Erasmus Plus

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

2015-1-TR01-KA219-021928_8

Gates and Keys

Sprawozdanie z wyjazdu do Benevento i San Severo we Włoszech

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

    Przedwczesne zaprzestawanie edukacji, uprzedzenia rasowe oraz globalizacja to główne problemy nowoczesnej Europy. Wymienione procesy wiążą się z kształtowaniem edukacji międzykulturowej, podkreślającej równorzędność kultur. Mając na względzie fakt, że szkoła jest elementem, który przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym, nasza szkoła nawiązała współpracę w ramach międzynarodowego programu Erasmus+”. Realizujemy projekt Gates and Keys, którego celem jest propagowanie interkulturowości oraz zachęcenie uczniów do refleksji nad swoją przyszłością, rozwijania poczucia własnej wartości i pewności siebie poprzez różnorodne twórcze działania. Nasze działania wynikają z próby poznawania obiektywnego  rzeczywistości i z potrzeby opanowania i przekształcania otaczającego nas świata.  Zmiany w nowoczesnym społeczeństwie dokonują się tak dynamicznie i wkomponowują się w nasze realia z dużą siłą. W efekcie stajemy się świadkami przekraczania granic i sami przekraczamy kolejne granice w sensie dosłownym i psychologicznym.

 

Projekt nasz ma na celu przyczynić się do realizacji priorytetów określonych w strategii UE 2020 jako głównych celów, przyczyniających się do zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę, do promowania tolerancyjnych postaw i zachowań wolnych od uprzedzeń.

 

Partnerami zagranicznymi naszej szkoły są uczniowie i ich nauczyciele z następujących szkół:

 

1.  Behçet Canbaz Anadolu Lisesi  w Stambule – Turcja,  

 

2.  Ady Endre-Bay Zoltán Közepiskola w Sarkad (Węgry),

 

3.  Istituto Tecnico Industriale Statale ITI “G.B. Lucarelli”  w Benevento  (Włochy),

 

4.  Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” w San Severo (Włochy),

 

5.  Stadtteilschule Poppenbüttel w Hamburgu ( Niemcy), 

 

6.  Birmingham Metropolitan College, Sutton Campus, SC303  w Birmingham ( Anglia) 

 

7.  Thyholm Skole w Hvidbjerg  (Dania).

 

Projekt ma na celu zbadanie znaczenia tolerancji w wieloetnicznych społeczeństwach europejskich, mierzonej poprzez postrzeganie, postawy i praktyki wobec różnorodności etniczno-kulturowej. Powszechnie wiadomo, że brak tolerancji prowadzi do wykluczenia społecznego i przedwczesnego zaprzestawania edukacji. Projekt nasz opiera się na założeniu, że wielokulturowość wyrażana w  praktyce poszanowaniem tożsamości innych narodowości, jest kluczowym czynnikiem wyjaśniającym różne poziomy tolerancji wobec różnorodności.

 

Działania projektowe dotyczą też problemu nietolerancji, zastraszania i wykluczenia społecznego. Podczas spotkań partnerów projektu uczniowie i nauczyciele skupiają się na pracy nad tematami związanymi z tolerancją, kulturą i wykluczeniem społecznym oraz poszanowaniem osób o szczególnych potrzebach np. o charakterystycznym wyglądzie fizycznym i odmiennej religii.

 

Ponadto, w związku z faktem, że obrazy ukazywane w środkach masowego przekazu nie są lustrzanym odbiciem istniejącej rzeczywistości, zajmiemy się rosnącym wpływem mediów i opinii publicznej na wiedzę i prospekty na przyszłość młodych ludzi w różnych dziedzinach życia. W pierwszym roku realizacji projektu uczniowie i nauczyciele analizowali podobieństwa i różnice między krajami uczestniczącymi oraz różnorodne  przypadki wykluczenia społecznego w ich lokalnych społecznościach. W drugim roku uczniowie i nauczyciele będą analizować różne kwestie społeczne prezentowane w mediach.

