drzwi,

b)zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,

c)wyłącz wszystkie światła,

d)wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,

e)połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,

f)zachowaj ciszę,

g)jeżeli jest to możliwe, udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym,

h)jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć, albo zabarykadować się w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem –walcz, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki, błagaj o litość.

6.Podczas działań służb ratowniczych:

a)zachowaj spokój,

b)jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same,

c)stosuj się do wszystkich poleceń służb,

d)nie trzymaj nic w rękach,

e)nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,

f)unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,

g)poddaj się kontroli bezpieczeństwa,

h)jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.

VI Ważne numery alarmowe:112-Centrum Powiadamiania Ratunkowego

   999 –Pogotowie Ratunkowe998 –Straż Pożarna997 –Policja992 –Pogotowie Gazowe

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznajemy:
a)Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach.

b)Prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach.

c)Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody.

d)Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej.

e)Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.

f)Pomówienia i oszczerstwa wobec nich.

g)Naruszenie ich nietykalności osobistej.

2.W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły.

3.W obecności osób wymienionych w punkcie 2. uczeń odbywa rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych, wzywani są rodzice (opiekunowie prawni) oraz informowana jest o tym fakcie policja.

4.Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem ww. środków, procedura przebiega następująco:

a)Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku ucznia i dotyczy punktu 1. a) lub b):

wychowawca powiadamia niezwłocznie telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy za rażące naruszenie statutu szkoły,
jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.
b)Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego samego ucznia:

Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji oraz wyznacza spotkanie możliwie w najbliższym terminie, wychowawca sporządza raport, który podpisują rodzice i wychowawca
Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na apelu.
Uczeń ma obniżoną ocenę zachowania w semestrze, w którym doszło do incydentu co najmniej o jeden stopień.
Szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania.
Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.
c)Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych podpunktów punktu 1:

Wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły
Wzywana jest natychmiast policja
Sporządzony zostaje raport z czynności szkoły i policji, który podpisują rodzice
Osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa
Uczeń otrzymuje naganę dyrektora na apelu
Uczeń ma obniżoną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień
Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.
5.Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków.

6.Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od wymierzonej kary zgodnie ze statutem

22) Postępowania w przypadku ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy.

Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania i formie ukarania ucznia.
W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.
Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.

Procedury postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miejscowości i poza miejscem zamieszkania
Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:
poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu
w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.
Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,
uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,
jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,
jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o sposobie ukarania,
informuje rodziców/ opiekunów prawnych
Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie turystycznej zostaje zawieszone.

Postępowania w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)
Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką.
W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy.
Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym.
Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO.
W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i w obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników
Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem
i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala

    okoliczności zdarzenia.     

Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w
uzasadnionych przypadkach pedagoga.

Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.
Wychowawca informuje poprzez wpis do zeszytu informacyjnego rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.
Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego,
który podejmuje inne działania:

przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich,
wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.
W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów
Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.
W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć
popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

27) Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i schowane.

W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć.

Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole.
2 Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie wyłączenia i schowania urządzenia.

Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców / opiekunów prawnych ucznia.

28) Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej
w rodzinie

Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

29) Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 30) Postępowanie z uczniem chorym na padaczkę

Dziecko z padaczką powinno być traktowane na równi z innymi uczniami
Nie należy ograniczać uczniowi udziału w zajęciach i wydarzeniach klasy oraz szkoły. Ważny jest stosunek nauczycieli dla chorego ucznia. Idealną sytuacja jest życzliwa postawa nauczycielska, przyjaźnie nastawieni uczniowie. Nie powinno się uczniowi obniżać wymagań, a motywować go do dalszej pracy, która mu zapewni osiąganie sukcesów i poczucia samodzielności.
U dziecka z padaczką może wystąpić kilkuminutowe zburzenie świadomości, zwane potocznie zamyśleniem lub wyłączeniem, które objawia się tym, że przerywa ono swoją czynność, mruga oczami, po czym wraca do swoich zajęć. Napad trwa do 15 sekund i czasem jest niezauważalny dla innych. Jeżeli wyżej opisany stan u dziecka trwa do 10 minut, należy bacznie je obserwować, spokojnie podejść do niego tak, żeby się nie wystraszyło i zapytać – jak się czuje, czy wszystko dobrze?
Gdyby stan ten trwał nadal po 10 minutach należy wezwać pogotowie i poinformować rodziców/opiekunów prawnych/ oraz dyrektora szkoły.
W przypadku pojawienia się u uczennicy takich objawów jak: niepokój psychoruchowy, niekontrolowane ruchy kończyn, nagły płacz, krzyk – nieadekwatny do sytuacji, należy zaopiekować się dzieckiem do czasu ustąpienia objawów, które mogą trwać 3, 4 minuty.
Z rozmowy z rodzicem oraz samą uczennicą wynika, że objawy te występują najczęściej wieczorem lub rano, i są one poprzedzone silnym bólem głowy. Uczennica wtedy na ogół nie idzie do szkoły.
Należy umieścić chorego w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego, wody i usunąć wszystkie przedmioty, o które dziecko mogłoby w trakcie napadu się uderzyć. Pod głowę chorego możemy podłożyć szalik, czy kurtkę, (zabezpieczenie przed ewentualnym urazem) należy zdjąć okulary, rozluźnić pasek. Należy upewnić się, że dziecko nie ma niczego w jamie ustnej i jeśli jest to jeszcze możliwe usunąć np. resztki pokarmu. Jeśli dziecko obficie się ślini należy przechylić głowę na bok celem uniknięcia zachłyśnięcia. Koniecznym jest, aby zapewnić dziecku stały dopływ powietrza (rozluźnić ubranie zwłaszcza w okolicy szyi). Chory powinien leżeć w pozycji bezpiecznej tzn. na boku z głową poniżej tułowia na miękkim w miarę możliwości podłożu.
Po napadzie należy zapewnić choremu spokój i dać możliwość odpoczynku.
Najczęściej dziecko jest zmęczone, senne, należy pozwolić mu spać. Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla chorego. Niekiedy zdarza się, że występuje pobudzenie. Nie wolno używać wobec dziecka siły, z reguły jest to faza krótka i ustępuje samoistnie jak sam napad. Jeśli drgawki nie miną w krótkim czasie lub gdy chory na dłuższy czas traci oddech lub po jednym napadzie występuje kolejny, a pacjent nie odzyskuje świadomości miedzy nimi, należy wezwać pomoc medyczną. Osoby obecne przy chorym powinny z nim zostać, aż do momentu oddania go pod fachową opiekę. Dokładna obserwacja napadu to dla lekarza bardzo cenne informacje.
Po napadzie należy zapewnić dziecku spokój i możliwość odpoczynku. Jeśli objawy te nie miną po 10 minutach, należy wezwać pomoc medyczną i poinformować rodziców/opiekunów prawnych/ oraz dyrektora szkoły.
Jeżeli dojdzie u dziecka do nagłej utraty przytomności i omdlenia co, według obserwacji rodzica, może trwać od 1 do 2 minut należy dziecko ułożyć na czymś miękkim, obserwować i odczekać, aż odzyska świadomość. Należy natychmiast, o zaistniałym zdarzeniu, poinformować rodziców/opiekunów prawnych/ oraz dyrektora szkoły a w przypadku nie odzyskania świadomości (do 10 minut) – wezwać pogotowie.
W przypadku, gdy uczeń skarży się na zawroty głowy – z jej bólem należy zawiadomić rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora szkoły.
Numer telefonu do rodziców ucznia znajduje się u wychowawcy klasy, w SEKRETARIACIE oraz w POKOJU PEDAGOGA SZKOLNEGO.
Uczeń do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i rodziców/opiekunów prawnych/pozostaje pod opieką osób udzielających mu pomocy.
Przy organizacji wycieczek należy uwzględnić możliwość uczestniczenia w nich rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
31) Uczeń z cukrzycą w szkole

