Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym

dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Dział Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą   Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną   Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą   Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą   Uczeń: Wymagania na ocenę celującą   Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
1. Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne   1.-2. (1.1. – 1.2) Rzeczpospolita jako demokratyczne państwo prawne. – zna podstawy ustroju Rzeczypospolitej – omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji – rozróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i terytorialną w Rzeczypospolitej – ocenia realizację zasady praworządności w Polsce – analizuje podstawy prawne ustroju Rzeczypospolitej, określa wady i zalety konstytucji
2. Młody obywatel w urzędzie   3. (2.1) Obywatelstwo polskie i unijne. – wyjaśnia pojęcie obywatelstwa – zna dokumenty, które regulują kwestie prawne obywatelstwa – omawia zasady nabywania obywatelstwa – porównuje prawa obywatela w Rzeczypospolitej i UE – analizuje zasady nabywania obywatelstwa polskiego i unijnego – uzasadnia swoją opinię na temat nieakceptowania przez Polskę prawa do podwójnego obywatelstwa
  4. (2.2) Uzyskiwanie podstawowych dokumentów. – wie, jak uzyskać podstawowe dokumenty: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy – wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z tematem: obowiązek meldunkowy, dowód rejestracyjny, paszport, faktura VAT – potrafi wypełnić wnioski o wydanie podstawowych dokumentów – analizuje dane dotyczące PESEL – omawia różnice przy rejestracji różnych pojazdów – uzasadnia konieczność posiadania świadectwa homologacji dla danego typu samochodu
  5. (2.3) Udział obywatela w wyborach i referendach. – zna formy udziału obywateli w życiu publicznym – omawia czynne i bierne prawo wyborcze – porównuje wybory na Prezydenta RP, do Parlamentu, samorządów terytorialnych i Parlamentu Europejskiego   – potrafi przedstawić system wyborczy w Rzeczypospolitej – analizuje przyczyny niskiej frekwencji obywateli w wyborach i referendach
  6. (2.4) Konstytucyjne prawo obywatela do informacji. – wie, co to jest informacja publiczna – omawia prawo obywatela do informacji publicznej – rozróżnia sposoby udostępniania informacji publicznej – analizuje powody odmowy podania informacji publicznej   – ocenia problem jawności życia publicznego
  7. (2.5) Procedury odwoławcze od decyzji urzędów. – zna dokumenty, które regulują procedury odwoławcze postępowania administracyjnego – potrafi wypełnić podanie i złożyć zażalenie na decyzję publiczną – rozróżnia formy odwoławcze od postępowania administracyjnego; omawia proces odwoławczy w Rzeczypospolitej – potrafi uzasadnić potrzeby zastosowania postępowania odwoławczego – dokonuje oceny problemów występujących w środowisku, w sprawie  których można by skierować petycje do władz lokalnych
3. Prawo i sądy   8. (3.1) Pojęcie prawa i norm prawnych. – zna podstawowe pojęcia związane z prawem – rozróżnia rodzaje norm prawnych; omawia funkcje prawa – wskazuje poszczególne elementy normy prawnej: hipotezę, dyspozycję i sankcję – ocenia kondycję naszego prawa; wyjaśnia, jakie prawo jest „dobre” – potrafi interpretować zapisy przykładów norm prawnych
  9. (3.2) Podstawowe zasady prawa i funkcjonowania sądów. – wymienia konstytucyjne zasady funkcjonowania sądów – wyjaśnia znaczenie zasady domniemania niewinności – omawia najważniejsze zasady procesowe gwarantowane w konstytucji – potrafi wyjaśnić znaczenie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – analizuje pracę i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości; sądownictwo polskie porównuje z sądownictwem w prawie anglosaskim
  10. (3.3) Źródła i gałęzie prawa. – zna źródła prawa obowiązującego w Polsce – omawia hierarchię aktów prawnych w Polsce – rozróżnia gałęzie i dziedziny prawa – analizuje poszczególne działy prawa międzynarodowego i europejskiego – uzasadnia, jakie znaczenie dla funkcjonowania państwa ma hierarchia aktów prawnych
  11. (3.4) Wybrane zagadnienia prawa polskiego. – wyjaśnia podstawowe pojęcia: przestępstwo, prawo karne, prawo cywilne, pozew itp. – omawia poszczególne dziedziny prawa; wie, czym się zajmują – potrafi sformułować dowolny pozew do sądu i uzasadnić go – potrafi napisać akt oskarżenia dotyczący naruszenia dowolnego artykułu prawa karnego   – potrafi interpretować wybrane przepisy kodeksu karnego
  12. (3.5) Uczestnicy procesu sądowego. – wymienia uczestników procesu karnego i cywilnego – wyjaśnia poszczególne pojęcia związane z procesem karnym i cywilnym   – rozróżnia kolory żabotu, lamówek i mankietów sędziów, prokuratorów, obrońcy i radcy   – uzasadnia rolę czynnika społecznego w sądzie – analizuje osobowe źródła dowodowe i instytucję świadka koronnego
  13. (3.6) Przebieg postępowania sądowego. – zna etapy procesu karnego; wyjaśnia podstawowe pojęcia – omawia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa   – sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – ocenia problem obowiązku powiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – uzasadnia znaczenie mediacji w procesie karnym i cywilnym
  14. Prawo i sądy − lekcja powtórzeniowa.            
  15. Prawo regulatorem życia społecznego –lekcja sprawdzająca.            
4. Bezpieczeństwo   16. (4.1)Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.   – wymienia instytucje, które realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej – omawia zadania instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne: Policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży miejskiej, Straży Granicznej, Ochrony kolei i BOR-u   – określa podstawowe uprawnienia policji i służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne – przedstawia przykłady nadużywania uprawnień przez policję i inne służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo – ocenia działalność instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo
  17. (4.2) Problemy przestępczości w Polsce. – wyjaśnia pojęcie przestępczości i patologii społecznej; zna jej przejawy – charakteryzuje zjawiska patologiczne wśród młodzieży – rozróżnia sposób postępowania i kary wobec nieletnich ze względu na wiek – proponuje sposoby uniknięcia  przestępstwa i przeciwdziałania mu – uzasadnia swoją opinię na temat odpowiedzialności za popełnione zbrodnie  
  18. (4.3) Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków. – zna przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – wymienia kary, jakie grożą za wytwarzanie, sprowadzanie, udzielanie, ułatwianie i nakłanianie do zażywania substancji psychotropowych i odurzających   – potrafi przedstawić sposób walki z „dopalaczami” – przedstawia argumenty za lub przeciw legalizacji narkotyków lekkich w Polsce – uzasadnia swoje stanowisko dotyczące zdelegalizowania wyrobów tytoniowych
5. Edukacja i praca w Polsce i w Unii Europejskiej   19. (5.1) Prawa i obowiązki ucznia. – zna genezę praw dziecka – omawia prawa i obowiązki ucznia – charakteryzuje dokumenty, które odnoszą się do praw ucznia – dowodzi, czy instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia, spełniają swoje zadanie   – analizuje dokumenty prawne; wyciąga wnioski
  20. (5.2) Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie. – zna strukturę szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej i w Europie – omawia zasady przyjmowania na wyższe uczelnie w Polsce i Europie – charakteryzuje programy unijne dotyczące szkolnictwa wyższego – rozróżnia systemy nauki w zależności od organizacji zajęć i ze względu na organ prowadzący   – uzasadnia potrzebę podejmowania nauki w szkole wyższej
  21. (5.3) Polska w strefie Schengen. – wie, co to jest strefa Schengen i z czym ją powiązać – wyjaśnia podstawowe pojęcia związane ze strefą Schengen – charakteryzuje warunki bezpiecznego podróżowania po świecie – ocenia fakt przystąpienia Polski do strefy Schengen – uzasadnia korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w strefie Schengen  
  22. (5.4) Zatrudnianie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej. – zna możliwości zarabiania przez młodych ludzi – podaje, jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów – charakteryzuje ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej – sporządza Europass-CV – uzasadnia korzyści i zagrożenia wynikające z podejmowania działalności gospodarczej przez młodych ludzi  
6. Prawa człowieka   23. (6.1) Pojęcie i geneza praw człowieka. – wyjaśnia znaczenie pojęcia prawa człowieka i wymienia ich naturalne cechy – rozróżnia trzy generacje praw człowieka i podaje przykładowe prawa – omawia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka – przedstawia historyczny rodowód praw człowieka – analizuje dokumenty dotyczące praw człowieka
  24. (6.2) Podstawowe prawa i wolności człowieka. – wyjaśnia znaczenie pojęć: prawa i wolności człowieka – wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka – wyjaśnia, co oznacza, że prawa człowieka są powszechne, przyrodzone i niezbywalne – charakteryzuje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka – ocenia Konstytucję Rzeczpospolitej pod kątem praw człowieka
  25. (6.3) Przykłady łamania praw człowieka. – wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka,i podaje ich przykłady – wyjaśnia przyczyny łamania praw człowieka – przedstawia na wybranych przykładach, w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie są łamane prawa człowieka   – ocenia skuteczność ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie – bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wybranych praw człowieka
  26. (6.4) Ochrona dóbr osobistych – prawo do prywatności. – wyjaśnia, na czym polega prawo do prywatności – wymienia ochronę danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami jako przykłady prawa do prywatności   – wyszukuje przykłady naruszania prawa do prywatności – ocenia skuteczność ochrony dóbr osobistych w kontekście prawa do prywatności – uzasadnia potrzebę funkcjonowania prawa, które chroni dobra osobiste
7. Ochrona praw i wolności   27. (7.1) Gwarancje ochrony praw człowieka w RP. – zna podstawę prawną ochrony praw człowieka w Polsce – przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce – wyszukuje przykłady działań  podejmowanych w celu ochrony praw człowieka przez wybrane instytucje – charakteryzuje działalność sądów powszechnych i administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji   – ocenia, na ile zawarte w Konstytucji RP gwarancje praw człowieka są wystarczające
  28. (7.2) Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. – zna instytucje państwowe powołane do ochrony praw i wolności człowieka – opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka – określa podstawowe zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka – ocenia, czy w Polsce są przestrzegane prawa dziecka i prawa ucznia – pisze prostą skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka według podanego wzoru  
  29. (7.3) Europejski system ochrony praw człowieka. – zna  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – przedstawia strukturę międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka: system międzyrządowy (system uniwersalny i systemy regionalne) i organizacje pozarządowe   – określa sposób  złożenia petycji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – charakteryzuje działalność instytucji wchodzących w skład Europejskiego systemu ochrony praw człowieka – uzasadnia znaczenie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dla ochrony praw człowieka
  30. (7.4) Działalność organizacji pozarządowych. – wyjaśnia znaczenie pojęcia „organizacja pozarządowa” – wymienia najważniejsze organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka działające w Polsce i na świecie – przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka     – charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych w Polsce – w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane działania organizacji pozarządowych
  31. (7.5) Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii. – wyjaśnia znaczenie pojęć: szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia – rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii – charakteryzuje szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobię i homofobię   – uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się omawianym formom dyskryminacji i braku tolerancji – uzasadnia swoje stanowisko dotyczące zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji  
  32. Prawo człowieka jako istoty ludzkiej w świetle dokumentów międzynarodowych – lekcja powtórzeniowa.          
  33.  Prawa człowieka w Polsce i na świecie – sprawdzian wiadomości.          
  34. ( ) Naruszanie praw człowieka w wybranych dziedzinach. – wymienia dziedziny, w których dochodzi do naruszania praw człowieka – poszukuje informacji z różnych źródeł  na temat naruszania praw kobiet i dzieci   – przedstawia przykłady naruszania praw w kontekście wolności wyznania, prawa do edukacji i praw humanitarnych – charakteryzuje wybrane przejawy naruszania praw człowieka w wybranych dziedzinach – opracowuje założenia do projektu, który ma zaradzić naruszaniu praw człowieka w omawianych dziedzinach