 

Na wszystkich etapach projektu nasze działania skupiają się na aktywnym udziale uczniów i  nauczycieli w zadaniach projektowych oraz na doświadczeniach związanych z wizytami w szkołach  partnerskich.

 

W dniach 11 kwietnia 2016 roku – 18  kwietnia 2016 roku odwiedziliśmy  dwie włoskie szkoły partnerskie: Istituto Tecnico Industriale Statale ITI “G.B. Lucarelli” w Benevento  oraz Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” w San Severo  w ramach programu Erasmus Plus. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie LO Anna Ryszawa, Klaudia Rostek, Małgorzata Sobieska, Krzysztof Rudo, Emil Dębkowski  oraz technikum Przemysław Białkowski, Kamil Puchta i Hubert Rudnik. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Sylwia Rosińska i Hanna Łojek. W spotkaniu udział wzięli także nasi przyjaciele z Turcji, Węgier, Anglii, Danii oraz Niemiec.

Celem wizyty było przedstawienie podjętych przez partnerów zadań, dotyczących kultury globalnej jako zjawiska zachodzącego w skali całego świata. Istota globalizacji, w wyniku której następuje upowszechnianie i pogłębianie świadomości, że świat jest całością i więcej elementów łączy ludzi niż dzieli, charakteryzowała wykonane przez uczniów zadania.

Zadań było bardzo dużo, w związku z czym organizatorzy przygotowali urozmaicony program naszego pobytu. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem partnerów przez przedstawicieli obu włoskich szkół, które miało miejsce w Benevento. Tłem uroczystości było wystąpienie nauczycielki języka angielskiego-stażystki  z Pakistanu, która przemyślenie o swoim pobycie  w Benevento wyraziła w wierszu Kim jestem. Następnie uczniowie, pracując w grupach międzynarodowych, szukali odpowiedzi na powyższe pytanie, dokonując próby napisania wiersza pod tym samym tytułem. W myśl powiedzenia Antoine de Saint-Exupery’go „Sens życia nikomu nie zostaje ofiarowany. Każdy musi go zdobywać i tworzyć” uczniowie udowodnili, że zastanawiając się nad tym, kim jestem, trzeba mieć na uwadze wartości, którymi się kierujemy. Prawda, uczciwość, dobro, miłość, poszanowanie człowieka i rodziny to wartości nawiązujące do ideałów, wartości społecznie uznawanych i akceptowanych. Chociaż w dużej mierze zależą od kręgu kulturowego i religijnego, jednak pomagają w odpowiedzi na pytanie kim jestem, ale też jaki jestem.

Drogą do celu była też konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. z, z którą uczniowie zapoznali się i w trakcie warsztatów w Benevento dyskutowali na temat poznanych zagadnień. Zadanie było inspirującą lekcją wychowania obywatelskiego, pozwalającą zrozumieć fakt, że ludobójstwo jest zbrodnią w obliczu prawa międzynarodowego, sprzeczną z zasadami pokojowego współistnienia i potępioną przez cywilizowany świat.

Nowoczesna technologia zachęca młodzież do używania techniki prezentacji PPT, za pomocą której uczniowie zaprezentowali wpływ globalizacji na kulturę i tożsamość kulturową młodych ludzi. Przedstawili wady i zalety globalizacji, biorąc pod uwagę aspekty charakterystyczne dla młodego pokolenia: edukację, język, muzykę, sport, media. Prelekcja uświadomiła uczniom fakt, że  globalizacja dotyczy nie tylko gospodarki kraju. Dostarczyła też informacji, że zjawisko globalizacji można rozpatrywać także w wymiarze kulturowym, społecznym i politycznym. Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali na temat migracji, komercjalizacji produktów kulturowych i rozwoju masowych środków komunikacji.