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom glukozy we krwi – większy od 250mg%). Obecnie w Polsce wśród dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą. Najczęstsze objawy to wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej, w warunkach pozaszpitalnych, jedynym skutecznym sposobem podawania insuliny jest wstrzykiwanie jej do podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, która powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, tylko wymaga właściwej samokontroli i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę, gratyfikują, dają przyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu wysiłku fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii (niedocukrzenia stężenie glukozy we krwi mniejsze niż 60 mg%). Do działań w ramach samokontroli należą: badanie krwi i moczu, zapisywanie wyników badań, prawidłowa interpretacja wyników badań, prawidłowe komponowanie posiłków, prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wysiłku fizycznego, obserwacja objawów jakie pojawiają się przy hipoglikemii i hiperglikemii. W każdej szkole powinien znajdować się „kącik” dla ucznia z cukrzycą, czyli ustronne miejsce, w którym dziecko z cukrzycą będzie mogło spokojnie, bezpiecznie i higienicznie wykonać badanie krwi oraz wykonać wstrzyknięcia insuliny.

OBJAWY HIPOGLIKEMII – niedocukrzenia:

Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk.
Ból głowy, ból brzucha.
Szybkie bicie serca.
Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia.
Osłabienie, zmęczenie
Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem.
Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka.
Napady agresji lub wesołkowatości.
Ziewanie/senność.
Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi.
Zmiana charakteru pisma.
Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania.
Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność.
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ – dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia polecenia:

Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.
Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.
NIE WOLNO Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego).
Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.
Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO – CIĘŻKIEJ – dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, potrzebuje bezwzględnej pomocy osoby drugiej:

Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie.
Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru rozpuszczonych w ½ szklanki wody, coli, soku).
Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej.
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ – dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki.

Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!

Układamy dziecko na boku.
Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie.
Wzywamy pogotowie ratunkowe.
Kontaktujemy się z rodzicami dziecka.
Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy).
U dzieci leczonych pompą:

Zatrzymaj pompę.
Potwierdź hipoglikemię.
Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste.
Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma poprawy podaj ponownie cukry proste.
Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia glukozy, włącz pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone.
Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia. Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią!

OBJAWY HIPERGLIKEMII

Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.
Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji.
Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, ból brzucha, nudności i wymioty, ciężki oddech. może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. Należy wtedy bezzwłocznie:
Zbadać poziom glukozy.
Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie.
POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII

Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna),
Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna),
Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. należy dokonać kontrolnego pomiaru glikemii),
W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży się.
Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole:

Pen – „wstrzykiwacz” z insuliną.
Pompę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy.
Nakłuwacz z zestawem igieł.
Glukometr z zestawem pasków oraz gazików.
Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski.
Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone na „zabezpieczenie” zajęć wf w danym dniu.
Dodatkowe produkty – soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się objawów hipoglikemii.
Telefon do rodziców.
Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na cukrzycę.
Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku).
Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole:

Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w trakcie trwania lekcji.
Możliwość podania insuliny.
Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.
Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka.
Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w trakcie trwania lekcji.
Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach.

32) Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawca, każdy nauczyciel, pielęgniarka szkolna.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie
07-100 Węgrowie
ul. Piłsudskiego 23
tel./fax 025 7924700
sekretariat@poradnia.wegrow.pl,

ppp_wegrow@wp.pl

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  07-100 Węgrów ul. Piłsudskiego 23,
  (Parter) pokoje nr 6, 7, 8, 9; (III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  tel. fax (25) 792 49 07
  e-mail: pcpr@pcpr.wegrow.pl
  4.Centrum Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

Piłsudskiego 23, 07- 100 Węgrów
800-100-100 – Wsparcie Dla nauczycieli i rodziców w sytuacjach kryzysowych
tel.800-70-2222 – linia wsparcia ogólna

   tel.116-123 – Kryzysowy Telefon Zaufania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem
Kuźnica 1
07-140 Sadowne

Dane kontaktowe
tel: 25 675 32 34, 25 631 22 99

fax: 25 675 32 34

gops@sadowne.pl

Telefony alarmujące służby:
112– numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej, do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

997– Policja

998 – Straż pożarna

999 – Pogotowie ratunkowe

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Opracowała

Marta Osman – Pedagog szkolny