PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sadownem

Program został przygotowany przez zespół rodziców

i przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2016r.

Sadowne, wrzesień 2016

„…Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum,

lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,

a więc także jego serce i charakter.

Wychowywać, to znaczy również –

z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości,

które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.

Przekazuje się je nie tylko słowami,

lecz przede wszystkim przykładem własnego życia…”

Phil Bosmans

Program wychowawczy

dla

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława

Orkana w Sadownem

 w roku szkolnym 2016/2017

 1. Założenia programu wychowawczego

Przedstawiony program wychowawczy zawiera podstawowe elementy zgodnie z propozycją władz oświatowych. Po przeprowadzeniu badań wśród uczniów, nauczycieli i rodziców przez rozmowy i obserwacje dokonano diagnozy następujących zagrożeń:

– zachowania agresywne wśród uczniów

– używanie wulgaryzmów

-brak respektowania norm społecznych

– negatywny wpływ masmediów

– wczesna inicjacja seksualna młodzieży

– kryzys rodziny

– dostarczanie negatywnych wzorców przez dorosłych

– brak autorytetów

– kryzys wartości moralnych, patriotycznych

– trudna sytuacja ekonomiczna rodzin

W wyniku różnych zachowań młodzieży, ich potrzeb, trudności w nauce i problemów natury emocjonalnej oraz środowiska rodzinnego dokonano nowelizacji programu wychowawczego szkoły. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w programie wychowawczym. Program ten jest dokumentem charakterystycznym dla potrzeb naszej szkoły, uwzględnia jej specyfikę, będzie w miarę potrzeb modyfikowany i korygowany.

Działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły są spójne, natomiast cele realizowane będą przez nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły. Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą: poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, komisją do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, kościołem, lekarzem rodzinnym, różnymi fundacjami i sponsorami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Aby proces wychowania w szkole odbywał się właściwie i w sposób zorganizowany uwzględniono takie elementy programu jak:

1. Wizja szkoły

2. Misja szkoły

3.Cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji

4. Plan pracy pedagoga szkolnego

5. Zasady współpracy z rodzicami

6. Harmonogram uroczystości szkolnych

7.Model absolwenta

8.Tematyka godzin wychowawczych dla klas I, II, III

 1. Wizja szkoły

Program wychowawczy szkoły jest strategią wspierania rozwoju osobowego ucznia i otacza go wielostronną opieką. Istnienie programu umożliwi między innymi doskonalenie oddziaływań wychowawczych oraz zintegrowanie nauczycieli wokół problemów wychowania, celów, treści, metod i środków wychowawczych. Celem szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych wśród uczniów, wdrożenie ich do samorządności, rozwijania zainteresowania kulturą i sztuką, wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, kształtowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wspieranie w rozwijaniu własnej twórczości, promowanie zdrowego stylu życiu oraz przygotowanie do prawidłowego wyboru studiów i przyszłego zawodu.

Program wychowawczy integruje społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnie ustalonych zadań wychowawczych. Nasza szkoła wychowuje w systemie wartości opartym na dekalogu. W realizacji zamierzonych celów zadaniem naszej szkoły jest stworzenie środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła, życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Dzięki temu szkoła będzie miejscem, w którym młodzież czuje się bezpiecznie, chętnie do niej uczęszcza i coraz aktywniej uczestniczy w jej życiu. Uczeń powinien mieć poczucie, że otaczający go ludzie darzą go sympatią, zaufaniem, że może otwarcie mówić o swoich kłopotach i problemach, a w razie potrzeby otrzymać właściwą pomoc i wsparcie. Szkoła jest przyjazna i stwarza warunki kształcenia uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

2. Misja Liceum Ogólnokształcącego

Podstawowymi obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy są dom rodzinny i szkoła. Nasza szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania poprzez:

 • umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
 • przekazywanie ogólnie uznanego systemu wartości i umiejętności   hierarchizowania
 • uczenie szacunku dla drugiego człowieka, dobra wspólnego i tradycji
 • pomoc w usamodzielnianiu się uczniów oraz w braniu przez nich odpowiedzialności za siebie i innych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów wieku dorastania
 • wskazanie uczniom drogi do osiągnięcia zamierzonych celów poprzez rzetelną pracę i odnalezienie własnego miejsca w świecie
 • uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych
 • przygotowanie do samodzielnego i rozumnego korzystania

z różnorodnych źródeł wiedzy

 • kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności komunikowania
 • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.
 • wspieranie rodziców w procesie wychowawczym, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz upowszechnianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych
 • Cele i zadania wychowawcze szkoły

oraz sposoby ich realizacji.

Cele ogólne Zadania wychowawcze Sposoby realizacji Odpowiedzialni
Rozwój społeczno – patriotyczny 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych, za środowisko, małą i wielką ojczyznę. 2. Poznanie tradycji innych krajów. 3. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych. 4. Organizacja prawyborów parlamentarnych-szkoła obywatelska. 5. Kształtowanie poczucia znaczenia roli młodych ludzi w życiu społecznym. 6.Dbałość o tożsamość narodową w dobie globalizacji. 7. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i przestrzegania ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm etyczno – moralnych. 8. Wychowanie do postawy szacunku i tolerancji wobec uchodźców z innych krajów. 9. Poszanowanie odmienności kulturowej: projekt Erasmus +. 9. Wychowanie do życia w rodzinie. 10.Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 11. Uwrażliwienie i zachęcanie do działań na rzecz ubogich i niepełnosprawnych. 12. Kształtowanie szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa, wartości kultury narodowej, historii, literatury, języka, bohaterów narodowych. 13. Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych. 14. Udział młodzieży w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt narodowych. 15. Porządkowanie grobów kolonistów niemieckich i żołnierzy polskich. 16.Wychowanie przez teatr. 17. Budowanie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej. 18. Działania społeczne i obywatelskie młodzieży. 19. Uwrażliwianie na kulturę i sztukę. 20. Przybliżenie uczniom pozytywnych wzorców zachowań spośród znanych pisarzy i artystów. 21. Działania na rzecz ochrony środowiska. 22. Popularyzacja walorów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 23. Rozbudzanie zainteresowań historią ziemi sadoweńskiej. – Działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych. – Lekcje wychowawcze, wos, historii, biologii, geografii(udział w wyborach samorządowych-przywilej czy obowiązek?) -Uczestnictwo w I Kongresie Turystycznym Powiatu Węgrowskiego. -Organizacja zajęć artystycznych: tańce polskie regionalne i narodowe. – Nauka języków obcych jako ważnych środków komunikacji społecznej. – Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasach pierwszych -Organizacja zajęć integracyjnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie -organizacja wycieczek zawodowych – Praktykowanie pracy w grupach, mniejszych zespołach na wszystkich lekcjach. -Spotkanie z młodzieżą izraelską celem zbliżenia kultur polskiej i żydowskiej. -Kontakty z uczestnikami projektu Erasmus + z innych krajów. – Lekcje wychowania do życia w rodzinie, katecheza – Działalność SK PCK -Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, -Organizacja akcji „Świąteczna paczka” – Lekcje j.polskiego, historii, geografii, religii, kultury. -Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza i mogiłami poległych żołnierzy w II wojnie światowej. Opieka nad cmentarzem ewangelicko-augsburskim. -Wyjazdy młodzieży do teatru. – Wycieczki- odkrywanie zabytków, poznawanie historii i kultury ojczystej. -Uczestnictwo reprezentacji szkoły w uroczystościach państwowych, środowiskowych i narodowych. -Działalność klubu obywatelskiego kultywującego pamięć o żołnierzach AK na naszym terenie, pomoc żyjącym członkom AK -Spotkania z M. Pryzwan poświęcone znanym ludziom polskiej kultury. -współpraca z IPN –wykłady wycieczki – Pogadanki na godzinach wychowawczych prowadzone przez wychowawców klas. – Redagowanie gazetki szkolnej LO MIX i strony www szkoły. -Udział uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczej -Akcja „Sprzątanie Świata” -Zbiórka materiałów wtórnych, odpadów, korków. -krajoznawcze wycieczki rowerowe -pogadanki na godzinach wychowawczych na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzania energii. – Nauczyciele – Wychowawcy – Katecheci – Pedagog szkolny
Rozwój intelektualny 1. Podnoszenie jakości kształcenia. 2. Uświadomienie wpływu kultury na kształtowanie własnej osobowości 3. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej 4. Wyzwalanie i kształtowanie zdolności twórczych. 5. Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie z zasobów cyfrowych. 6. Plener malarski. 7.Realizacja projektu Erasmus + 8.Organizacja uroczystości wg pomysłów uczniów.   – Lekcje i zajęcia pozalekcyjne – Wykorzystanie nowoczesnych aktywnych metod oraz dostępnych pomocy naukowych. -Udział młodzieży w wystawie malarskiej i spotkaniu z malarzami. – Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich, plastycznych i fotograficznych. – Wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze. – Udział w programach artystycznych. – Warsztaty aktywności twórczej. -Urozmaicenie metod pracy na poszczególnych przedmiotach nauczania poprzez wykorzystywanie zasobów cyfrowych. -Organizacja wizyty zagranicznych gości z Danii, W. Brytanii, Niemiec, Węgier, Włoch, Turcji. – Nauczyciele -Wychowawcy -Pedagog szkolny -Katecheci
Rozwój emocjonalno – moralny 1. Wychowanie do pracy nad sobą, prawdy i uczciwości, pracy i odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka, postawy ofiary i służby. 2. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem, organizacji pracy. 3. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć (postawa asertywna) 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami w szkole, rodzinie i środowisku. 5. Wychowanie do równowagi emocjonalnej; umiejętności opanowania nastrojów i emocji. 6. Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi. 7. Kształtowanie twórczej postawy wobec życia – eliminowanie patologicznych zachowań. 8. Kształtowanie umiejętności odczytywania własnych uczuć i emocji. 9. Utrwalanie zasad savoir – vivre. 10. Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa w domu i szkole. 11. Kształtowanie postawy dbania o sprzęt szkolny i czystość w klasach. 12. Troska o porządek i czystość w salach szkolnych i na korytarzu. 13. Egzekwowanie zmiany obuwia w szkole. 14. Kształtowanie wrażliwości i empatii wobec drugiego człowieka. 15. Promocja zdrowia psychicznego. 16. Edukacja rodziców na tematy związane z wychowaniem. 17. Promowanie tolerancji wobec inności: niepełnosprawności, inności wyznania, koloru skóry itp. 18. Uświadamianie zagrożeń związanych z internetem. 19. Uświadamianie uczniom i zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. 20. Udział w programie bezpieczna szkoła.   – Konsekwentne egzekwowanie zobowiązań uczniów. – Wdrożenie do systematyczności poprzez systematyczne sprawdzanie prac klasowych i domowych. – Kształtowanie odpowiedzialności przez zlecanie funkcji społecznych w klasie i szkole. Warsztaty umiejętności asertywnego wyrażania próśb, krytyki i odmowy. – Działania integracyjne – lekcje wychowawcze, wycieczki, rekolekcje, wspólne uczestnictwo w kulturze. -Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów -Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. – Rozmowy indywidualne, zajęcia w grupach. -Procedury postępowania wobec uczniów sprawiających trudności. -Pogadanki o zasadach bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu i podczas szkolnych ferii. -Spotkania w klasach z funkcjonariuszami policji na temat bezpieczeństwa na drodze i in. -wdrażanie uczniów do pomocy i zrozumienia uczniów niepełnosprawnych i osób starszych: pogadanki na godzinach wychowawczych. -Reagowanie na stany emocjonalne uczniów. -Rozpoznawanie potrzeb uczniów i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. -Warsztaty radzenia sobie ze stresem. -Udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego. -Działania mające na celu zapobieganie depresji i samobójstwom. -Zajęcia w klasach ze specjalistami na temat szkodliwości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. -Dostarczenie rodzicom wiedzy jak uczyć dzieci krytycyzmu wobec reklam, zachęcanie do sprawowania kochającej kontroli nad dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, upowszech-nianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.   – Nauczyciele -Wychowawcy – Pedagog szkolny – Katecheci
Rozwój fizyczno – zdrowotny 1. Troska o zdrowie i rozwój fizyczny.   2. Stwarzanie możliwości szlachetnego sportowego współzawodnictwa, wykorzystanie moralnych aspektów sportu. 3. Troska o higienę i bezpieczeństwo. 4. Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom. 5. Organizacja Dnia Profilaktyki Szkoły 6. Organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z Otyłością. 7. Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła”. – Propagowanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia. -Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych uzależnień wśród młodzieży. -Zajęcia sportowe lekcyjne i pozalekcyjne (min. wyjazdy na basen, lodowisko) -Zawody sportowe i turystyczne -Wycieczki, rajdy i obozy. – Dbanie o higienę osobistą. -Warsztaty, pogadanki, spotkania z uczniami i rodzicami. -Nauka przyrządzania zdrowych potraw. -Przekazanie uczniom wiedzy nt. piramidy żywienia, składników mineralnych i witamin niezbędnych dla rozwoju człowieka. – Respektowanie zasad dotyczących ubioru
i wyglądu zewnętrznego. – Udział w konkursach i akcjach ekologicznych. – Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. – Przekazywanie informacji o chorobach XXI w. – Realizacja programu profilaktycznego szkoły. – Lekcje wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie, katecheza. – Filmy edukacyjne – Spektakle profilaktyczne.
      – Nauczyciele -Wychowawcy – Dyrektor szkoły – Pedagog szkolny – Katecheci
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa poprzez różne formy pracy z tekstem. 2. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków audiowizualnych oraz technik informacyjnych. 3. Rozwijanie zamiłowania do czytania książek. – Lekcje biblioteczne – Konkursy recytatorskie – Tworzenie strony internetowej szkoły. – Praca w kole dziennikarskim, redagowanie gazetek szkolnych i wystroju klasopracowni. – Udział w konkursie czytelniczym. -Organizacja spotkań z poetami i pisarzami. -Kontakt z żywym słowem podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz spektakli teatralnych. – Bibliotekarz – Informatycy – Nauczyciele -Wychowawcy
Preorientacja zawodowa 1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego wybrania kierunku studiów i przyszłego zawodu. 2. Jak zdobyć pracę w krajach UE? 3. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, przekwalifikowanie się. 4. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego. 5. Organizacja spotkań z uczniami technikum dotyczących miejsca odbywania praktyk zawodowych. 6. Organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych uczniów ZSP w Sadownem.   – Lekcje przedsiębiorczości. -Lekcje doradztwa zawodowego. – Udostępnianie informatorów maturalnych i na wyższe uczelnie. – Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych. – Udział w „dniach otwartych” wyższych uczelni. – Spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi. – Współpraca z rodzicami. -Wizyty pracowników UP i spotkania informacyjne dla młodzieży. – Dyrektor szkoły -Nauczyciel przedsiębiorczości – Pedagog szkolny – Specjaliści, absolwenci
 1. Plan pracy pedagoga szklonego

Zadania do realizacji:

 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną i zdrowotną uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
 • Praca w zespołach opracowujących Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkoły.
 • Rozmowa z pielęgniarką szkolną na temat uczniów przewlekle chorych, jakie choroby u nich występują, jak to może wpłynąć na ich naukę.
 • Analiza dokumentacji nowoprzyjętych uczniów pod kontem posiadania orzeczeń i opinii.
 • Opracowanie planu pracy pedagoga szkolnego na rok 2016/2017.
 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn ich niepowodzeń szkolnych.
 • Obserwacja własna uczniów oraz rozmowy z rodzicami, wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Analiza i omawianie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów: szukanie form pomocy.
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych – kierowanie uczniów do odpowiednich placówek w sprawach trudnych i wymagających różnorodnych rozwiązań systemowych.
 • Współudział w pracy zespołu wychowawczego szkoły.
 • Kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania opinii lub orzeczenia.
 • Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów poprzez ustalenie z wychowawcą ucznia planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakładanie dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dokumentacji IPET.
 1. Opieka nad uczniami mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Porady i konsultacje dla uczniów posiadających opinie z poradni PP oraz orzeczenia.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami w/w uczniów; konsultowanie postępów ucznia, analiza indywidualnych problemów ucznia.
 1. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Udzielanie porad i konsultacji pedagogicznych uczniom dla których zaplanowano tego rodzaju pomoc w planie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Udzielanie uczniom pomocy (porady, konsultacje, wsparcie) w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych i problemów rodzinnych.
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie problemów wychowawczych na które napotykają w wychowaniu dzieci.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w środowisku.
 • Rozmowy wspierające wychowawców, nauczycieli przedmiotów, którzy napotykają różnego rodzaju trudności w pracy z uczniami.
 • Organizowanie i prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli.
 1. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły.
 • Rozpoznanie sytuacji życiowej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, wywiady z rodzicami, wizyty domowe.
 • Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego uczniów przez:

– prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych z młodzieżą,

– natychmiastowe reagowanie na przejawy niedostosowania społecznego,

– organizowanie spotkań i zajęć z funkcjonariuszami policji na tematy przestępczości młodocianych, cyberprzemocy, prawa karnego, itp.

 • Utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradnią uzależnień, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości – warsztaty w poszczególnych klasach.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje – pogadanki, zajęcia w klasach.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych – warsztaty „Sztuka zachowań asertywnych”.
 • Nauka budowania pozytywnych relacji z otoczeniem – pogadanki, zajęcia w poszczególnych klasach.
 • Promowanie zdrowia psychicznego – warsztaty radzenia sobie ze stresem.
 • Udzielanie uczniom pomocy w stanach kryzysu psychicznego – porady indywidualne.
 • Działania mające na celu zapobieganie depresji i samobójstwom: pogadanki w klasach, szkolenie rady pedagogicznej, pedagogizacja rodziców.
 • Edukacja rodziców: jak nauczyć dzieci krytycyzmu wobec reklam, zachęcanie do sprawowania kochającej kontroli nad dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych, wspieranie w rozwiązywaniu problemow wychowawczych, upowszechnianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.
 1. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu.
 • Zajęcia grupowe z uczniami klas III-ich LO z doradztwa zawodowego.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom dotyczących wyboru kierunku kształcenia.
 • Wyszukiwanie informacji na temat studiów w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania uczniów i rodziców.
 • Bieżąca współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy.
 1. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów poprzez wywiady, ankiety, rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami.
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi: GOPS.
 • Praca w Komisji Stypendialnej
 1. Współpraca na bieżąco z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych.
 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie,
 • GOPS,
 • Policja,
 • Kuratorzy Sądowi,
 • Poradnie Specjalistyczne,
 • PCPR w Węgrowie,
 • Placówki doskonalenia nauczycieli.
 1. Udział w konferencjach i szkoleniach dla pedagogów.
 2. Zadania dodatkowe:
 • Współpraca z Samorządem Szkolnym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra grosza”,
 • Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem : w zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Organizacja Dnia Profilaktyki
 • Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas I-ych.

5.Zasady współpracy z rodzicami

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Właściwe i pozytywne nawiązanie kontaktu z rodzicami, poznanie się, stworzenie atmosfery zaufania, otwartości i wzajemnej życzliwości ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu wychowania. Dzięki nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami nauczyciel ma możliwość poznania środowiska rodzinnego ucznia, jego problemów i niepowodzeń, co może w znacznym stopniu wpływać na to, aby pomóc dziecku i rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych i korygować różnorodne błędy i braki. Dlatego program przewiduje rozszerzenie współpracy wychowawczej z rodzicami. Założeniem naszego programu jest, aby kontakty z rodzicami nie ograniczały się tylko do oficjalnych zebrań i wywiadówek, które – w większości przypadków – mają charakter informacyjny. Aby rodzice chętnie uczestniczyli w życiu szkoły, należy utwierdzić ich w przekonaniu, iż mają do spełnienia doniosłą rolę w systemie oświaty. Ważne jest, aby mieli możliwość współdecydowania i podejmowania działań w wielu obszarach życia szkoły. Właściwe wychowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna płaszczyzna wychowawcza, wspólne przekazywanie zasad i wartości oraz wzajemne wspierane się w działaniach wychowawczych.

Aby rozszerzyć współpracę z rodzicami, oraz poprawić i wzbogacić relacje szkoła – rodzina podejmowane będą następujące formy współdziałania:

1.Wymiana informacji

 1. Zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno –  wychowawczymi szkoły (zebrania ogólne i zebrania klasowe). 1.2 Podanie rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, podkreślanie jego mocnych stron i obszarów wymagających korekty, pomocy. 1.3 Udzielenie informacji o możliwych działaniach pomocowych w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno – wychowawczych. 1.4 Udział przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej podsumowania pracy szkoły. 1.5 Opiniowanie pracy szkoły przez rodziców oraz przekazywanie im przez nauczycieli własnych oczekiwań.

2. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

2.1.Współudział rodziców w tworzeniu i modyfikacji planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki szkoły – udział w pracach zespołu wychowawczego.

 1. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
  Rozwiązywanie problemów uczniów, poradnictwo zawodowe,

rozmowy grupowe i indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielamiprzedmiotów oraz dyrekcją.

 1. Umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat profilaktyki

i rozwiązywania problemów wychowawczych. Organizacja spotkań,

prelekcji iwarsztatów poświęconych tematyce wychowawczej.

 1. Pozyskiwanie rodziców – fachowców do rozmów z uczniami,

nauczycielami i innymi rodzicami.

 1. Wspieranie finansowe rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej.

3. Integracja społeczności szkolnej.

3.1. Organizowanie wspólnych imprez szkolnych (wycieczki, spotkania klasowe, zawody sportowe, studniówka, półmetek, zajęcia integracyjno-adaptacyjne).

3.2. Zapraszanie rodziców na podniosłe uroczystości szkolne, takie jak: Dzień Patrona Szkoły, Święto Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego, uroczystość wręczania dyplomów dojrzałości.

3.3. Zachęcanie rodziców do pomocy w naprawie i renowacji sprzętu szkolnego.

3.4. Udział przedstawicieli rodziców w tworzeniu dokumentów klasy
i szkoły.

6. Harmonogram uroczystości szkolnych

 1. 1 września 2016r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
 2. Wrzesień 2016r. – Akcja „Sprzątanie Świata”,
 3. 14 października 2016r. Święto Edukacji Narodowej,
 4. 11 listopada 2016r. – Święto Niepodległości,
 5. listopad 2016r. – Święto Patrona Szkoły, ślubowanie
  klas I,
 6. listopad 2016r. – Dyskoteka andrzejkowa,
 7. grudzień 2016r. – Wigilia szkolna,
 8. styczeń 2017r. – Dyskoteka choinkowa,
 9. marzec 2017r. – Dzień Kobiet,
 10. marzec 2017r. – Szkolny Dzień Profilaktyki
 11. marzec 2017r. – spotkanie poetyckie,
 12. 3 maja 2017r. – Święto Konstytucji 3 maja,
 13. maj – czerwiec 2017r. – plener malarski,
 14. czerwiec 2017r. – Dzień Sportu,
 15. kwiecień i czerwiec 2017r. – Uroczystości zakończenia roku szkolnego.

7. Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w nim możliwości.

1.Jest świadomy swych korzeni:

 • ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się z tożsamości regionalnej,
 • szanuje swoich przodków,
 • ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią.

2. Twórczo przekształca rzeczywistość:

 • jest przedsiębiorczy, podejmuje wyzwania, inicjuje kreatywneprzemiany,
 • potrafi kierować swoim rozwojem,
 • dąży do samodoskonalenia,
 • stosuje najnowsze zdobycze rewolucji technologicznej,
 • osiąga cel na drodze uczciwości, prawdy, rzetelnej pracy,
 • rozwija swą wrażliwość na piękno.

3.Cechuje go tolerancja, odpowiedzialność i otwartość na innych:

 • posiada umiejętność prowadzenia dialogu,
 • skutecznie komunikuje się z otoczeniem,
 • potrafi negocjować i pracować w zespole,
 • podejmuje decyzje grupowe,
 • twórczo rozwiązuje konflikty,
 • cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,
 • zna swe prawa i obowiązki.

4. Jest wyposażony we wszechstronną wiedzę o sobie i świecie:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje,
 • jest świadomym użytkownikiem kultury,
 • cechuje go dociekliwość poznawcza,
 • zachowuje obiektywizm,
 • zna swe dobre i słabe strony,
 • świadomie kształtuje swój charakter,
 • potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami  i negatywnymiuczuciami.

5.Prowadzi zdrowy tryb życia:

 • jest wyposażony w podstawową wiedze o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać,
 • rozumie potrzebę higienicznego trybu życia,
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • zna poczucie własnej wartości,
 • jest odpowiedzialny za własne decyzje,
 • umie asertywnie zachować się w sytuacjach trudnych,
 • rozpoznaje swoje potrzeby i emocje,
 • umie budować pozytywne relacje z otoczeniem.

8. Propozycje tematów godzin wychowawczych


w klasach I-III

Klasa I

 1. Integracja zespołu klasowego
 1. Prawa i obowiązki ucznia
 2. Tworzenie zasad pracy z klasą
 3. Zawarcie kontraktu klasowego
 4. Życie i twórczość Janusza Korczaka
 5. Zasady prawidłowej komunikacji (z uwzględnieniem teleinformacji)
 6. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 7. Alkohol a inne substancje uzależniające
 8. Jak być asertywnym? Sztuka odmawiania
 9. Jak uczyć się aby się nauczyć? Poznawanie skutecznych sposobów uczenia się
 10. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
 11. Zdrowe i dobre życie
 12. Gdzie szukać pomocy?
 13. Przeciwdziałanie zachowań agresywnych
 14. Dlaczego zachowujemy się agresywnie?
 15. Jak sobie radzić z agresją i przemocą?
 16. Moje zainteresowania
 17. Dokuczanie- problemem grupy
 18. Moje relacje z rodzicami
 19. Znaczenie miłości w życiu człowieka
 20. Poczucie własnej wartości
 21. Jak pomagać innym?- zorganizowanie form pomocy koleżeńskiej
 22. Poznaję swoje sposoby zachowania – asertywność, uległość, agresja
 23. Rozwijanie zasad dobrego zachowania
 24. Tradycje uroczystości rodzinnych
 25. Jak obchodzimy święta narodowe w swojej miejscowości
 26. Historia i tradycja szkoły
 27. Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły
 28. Jak bezpiecznie spędzać czas wolny?
 29. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki odurzające?
 30. W jaki sposób dbać o higienę ciała i umysłu?
 31. Jakie książki i czasopisma lubię czytać?
 32. Lekcja z ciekawą książką – promocja ulubionej książki
 33. Jak umiejętnie korzystać z masmediów?
 34. Czy telewizor i komputer zastąpią rodzinne rozmowy?
 35. Moje zainteresowania, uzdolnienia i możliwości
 36. Poznawanie różnych zawodów
 37. Jak widzą mnie inni?
 38. Ja w rodzinie
 39. Mówienie Nie! – zachowania asertywne
 40. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 41. Tradycje uroczystości rodzinnych w moim domu
 42. Marzenia – jak je realizować?
 43. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju
 44. Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne
 45. Zagrożenie wynikające ze spożywania napojów energetycznych.

Klasa II

 1. Przypomnienie zasad WSO, sporządzenie kontraktu klasowego
 1. Jak wyrażamy szacunek wobec osób starszych, rodziców i nauczycieli?
 2. Patron szkoły. Czym jest patriotyzm?
 3. Jak czcimy pamięć o tych, którzy odeszli?
 4. Życie i twórczość Janusza Korczaka
 5. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?
 6. Wpływ sztuki na człowieka – jakich wrażeń dostarcza, a jakie przeżycia wzbogaca?
 7. Dlaczego należy unikać nudy – poznawanie nowych miejsc spędzania wolnego czasu.
 8. Znaczenie rodziny – prawa i obowiązki członków rodziny.
 9. Problemy współczesnego człowieka – uczenie umiejętności radzenia sobie z problemamiw szkole, środowisku, rodzinie.
 10. Jak umiejętnie wyrazić swoje uczucia?
 11. Tolerancja – inny nie znaczy gorszy.
 12. Szczęście a miłość.
 13. Mity o alkoholu.
 14. Narkotyki, dopalacze – NIE!
 15. Ja i Internet.
 16. Historia i tradycje szkolne.
 17. Jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania?
 18. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej.
 19. Asertywność – sztuka odmawiania.
 20. Moje poczucie wartości.
 21. Ja i moja rodzina.
 22. Rola autorytetu w życiu człowieka.
 23. Wpływ masmediów na osobowość człowieka.
 24. Co to jest złość?
 25. Nasze życie uczuciowe.
 26. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.
 27. Etapy podejmowania decyzji.
 28. Jak sobie radzić z agresją i przemocą?
 29. Co to jest przyjaźń?
 30. Miłość a zakochanie.
 31. Konflikty w rodzinie.
 32. Postawy wobec cierpienia, choroby.
 33. Uzależnienie od alkoholu.
 34. Umiejętność odpoczynku i świętowania.
 35. Rozwijanie twórczości.
 36. Rozwijanie empatii i zrozumienia.
 37. Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja i bulimia.
 38. Jaki jestem?
 39. Postawy wobec śmierci.
 40. Moja postawa wobec AIDS
 41. Czym jest praca dla człowieka
 42. Prawo – przywilej czy obowiązek
 43. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu
 44. Zagrożenie wynikające ze spożywania napojów energetycznych.
 45. Jestem asertywny.

Klasa III

 1. Oczekiwania i życzenia uczniów
 2. Życie i twórczość Janusza Korczaka
 3. Moje więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym.
 4. Znaczenie koncentracji w procesie uczenia.
 5. Jak radzić sobie ze stresem?
 6. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 7. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu.
 8. Mechanizmy uzależnienia od środków odurzających.
 9. Ćwiczenia zachowań asertywnych.
 10. Rodzina z problemem alkoholowym.
 11. Samopoznanie.
 12. Kobiecość i męskość.
 13. Miłość i odpowiedzialność.
 14. Konflikty w rodzinie.
 15. Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych.
 16. Jak wykorzystać czas wolny od nauki?
 17. Przeciwdziałanie agresji.
 18. Wybór zawodu.
 19. Człowiek wobec przyrody.
 20. Empatia i pomoc potrzebującym.
 21. Czy media są źródłem przemocy?
 22. Moje hobby i zainteresowania.
 23. Tolerancja i obojętność.
 24. Wpływ choroby na rodzinę.
 25. Uczucia, emocje, postawa.
 26. AIDS- choroba XXI wieku.
 27. Umiejętność komunikowania się.
 28. Przyjaźń czy miłość?
 29. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 30. Czy kompleksy utrudniają życie?- psychozabawa.
 31. Ja i moje wartości.
 32. Zdrowe i dobre życie.
 33. Narkotyki, dopalacze i co dalej?
 34. Za co czuję się odpowiedzialny?
 35. Jak podejmować decyzje?
 36. Określenie cech charakteru- mój temperament.
 37. Wpływ muzyki na osobowość człowieka.
 38. Jak uczyć się szybko, dobrze, i bez wysiłku?
 39. Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 40. Jak pisać ofertę pracy i rozmawiać z pracodawcą?
 41. Czasopisma młodzieżowe.
 42. Co to jest patriotyzm?
 43. Kultura a subkultura
 44. Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach?
 45. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka
 46. Uczę się akceptacji siebie
 47. Zagrożenie wynikające ze spożywania napojów energetycznych
 48. Nauka, zawód, praca

Program wychowawczy

dla

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Sadownem

oraz 

Program wychowawczy

dla

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

w Sadownem

w roku szkolnym 2016/2017

1.Założenia programu wychowawczego

Przedstawiony program wychowawczy zawiera podstawowe elementy zgodnie z propozycją władz oświatowych. Po przeprowadzeniu badań wśród uczniów, nauczycieli i rodziców przez rozmowy i obserwacje dokonano diagnozy następujących zagrożeń:

– zachowania agresywne wśród uczniów

– używanie wulgaryzmów

– negatywny wpływ masmediów

– wczesna inicjacja seksualna młodzieży

– kryzys rodziny

– dostarczanie negatywnych wzorców przez dorosłych

– brak autorytetów

– kryzys wartości moralnych, patriotycznych

– bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna rodzin

W wyniku różnych zachowań młodzieży, ich potrzeb, trudności w nauce i problemów natury emocjonalnej oraz środowiska rodzinnego dokonano nowelizacji programu wychowawczego szkoły. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w programie wychowawczym. Program ten jest dokumentem charakterystycznym dla potrzeb naszej szkoły, uwzględnia jej specyfikę, będzie w miarę potrzeb modyfikowany i korygowany.

Działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły są spójne, natomiast cele realizowane będą przez nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły. Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą: poradnią psychologiczno-pedagogiczną,pracodawcami, policją, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, komisją do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kościołem, lekarzem rodzinnym, różnymi fundacjami i sponsorami.

Aby proces wychowania w szkole odbywał się właściwie i w sposób zorganizowany uwzględniono takie elementy programu jak:

1. Wizja szkoły

2. Misja szkoły

3.Cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji

4. Plan pracy pedagoga szkolnego

5. Zasady współpracy z rodzicami

6. Harmonogram uroczystości szkolnych

7..Model absolwenta

8.Tematyka godzin wychowawczych dla klas I, II, III

1. Wizja szkoły

Program wychowawczy szkoły jest strategią wspierania rozwoju osobowego ucznia i otacza go wielostronną opieką. Istnienie programu umożliwi miedzy innymi doskonalenie oddziaływań wychowawczych oraz zintegrowanie nauczycieli wokół problemów wychowania, celów, treści, metod i środków wychowawczych. Celem szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, wdrożenie ich do samorządności, rozwijania zainteresowania kulturą i sztuką, wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, wspieranie w rozwijaniu własnej twórczości, promowanie zdrowego stylu życiu oraz przygotowanie do wykonywania zawodu.

Program wychowawczy integruje społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracodawców wokół wspólnie ustalonych zadań wychowawczych. Nasza szkoła wychowuje w systemie wartości opartym na dekalogu. W realizacji zamierzonych celów zadaniem naszej szkoły jest stworzenie środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła, życzliwością, zrozumienia i tolerancji. Dzięki temu szkoła będzie miejscem, w którym młodzież czuje się bezpiecznie, chętnie do niej uczęszcza i coraz aktywniej uczestniczy w jej życiu. Uczeń powinien mieć poczucie, że otaczający go ludzie darzą go sympatią, zaufaniem, że może otwarcie mówić o swoich kłopotach i problemach, a w razie potrzeby otrzymać właściwą pomoc i wsparcie.

2. Misja Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Podstawowymi obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy są dom rodzinny, szkoła, miejsce pracy. Nasza szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania poprzez:

 • umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
 • przekazywanie ogólnie uznanego systemu wartości i umiejętności   hierarchizowania
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tradycji
 • kształtowanie właściwego stosunku do wykonywanej pracy
 • uświadomienie uczniom wartości pracy
 • pomoc w usamodzielnianiu się uczniów oraz w braniu przez nich odpowiedzialności za siebie i innych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów wieku dorastania
 • wskazanie uczniom drogi do osiągnięcia zamierzonych celów poprzez rzetelną pracę i odnalezienie własnego miejsca w świecie
 • uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych
 • przygotowanie do samodzielnego i rozumnego korzystania

z różnorodnych źródeł wiedzy

 • kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności rozmawiania
 • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.
 1. Cele i zadania wychowawcze szkoły oraz sposoby ich realizacji
Cele ogólne Zadania wychowawcze Sposoby realizacji Odpowiedzialni
Rozwój społeczno – patriotyczny 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych, za środowisko, małą i wielką ojczyznę. 2. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i przestrzegania ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm etyczno – moralnych 3. Wychowanie do postawy szacunku i tolerancji. 4. Wychowanie do życia w rodzinie. 5.Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 5. Uwrażliwienie i zachęcanie do działań na rzecz ubogich i niepełnosprawnych. 6. Kształtowanie szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa, wartości kultury narodowej, historii, literatury, języka, bohaterów narodowych. 7. Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych.                         8. Zajęcia taneczne Koła Tanecznego (tańce narodowe i regionalne). 9.Propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat twórczości Oskara Kolberga 10. Budowanie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej.                     11. Działania społeczne i obywatelskie młodzieży. 12. Uwrażliwianie na kulturę i sztukę. . – Działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych. – Lekcje wychowawcze, wos, historii, biologii, geografii. – Nauka języków obcych jako ważnych środków komunikacji społecznej. – Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasach pierwszych -Organizacja zajęć integracyjnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie -organizacja wycieczek zawodowych – Praktykowanie pracy w grupach, mniejszych zespołach na wszystkich lekcjach. -Spotkanie z młodzieżą izraelską celem zbliżenia kultur polskiej i żydowskiej. – Lekcje wychowania do życia w rodzinie, katecheza – Działalność SK PCK -Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” -Organizacja akcji „Świąteczna paczka” -Wolontariat młodzieży w ośrodkach pomocy społecznej, m.in. w ośrodku w Ostrówku węgrowskim – Lekcje j.polskiego, historii, geografii, religii, kultury. -Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza i mogiłami poległych żołnierzy w II wojnie światowej. Opieka nad cmentarzem ewangelicko-augsburskim. -Przygotowanie spektaklu z udziałem młodzieży opartego na baśni mazowieckiej wg zapisu Oskara Kolberga -Przygotowanie gazetki ściennej o życiu i twórczości Oskara Kolberga – Wycieczki- odkrywanie zabytków, poznawanie historii i kultury ojczystej. – Uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych. -Powstanie klubu historycznego AK kultywującego pamięć o żołnierzach AK na naszym terenie, pomoc żyjącym członkom AK -współpraca z IPN –wykłady wycieczki – Pogadanki na godzinach wychowawczych prowadzone przez wychowawców klas. – Redagowanie gazetki szkolnej LO MIX i strony www szkoły – Działalność Stowarzyszenia „Działam”-projekt teatralny-wyjazdy młodzieży na spektakle teatralne. -Realizacja projektu „Dramowi obywatele -Uroczyste obchody 500lecia istnienia Sadownego – Nauczyciele – Wychowawcy – Katecheci – Pedagog
Rozwój intelektualny 1. podnoszenie jakości kształcenia. 2. Uświadomienie wpływu kultury na kształtowanie własnej osobowości 3. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej 4. Wyzwalanie i kształtowanie zdolności twórczych. 5. Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie z zasobów cyfrowych.   – Lekcje i zajęcia pozalekcyjne – Wykorzystanie nowoczesnych aktywnych metod oraz dostępnych pomocy naukowych. -Udział młodzieży w wystawie malarskiej i spotkaniu z malarzami. – Udział w olimpiadachi konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich, plastycznych i fotograficznych. -Udział młodzieży w realizacji projektu „Taniec jest dobry na wszystko”-wyjazdy do teatru. – Udział w spektaklach teatralnych, wyjazdy do kina. – Wycieczki krajoznawczei kulturoznawcze – Udział w programach artystycznych. – Warsztaty aktywności twórczej -urozmaicenie metod pracy na poszczególnych przedmiotach nauczania poprzez wykorzystywanie zasobów cyfrowych. -Udział uczniów w „Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej” – Nauczyciele -Wychowawcy -Pedagog szkolny -Katecheci
Rozwój emocjonalno – moralny 1. Wychowanie do pracy nad sobą, prawdy i uczciwości, pracy i odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka, postawy ofiary i służby. 2. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem, organizacji pracy. 3. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć (postawa asertywna) 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami w szkole, rodzinie i środowisku. 5. Wychowanie do równowagi emocjonalnej; umiejętności opanowania nastrojów i emocji. 6. Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi. 7. Kształtowanie twórczej postawy wobec życia – eliminowanie patologicznych zachowań. 8. Kształtowanie umiejętności odczytywania własnych uczuć i emocji. 9. Utrwalanie zasad savoir – vivre. 10. Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa w domu i szkole. 11. Kształtowanie postawy dbania o sprzęt szkolny i czystość w klasach.         12. kształtowanie wrażliwości i empatii wobec drugiego człowieka. 13. Promocja zdrowia psychicznego. 14. Edukacja rodziców na tematy związane z wychowaniem. 15. Promowanie tolerancji wobec inności: niepełnosprawności, inności wyznania, koloru skóry itp. 16. Uświadamianie zagrożeń związanych z internetem. – Konsekwentne egzekwowanie zobowiązań uczniów. – Wdrożenie do systematyczności poprzez systematyczne sprawdzanie prac klasowych i domowych. – Kształtowanie odpowiedzialności przez zlecanie funkcji społecznych w klasie i szkole. Warsztaty umiejętności asertywnego wyrażania próśb, krytyki i odmowy. – Działania integracyjne – lekcje wychowawcze, wycieczki, rekolekcje, wspólne uczestnictwo w kulturze. -Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów -Warsztaty pracy ze złością. -Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. – Rozmowy indywidualne, zajęcia w grupach. -warsztaty z poczucia własnej wartości. -Procedury postępowania wobec uczniów sprawiających trudności. -Pogadanki o zasadach bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu i podczas szkolnych ferii. -Spotkania w klasach z funkcjonariuszami policji na temat bezpieczeństwa na drodze i in. -wdrażanie uczniów do pomocy i zrozumienia uczniów niepełnosprawnych i osób starszych: pogadanki na godzinach wychowawczych. -Reagowanie na stany emocjonalne uczniów. -Rozpoznawanie potrzeb uczniów i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. -Warsztaty radzenia sobie ze stresem. -Udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego. -Działania mające na celu zapobieganie depresji i samobójstwom. -Dostarczenie rodzicom wiedzy jak uczyć dzieci krytycyzmu wobec reklam, zachęcanie do sprawowania kochającej kontroli nad dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, upowszech-nianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.   – Nauczyciele -Wychowawcy – Pedagog szkolny – Katecheci
Rozwój fizyczno – zdrowotny 1. Troska o zdrowie i rozwój fizyczny.   2. Stwarzanie możliwości szlachetnego sportowego współzawodnictwa, wykorzystanie moralnych aspektów sportu. 3. Troska o higienę i bezpieczeństwo. 4. Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom. 5. Organizacja Dnia Profilaktyki Szkoły 6. Organizacja Dnia Zdrowego Odżywiania. – Propagowanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia. -Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych uzależnień wśród młodzieży. -Zajęcia sportowe lekcyjne i pozalekcyjne (min. wyjazdy na basen, lodowisko) -Zawody sportowe i turystyczne -Wycieczki, rajdy i obozy. – Dbanie o higienę osobistą. – Respektowanie zasad dotyczących ubioru
i wyglądu zewnętrznego. – Udział w konkursach i akcjach ekologicznych. – Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. – Przekazywanie informacji o chorobach XXI w. – Obchody Światowego Dnia AIDS – Realizacja programu profilaktycznego szkoły. – Lekcje wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie, katecheza. – Filmy edukacyjne – Spektakle profilaktyczne.
      – Nauczyciele -Wychowawcy – Dyrektor szkoły – Pedagog szkolny – Katecheci
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa poprzez różne formy pracy z tekstem. 2. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków audiowizualnych oraz technik informacyjnych. – Lekcje biblioteczne – Prenumerata czasopism młodzieżowych i edukacyjnych – Konkursy recytatorskie – Tworzenie strony internetowej szkoły. – Praca w kole dziennikarskim, redagowanie gazetek szkolnych i wystroju klasopracowni. – Udział w konkursie fotograficznym. – Bibliotekarz – Informatycy – Nauczyciele -Wychowawcy
Preorientacja zawodowa 1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego wybrania kierunku studiów i przyszłego zawodu.   – Lekcje przedsiębiorczości. -Lekcje doradztwa zawodowego. – Udostępnianie informatorów maturalnych i na wyższe uczelnie. – Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych. – Udział w „dniach otwartych” wyższych uczelni. – Spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi. – Współpraca z rodzicami. -Wizyty pracowników UP i spotkania informacyjne dla młodzieży – Dyrektor szkoły -Nauczyciel przedsiębiorczości – Pedagog szkolny – Specjaliści, absolwenci

4. Plan pracy pedagoga szklonego

1. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych

 1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 2. Poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

1.3 Konsultacje z wychowawcami klas w sprawach uczniów

przejawiających zaburzeniaw zachowaniu – wczesna diagnoza.

1.4 Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych-kierowanie do

odpowiednich placówek spraw trudnych i wymagających różnorodnych

rozwiązań systemowych.

1.5 Współudział w pracy zespołu wychowawczego szkoły.

1.6 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły.

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej i resocjalizacji

 1. Rozpoznawanie warunków życia, nauki i pracy uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez rozmowy, wywiady oraz wizyty domowe i zakładach pracy.
 2. Przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego poprzez:

a)prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczychz  młodzieżą;b) pomoc w organizacji czasu wolnego uczniom zagrożonym patologią społeczną; c) realizację programów edukacyjnych; d) prowadzenie grupy wsparcia dla uczniów o charakterze socjoterapeutycznym

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem dla nieletnich, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradnią uzależnień.
 2. Opracowanie planu pracy resocjalizacyjnej z uczniem przejawiającym zaburzenia w zachowaniu przy współudziale kuratora sądowego oraz innych osób wspomagających.
 3. Udzielanie pomocy nauczycielom i pracodawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

3. W zakresie pracy korekcyjno – wyrównawczej

3.1 Prowadzenie indywidualnych przypadków-teczki uczniów.

3.2 Wykrywanie opóźnień i braków w nauce oraz niekorzystnych 

zachowań i zmian rozwojowych-podejmowanie działań naprawczych. 3.3 Udzielanie różnorodnych form pomocy uczniom realizującym 

indywidualny tok nauki, niepełnosprawny  i przewlekle chorym.

 1. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów tworząc dla nich specjalistyczną dokumentację: KIPU, IPET, PDW.

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów spowodowanych sytuacją rodzinną bądź szkolną.
 3. Eliminowanie zaburzeń i napięć powstałych w relacjach

          z rówieśnikami. 4.4 Praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie.

5.W zakresie pomocy materialnej:

5.1 Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów poprzez wywiady, ankiety, rozmowy z nauczycielami.

5.2 Organizowanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin  znajdujących sięw trudnej sytuacji ekonomicznej. 5.3 Współpraca z instytucjami wspomagającymi

6.W zakresie współpracy z rodzicami:

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
 2. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 3. Wizyty domowe, kontakty listowne i telefoniczne z rodzicami

          w razie wystąpienia trudności.

 1. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców (warsztaty, prelekcje, pogadanki) w ramach programu szkolnej profilaktyki.

5. Zasady współpracy z rodzicami.

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Właściwe i pozytywne nawiązanie kontaktu z rodzicami, poznanie się, stworzenie atmosfery zaufania, otwartości i wzajemnej życzliwości ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu wychowania. Dzięki nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami nauczyciel ma możliwość poznania środowiska rodzinnego ucznia, jego problemów i niepowodzeń, co może w znacznym stopniu wpływać na to, aby pomóc dziecku i rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych i korygować różnorodne błędy i braki. Dlatego program przewiduje rozszerzenie współpracy wychowawczej z rodzicami. Założeniem naszego programu jest, aby kontakty z rodzicami nie ograniczały się tylko do oficjalnych zebrań i wywiadówek, które – w większości przypadków – mają charakter informacyjny. Aby rodzice chętnie uczestniczyli w życiu szkoły, należy utwierdzić ich w przekonaniu, iż mają do spełnienia doniosłą rolę w systemie oświaty. Ważne jest, aby mieli możliwość współdecydowania i podejmowania działań w wielu obszarach życia szkoły. Właściwe wychowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna płaszczyzna wychowawcza, wspólne przekazywanie zasad i wartości oraz wzajemne wspierane się w działaniach wychowawczych.

Aby rozszerzyć współpracę z rodzicami, oraz poprawić i wzbogacić relacje szkoła – rodzina podejmowane będą następujące formy współdziałania:

 1. . Wymiana informacji

1.1 Zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły (zebrania ogólne i zebrania klasowe).

 1. Podanie rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, podkreślanie jego mocnych stron i obszarów wymagających korekty, pomocy.

1.3. Udzielenie informacji o możliwych działaniach pomocowych w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno – wychowawczych.

 1. Udział przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej podsumowania pracy szkoły.
 2. Opiniowanie pracy szkoły przez rodziców oraz przekazywanie im przez nauczycieli własnych oczekiwań.

2. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

2.1.Współudział rodziców w tworzeniu i modyfikacji planu wychowawczego szkoły – udział w pracach zespołu wychowawczego.

 1. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
  Rozwiązywanie problemów uczniów, poradnictwo zawodowe, rozmowy grupowe i indywidualnez wychowawcą, pedagogiem, nauczycielamiprzedmiotów, dyrekcją.
 2. Umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczych. Organizacja spotkań, prelekcji iwarsztatów poświęconych tematyce wychowawczej.

2.4. Pozyskiwanie rodziców – fachowców do rozmów z uczniami, nauczycielami i innymi rodzicami.

2.5. Wspieranie finansowe rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Integracja społeczności szkolnej.

3.1. Organizowanie wspólnych imprez szkolnych (wycieczki, spotkania klasowe, zawody sportowe, studniówka, półmetek)

3.2. Zapraszanie rodziców na podniosłe uroczystości szkolne, takie jak: Dzień Patrona Szkoły, Święto Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego, uroczystość wręczania dyplomów.

3.3. Zachęcanie rodziców do pomocy w naprawie i renowacji sprzętu szkolnego.

3.4. Udział przedstawicieli rodziców w tworzeniu dokumentów klasy i szkoły.

6. Harmonogram uroczystości szkolnych

 1. 1 września 2016r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
 2. Wrzesień 2016r. –obchody 500lecia istnienia Sadownego
 3. Wrzesień 2016r. – Akcja „Sprzątanie Świata”,
 4. 14 października 2016r. Święto Edukacji Narodowej,
 5. 11 listopada 2016r. – Święto Niepodległości,
 6. listopad 2016r. – Święto Patrona Szkoły, ślubowanie
  klas I,
 7. listopad 2016r. – Dyskoteka andrzejkowa,
 8. grudzień 2016r. – Wigilia szkolna,
 9. styczeń 2017r. – Dyskoteka choinkowa,
 10. marzec 2017r. – Dzień Kobiet,
 11. marzec 2017r. – Szkolny Dzień Profilaktyki
 12. marzec 2017r. – spotkanie poetyckie,
 13. 3 maja 2017r. – Święto Konstytucji 3 maja,
 14. maj – czerwiec 2017r. – plener malarski,
 15. czerwiec 2017r. – Dzień Sportu,
 16. kwiecień i czerwiec 2017r. – Uroczystości zakończenia roku szkolnego.

7. Model absolwenta ZSZ

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w nim możliwości, przygotowany do wykonywania wyuczonego zawodu.

1.Jest świadomy swych korzeni:

 • ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się z tożsamości regionalnej,
 • szanuje swoich przodków,
 • ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią.

2. Twórczo przekształca rzeczywistość:

 • jest przedsiębiorczy, podejmuje wyzwania, inicjuje kreatywneprzemiany,
 • potrafi kierować swoim rozwojem,
 • dąży do samodoskonalenia,
 • stosuje najnowsze zdobycze rewolucji technologicznej,
 • osiąga cel na drodze uczciwości, prawdy, rzetelnej pracy,
 • rozwija swą wrażliwość na piękno.

3. Cechuje go tolerancja, odpowiedzialność i otwartość na innych:

 • posiada umiejętność prowadzenia dialogu,
 • skutecznie komunikuje się z otoczeniem,
 • potrafi negocjować i pracować w zespole,
 • podejmuje decyzje grupowe,
 • twórczo rozwiązuje konflikty,
 • cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,
 • zna swe prawa i obowiązki.

4. Jest wyposażony we wszechstronną wiedzę o sobie i świecie:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje,
 • posiada właściwy stosunek do wykonywanej pracy
 • zna wartość pracy,
 • jest świadomym użytkownikiem kultury,
 • cechuje go dociekliwość poznawcza,
 • zachowuje obiektywizm,
 • zna swe dobre i słabe strony,
 • świadomie kształtuje swój charakter,
 • potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjamii negatywnymiuczuciami.

5.Prowadzi zdrowy tryb życia:

 • jest wyposażony w podstawową wiedze o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać,
 • rozumie potrzebę higienicznego trybu życia,
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem.

8. Propozycje tematów godzin wychowawczych


w klasach I-III

Klasa I

 • Integracja zespołu klasowego
 • Prawa i obowiązki ucznia
 • Tworzenie zasad pracy z klasą
 • Zawarcie kontraktu klasowego
 • Życie i twórczość Janusza Korczaka
 • Zasady prawidłowej komunikacji (z uwzględnieniem teleinformacji)
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • Alkohol a inne substancje uzależniające
 • Jak być asertywnym? Sztuka odmawiania
 • Jak uczyć się aby się nauczyć? Poznawanie skutecznych sposobów uczenia się
 • Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
 • Zdrowe i dobre życie
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Przeciwdziałanie zachowań agresywnych
 • Dlaczego zachowujemy się agresywnie?
 • Jak sobie radzić z agresją i przemocą?
 • Moje zainteresowania
 • Dokuczanie- problemem grupy
 • Moje relacje z rodzicami
 • Znaczenie miłości w życiu człowieka
 • Poczucie własnej wartości
 • Jak pomagać innym?- zorganizowanie form pomocy koleżeńskiej
 • Poznaję swoje sposoby zachowania – asertywność, uległość, agresja
 • Rozwijanie zasad dobrego zachowania
 • Tradycje uroczystości rodzinnych
 • Jak obchodzimy święta narodowe w swojej miejscowości
 • Historia i tradycja szkoły
 • Jak bezpiecznie spędzać czas wolny?
 • Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki odurzające?
 • W jaki sposób dbać o higienę ciała i umysłu?
 • Jakie książki i czasopisma lubię czytać?
 • Lekcja z ciekawą książką – promocja ulubionej książki
 • Jak umiejętnie korzystać z masmediów?
 • Czy telewizor i komputer zastąpią rodzinne rozmowy?
 • Moje zainteresowania, uzdolnienia i możliwości
 • Poznawanie różnych zawodów
 • Jak widzą mnie inni?
 • Ja w rodzinie
 • Mówienie Nie! – zachowania asertywne
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Marzenia – jak je realizować?
 • Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju
 • Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne
 • Dopalacze i inne środki odurzające jako „legalne” niebezpieczeństwo.
 • Zagrożenie wynikające ze spożywania napojów energetycznych

Klasa II

 • Przypomnienie zasad WSO, sporządzenie kontraktu klasowego
 • Jak wyrażamy szacunek wobec osób starszych, rodzicówi nauczycieli?
 • Jak czcimy pamięć o tych, którzy odeszli?
 • Życie i twórczość Janusza Korczaka
 • Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?
 • Dlaczego należy unikać nudy – poznawanie nowych miejsc spędzania wolnego czasu.
 • Znaczenie rodziny – prawa i obowiązki członków rodziny.
 • Problemy współczesnego człowieka – uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami w szkole, środowisku, rodzinie.
 • Jak umiejętnie wyrazić swoje uczucia?
 • Tolerancja – inny nie znaczy gorszy.
 • Szczęście a miłość.
 • Mity o alkoholu.
 • Narkotyki i dopalacze – NIE!
 • Ja i Internet.
 • Historia i tradycje szkolne.
 • Jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania?
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej.
 • Asertywność – sztuka odmawiania.
 • Moje poczucie wartości.
 • Ja i moja rodzina.
 • Rola autorytetu w życiu człowieka.
 • Wpływ masmediów na osobowość człowieka.
 • Co to jest złość?
 • Nasze życie uczuciowe.
 • Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.
 • Etapy podejmowania decyzji.
 • Jak sobie radzić z agresją i przemocą?
 • Co to jest przyjaźń?
 • Miłość a zakochanie.
 • Konflikty w rodzinie.
 • Postawy wobec cierpienia, choroby.
 • Uzależnienie od alkoholu.
 • Umiejętność odpoczynku i świętowania.
 • Rozwijanie twórczości.
 • Rozwijanie empatii i zrozumienia.
 • Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja i bulimia.
 • Jaki jestem?
 • Postawy wobec śmierci.
 • Moja postawa wobec AIDS
 • Czym jest praca dla człowieka
 • Prawo – przywilej czy obowiązek
 • Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu
 • Człowiek i przyroda – wrogowie, czy przyjaciele
 • Zagrożenie wynikające ze spożywania napojów energetycznych

Klasa III

 • Oczekiwania i życzenia uczniów
 • Życie i twórczość Janusza Korczaka
 • Moje więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym.
 • Znaczenie koncentracji w procesie uczenia.
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Mechanizmy uzależnienia od alkoholu.
 • Mechanizmy uzależnienia od środków odurzających.
 • Co to znaczy być dobrym pracownikiem
 • Rodzina z problemem alkoholowym.
 • Samopoznanie.
 • Kobiecość i męskość.
 • Miłość i odpowiedzialność.
 • Konflikty w rodzinie.
 • Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych.
 • Jak wykorzystać czas wolny od nauki?
 • Przeciwdziałanie agresji.
 • Człowiek wobec przyrody.
 • Empatia i pomoc potrzebującym.
 • Czy media są źródłem przemocy?
 • Moje hobby i zainteresowania.
 • Tolerancja i obojętność.
 • Wpływ choroby na rodzinę.
 • Uczucia, emocje, postawa.
 • Umiejętność komunikowania się.
 • Przyjaźń czy miłość?
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Czy kompleksy utrudniają życie?- psychozabawa.
 • Zdrowe i dobre życie.
 • Narkotyki, dopalacze i co dalej?
 • Za co czuję się odpowiedzialny?
 • Jak podejmować decyzje?
 • Określenie cech charakteru- mój temperament.
 • Wpływ muzyki na osobowość człowieka.
 • Jak uczyć się szybko, dobrze, i bez wysiłku?
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 • Jak pisać ofertę pracy i rozmawiać z pracodawcą?
 • Czasopisma młodzieżowe.
 • Co to jest patriotyzm?
 • Kultura a subkultura
 • Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach?
 • Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka
 • Uczę się akceptacji siebie
 • Nauka, zawód, praca
 • Niebezpieczeństwo wynikające ze spożywania napojów energetycznych