Innym zadaniem, jakie uczniowie wykonali była prezentacja PPT na temat zmian w tożsamości kulturowej w środowisku.  W swojej prelekcji uczniowie poruszyli zagadnienia nawyków, problemów społecznych i ogólnie rozwoju kraju, środowiska. Nauczyciele szkół partnerskich przedstawili własne doświadczenia w danym temacie. W czasie warsztatów zaprezentowałam problem związany z pobytem obcokrajowców w naszym kraju i w najbliższym środowisku.

Film zajmuje czołowe miejsce wśród najpopularniejszych form sztuki, stał się jednym z najbardziej ulubionych form rozrywki wśród młodzieży. Jest to medium, za pomocą którego jesteśmy w stanie zobaczyć ludzi, ich kulturę i styl życia w inny sposób. Dyskusja na temat filmu Hotel Ruanda, była lekcją historii dla wszystkich obecnych we Włoszech. Oparty na faktach  dramat, opowiadający o ludobójczych walkach, jakie miały miejsce w Ruandzie w 1994 roku, wzbudził w uczniach ogromne emocje. Bohater filmu Paul Rusesabagin dzięki wielkiej odwadze  uratował życie wielu ludzkich istnień. Otworzył swoje serce i udowodnił, że jeden dobry człowiek może zdziałać bardzo wiele. Film, którego  tłem historycznym jest kwestia najbardziej krwawego w historii Afryki dramatu, uświadomił uczniom destrukcyjny  wpływ pragnienia dominacji w społeczeństwie.

Kwestia niechęci, sprzeciwów oraz  uproszczonych przeświadczeń była tematem eseju pod tytułem Przyczyny i konsekwencje uprzedzeń między ludźmi różnych narodowości, który uczniowie zredagowali przed spotkaniem we Włoszech. W drodze głosowania, nauczyciele wytypowali pracę uczniów z Niemiec jako najbardziej interesującą.

Uczniowie wzięli udział w niezwykle interesujących warsztatach o różnorodności kulturowej. Filarem warsztatów Niebieskie oczy, Brązowe oczy była ankieta zawierająca pytania dotyczące dyskryminacji rasowej. Uczniowie wystąpili w roli osób dyskryminowanych i dyskryminujących. Sytuacja uświadomiła im pojęcie rasizmu kulturowego, który zakłada istnienie różnic natury biologicznej między ludźmi i wynika z chęci ochrony tradycji, zwyczajów i stylu życia charakterystycznego dla wybranej społeczności. Uczniowie utwierdzili się w przekonaniu, że ludzie odmienni kulturowo wymagają akceptacji i wyrażenia zgody na autonomiczny rozwój.

Zadania wykonane w trakcie spotkania we Włoszech zawierały elementy wychowania obywatelskiego. Uczniowie omówili symbolikę kolorów, prezentując flagę polską jako symbol narodowy. Doceniając poczucie wspólnoty między partnerami projektu, uczniowie utworzyli jedną międzynarodową flagę. W pozytywny sposób manifestowali swój patriotyzm oraz dumę wynikającą z przynależności do zjednoczonej Europy.

W realizowaniu zadań projektowych uczniowie stosowali różnorodne techniki i metody. Plakat Tradycyjne Obrazy zawierał fotografie typowe dla danego kraju. Następnie uczniowie, pracując  w grupach międzynarodowych, utworzyli 7 antyrasistowskich sloganów, manifestując swoje poczucie odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju i zjednoczonej Europy. Popularnością cieszył się plakat uczniów z Hamburga.

W trakcie innych warsztatów, uczniowie zaprezentowali plakat ukazujący sposób, w jaki Polacy są postrzegani przez obcokrajowców. Praca uwzględniała powszechne stereotypy popularne wśród przedstawicieli różnych krajów, np.: Polacy nie znają języków obcych, narzekają na wszystko i wszędzie,  nie lubią obcokrajowców, spożywają mocne alkohole, nie są postępowi oraz  popełniają dużo przestępstw kryminalnych. W konkursie na najciekawszy plakat zwyciężyła grupa z Niemiec.

