Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

rok szkol. 2016/2017

PSO z biologii wynika z WSO, opiera się na tych samych podstawach prawnych i jest z nim zgodny co do celów ogólnych, zasad i kryteriów oceniania. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi kieruję się przy wystawianiu ocen z biologii.

I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów.

 1. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych:
  1. odpowiedzi ustne
  2. kartkówki
  3. sprawdziany
  4. prace domowe
 2. Nadobowiązkowe formy oceniania:
  1. aktywność na lekcji
  2. opracowanie referatu
  3. prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników
  4. wykonanie pomocy dydaktycznej
  5. opieka nad hodowlą
  6. udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej

Ad 1. Obowiązkowe formy oceniania:

 1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, oceny: 1- 5, czas trwania 10- 15 min.
 2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału lub część działu. W jednym semestrze przewidziane są co najmniej dwa sprawdziany, zapowiedziane na tydzień wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania, wpisane do dziennika lekcyjnego ołówkiem, trwają jedną godzinę lekcyjną. Skala ocen: 1- 6. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.
 3. Prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, są oceniane w zależności od stopnia ich trudności.

Ad 2. Nadobowiązkowe formy oceniania:

 1. Aktywność na lekcji obejmuje:
  1. aktywność pozytywną:
   • odpowiedzi na pytania problemowe
   • aktywny udział w trakcie lekcji powtórzeniowej
   • aktywną pracę w grupie
   • poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć

Aktywność oceniana jest w skali 4- 5, krótkie odpowiedzi za pomocą plusów (+), cztery oznaczają ocenę bardzo dobry.

 1. aktywność negatywną:
  • brak dyscypliny podczas zajęć
  • niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • zakłócanie pracy innym uczniom itp.

Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą minusów (-), trzy oznaczają ocenę niedostateczną.

 1. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji.
 2. Wykonanie pracy badawczej dotyczy eksperymentalnego zilustrowania zagadnień omawianych podczas zajęć lekcyjnych, kształci umiejętność samodzielnego projektowania eksperymentu, stawiania hipotez i ich weryfikację.
 3. Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje samodzielne jej opracowanie i sporządzenie (ocenia się jej walory dydaktyczne i estetykę wykonania).
 4. Opieka nad hodowlami botanicznymi i zoologicznymi obejmuje cały rok szkolny i może być prowadzona przez zespół uczniów.
 5. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną bardzo dobrą lub celującą w zależności od ich osiągnięć.

II. Nie przygotowania uczniów, zasady pisania kartkówek i sprawdzianów, nie odrabianie prac domowych.

 1. Uczeń w trakcie semestru może być jeden raz nie przygotowany do zajęć bez podawania szczegółowego powodu, inne nie przygotowania do zajęć mogą być honorowane na pisemną lub ustną prośbę rodziców lub nauczycieli.
 2. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać sprawdzianów zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy odrabiania zaległości są ustalane indywidualnie z nauczycielem.
 3. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie ewidentne próby kończą się oceną niedostateczną.
 4. Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być wcześniej zapowiadane.
 5. Za nie odrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

III. Informacje o ocenach i terminach.

 1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach z odpowiedzi ustnych, plusach i minusach.
 2. Termin oddawania sprawdzianów – dwa tygodnie.
 3. Rodzice są informowani o ocenach na wywiadówkach szkolnych oraz na spotkaniach indywidualnych na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia.
 4. Rodzice są informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną z biologii na koniec roku szkol. nie później niż miesiąc przed wystawieniem ocen.

IV. Sposoby i terminy poprawiania ocen.

 1. Ocena z odpowiedzi ustnej, kartkówki może być poprawiona w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej.
 2. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona w ciągu dwóch najbliższych tygodni, jest ona dobrowolna.
 3. Oceny semestralne i końcoworoczne mogą być poprawiane w formie ustalonej z nauczycielem.

V. Kryteria ocen.

Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:

 1. 30% do 50% punktów – ocena dopuszczająca
 2. 51% do 74% punktów – ocena dostateczna
 3. 75% do 90% punktów – ocena dobra
 4. 91% do 100% punktów – ocena bardzo dobra
 5. Ponad 95% punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego – ocena celująca

* KRYTERIA OCEN WYPOWIEDZI USTNYCH:

Celujący:

odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowania przedmiotem, spełnia kryteria oceny

bardzo dobrej, zawiera treści zaprogramowane oraz własne przemyślenia;

Bardzo dobry:

odpowiedź wyczerpująca zagadnienia programowe, swobodne operowanie wiedzą,

dostrzeganie związków między faktami;

Dobry:

odpowiedź zawierająca większość wymaganych treści, nieliczne błędy możliwe do skorygowania po otrzymaniu pytania kierunkowego, nie wyczerpuje zagadnienia;

Dostateczny:

odpowiedź zawierająca najważniejsze fakty oraz przedstawiająca ich interpretacje, niewielka pomoc nauczyciela, nieliczne błędy rzeczowe;

Dopuszczający:

wymagane jest 30%wiedzy, tzn. niezbędna wiedza konieczna do realizacji celów przedmiotu (cele każdej lekcji podawane na jej początku), możliwe liczne błędy rzeczowe ijęzykowe, uczeń przy pomocy nauczyciela podaje niektóre fakty;

Niedostateczny:

odpowiedź nie spełnia żadnych z powyższych wymagań określających kryteria ocen pozytywnych (brak wiadomości, rezygnacja z odpowiedzi).

VI. Ocenianie sumujące.

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na :

 1. cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania
 2. semestralne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia zgodny z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie nauczania na dany semestr lub rok szkolny.

Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia.

Opracowała: Grażyna Gąsiorek