W myśl przekonania, że sztuka ludowa jest ważnym filarem kultury narodowej, w ramach prezentacji swojej kultury nasi włoscy partnerzy zorganizowali warsztaty  poświęcone tańcom i muzyce ludowej. Młodzież uświadomiła sobie, że należy podejmować działania dla ocalenia sztuki ludowej, gdyż jako wytwór wielu pokoleń stanowi wartość szczególną. Członkowie zespołu ludowego udzielili lekcji tańca włoskiego wszystkim uczestnikom spotkania. Równie ciekawą lekcją poświęconą tradycjom, były warsztaty dotyczące pisma ręcznego, historii, zwyczajów i historii ludu długobrodych starożytnych wojowników zwanych Longobardami.

Innym doświadczeniem uczniów był udział w seminarium, przygotowanym we współpracy i wsparciu matki jednego z włoskich uczniów. Opowiadając o swoim przypadku, podkreśliła znaczenie edukacji formalnej i problemy natury psychologicznej związane z przedwczesnym zaprzestawaniem edukacji.

Uczniowie mieli dobrze zorganizowany czas. Z pasją angażowali się w wykonanie wyznaczonych zadań. Pracując w grupach międzynarodowych na podstawie scenariusza, uczniowie przygotowali  sztukę przedstawiającą akty przemocy werbalnej i psychicznej dokonanej na uczniach w szkole.  Symulacja wydarzenia pozwoliła uczniom zrozumieć, że agresja w jakiejkolwiek formie nie jest i nie będzie tolerowana.

Zagadnienia uprzedzeń rasowych i globalizacji były tematem konwersacji prowadzonych w grupach międzynarodowych wśród nauczycieli, którzy przedstawili własne doświadczenia w danym temacie. Dyskusja przy okrągłym stole dotyczyła nie tylko kultury globalnej, ale także kwestii edukacji formalnej.

Nie samą pracą człowiek żyje. W myśl tej zasady oprócz zajęć w szkole, mieliśmy też czas na relaks. Podczas gdy chłopcy integrowali się podczas gry w siatkówkę i piłkę nożną, a także w trakcie bitwy PAINTBALL, dziewczęta poznawały miasto w formie spaceru. Po zajęciach sportowych były warsztaty kulinarne, czyli przygotowanie tradycyjnych włoskich potraw. Posmakowaliśmy typowych dań przygotowanych na bazie domowego makaronu. Poznaliśmy tajniki wykonania sposobem domowym, dobrego ciasta na pizzę.

Nasi włoscy przyjaciele dokładali wszelkich starań, aby zaprezentować swoja kulturę w szerokim zakresie. Partnerzy projektu zwiedzili budynek biura prowincji, w którym odbywają się wystawy sztuki współczesnej, Łuk Trajana najważniejszy relikt epoki rzymskiej, muzeum Sannio, ruiny starożytnego teatru oraz kościół św. Zofii. Zwiedziliśmy też zburzone przez wybuch Wezuwiusza Pompeje, zabytek z listy UNESCO. Ponadto, zwiedzieliśmy jedno z najdoskonalszych dzieł architektonicznych średniowiecza, zamek Del Monte, wpisany na listę światowego dziedzictwa  UNESCO w 1966 roku oraz  nadmorską katedrę  poświęconą św. Mikołajowi, greckiemu pielgrzymowi w miejscowości Trani.

Jednym z zadań partnerów projektu jest zebranie informacji na temat jakości wykonanych zadań i adekwatności osiągniętych wyników.  Dlatego też, przed spotkaniem we Włoszech uczniowie wypełnili elektroniczną ankietę odpowiadając na pytania dotyczące komunikacji interkulturowej. Następnie ta sama ankieta została przeprowadzona wśród uczniów po powrocie do kraju. Wyniki poznamy w trakcie spotkania nauczycieli koordynatorów we wrześniu. Na koniec pobytu nauczyciele podsumowali zadania wykonane w trakcie spotkania w szkołach partnerskich w Benevento i San Severo.

 

 

Szkolny koordynator projektu

Hanna Łojek

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *