WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DO PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH

 

1. Przedmiotowe Ocenianie dla kierunku kształcenia Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych jest napisany w oparciu o:

– Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 24 lutego 2012r.

– Wewnątrzszkolne Ocenianie zamieszczony w Statucie Szkoły

– Podstawę programową dla zawodu Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych

– Program nauczania do zawodu Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych

2. Ocenie podlegają umiejętności określane programem nauczania.

3. Minimalna liczna ocen w semestrze powinna być równa tygodniowej ilości godzin „plus” jedna,

w przypadku 5 h zajęć, liczba ocen równa się minimum 6.

4. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6.

5. Ocenia się: aktywność na lekcji – udział w ćwiczeniach praktycznych; organizację pracy; przygotowanie do zajęć, samodzielność wykonywania zadań praktycznych; efekt końcowy wykonywanych zadań; zachowanie bhp w pracowni, a w szczególności przy sporządzaniu potraw i napojów; wykonywanie zadań zgodnych z harmonogramem, który został przedstawiony młodzieży na pierwszych zajęciach, umiejętność gospodarowania surowcami i odpadami; podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka; wykonywanie zadań sprawdzających stopień nabycia umiejętności praktycznych ucznia; wiadomości teoretyczne. wypowiedzi ustne (3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji powtórzeniowych cały dział programowy); kartkówki – 3 ostatnie tematy; prace klasowe – co najmniej jeden dział programowy; zeszyt przedmiotowy; prace dodatkowe; kulturę osobistą wytrwałość w realizowanych zadaniach; umiejętność rozwiązywania problemów wynikłych przy sporządzaniu potraw czy napojów;

6. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny wg kryteriów: 96% + zadanie na 6 – celujący, 100% – 91% bardzo dobry, 90% – 75% dobry, 74% – 51% dostateczny, 50% – 30% dopuszczający, 29% – 0% niedostateczny, – nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

7. Uczeń ma prawo poprawić niekorzystny wynik z prac klasowych nie później niż dwa tygodnie od ogłoszenia przez nauczyciela wyników prac klasowych. Na poprawie uczeń otrzymuje zestaw pytań z tej samej partii materiału, który był na sprawdzianie. Nauczyciel bierze pod uwagę ocenę z poprawy sprawdzianu przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcowo rocznej.

8. Wystawianie oceny okresowej i końcowo-rocznej wykonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z wykonywanych ćwiczeń, prac klasowych i próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, pozostałe oceny są wspomagające: odpowiedzi ustne, kartkówki, przestrzeganie regulaminu i zasad BHP w pracowni. Uczeń ma prawo otrzymać o jedną ocenę wyższą okresową lub końcoworoczną niż ta, która wynika z ocen cząstkowych jeżeli spełnia wszystkie kryteria od oceny wyjściowej oraz:

– na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń zobowiązany jest posiadać kompletny zeszyt przedmiotowy i wykonać ćwiczenie typu próba pracy (wybrane na podstawie losowania uwzględniające zakres materiału realizowany w okresie).

-na ocenę dobrą i bardzo dobrą, jeżeli spełnia co najmniej cztery poniższe warunki: w ciągu okresu nie zgłosił żadnego nieprzygotowania do lekcji, ma nienagannie prowadzony zeszyt przedmiotowy, jest zawsze przygotowany do ćwiczeń/posiada kompletny strój ochronny na ćwiczeniach, bierze udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, wykonuje prace dodatkowe tj prezentacje, gazetki ścienne, albumy itp., bierze aktywny udział podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, tam gdzie może wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. i wykonać ćwiczenie typu próba pracy (wybrane na podstawie losowania uwzględniające zakres materiału realizowany w okresie) na ocenę wyższą niż proponowana.

9. Oceny wystawiane są na podstawie wymagań programowych.

10. System Oceniania na poszczególne oceny obejmuje:

Ocena celująca – uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: wykazuje zainteresowanie przedmiotem, prezentuje wiedzę i umiejętności świadczące o uzdolnieniach kierunkowych, dociekliwie rozwiązuje problemy, bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 Ocena bardzo dobra – uczeń przyswoił wiadomości objęte podstawą programową; wykazuje zainteresowanie przedmiotem, zdobytą wiedzę potrafi skorelować z wiedzą z pokrewnych przedmiotów, wykorzystuje wiadomości teoretyczne w trakcie wykonywania ćwiczeń praktycznych, posługuje się fachową terminologią gastronomiczną, 

potrafi logicznie myśleć i wyciągać wnioski z realizowanych zajęć praktycznych, potrafi prawidłowo analizować schematy, wykresy, tabele itp., przeliczać normatywy surowcowe adekwatnie do zapotrzebowania, aktywnie uczestniczy w lekcji i wykonywaniu zadań praktycznych, rzadko potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu problemów w związku z wykowywanym zadaniem praktycznym, potrafi organizować pracę oraz kierować grupą, na zajęciach praktycznych zawsze posiada odpowiedni i kompletny strój, jest zawsze przygotowany do ćwiczeń praktycznych adekwatnie do tematu zajęć, po ćwiczeniach praktycznych pozastawia swoje stanowisko pracy w idealnym porządku. Przestrzega przepisy BHP, p. poż i Dobrą Praktykę Produkcyjną.

Ocena dobra – uczeń w zakresie wykorzystania praktycznego wiedzy ma niewielkie braki; poprawnie wykonuje zadania o niższym stopniu trudności, posługuje się fachową terminologią gastronomiczną, czasami wyciąga właściwe wnioski z realizowanych zajęć praktycznych i teoretycznych, pokierowany przez nauczyciela potrafi odczytać instrukcje, receptury i zastosować je, jest aktywny na lekcjach i przygotowany do ćwiczeń, gdy upewni się, że sporządził plan wykonania zadania prawidłowo samodzielnie i pewnie realizuje zadania praktyczne, na zajęciach praktycznych zawsze posiada odpowiedni i kompletny strój, po ćwiczeniach praktycznych pozastawia swoje stanowisko pracy bez zastrzeżeń. Przestrzega przepisy BHP, p. poż i Dobrą Praktykę Produkcyjną.

Ocena dostateczna – materiał przewidziany programem nauczania, ma opanowany w co najmniej 50%, ma trudności w posługiwaniu się fachową terminologią gastronomiczną, sporadycznie wyciąga właściwe wnioski z realizowanych zajęć praktycznych i teoretycznych, posiada wyrywkowe wiadomości i umiejętności praktyczne, nie chce lub nie umie się skupić się na wykonywanym zadaniu, nie umie samodzielnie wykonywać zadań i potrzebuje wsparcia nauczyciela, czasami jest nieprzygotowany do ćwiczeń praktycznych, nie bierze aktywnego udziału na lekcjach, na zajęciach praktycznych zazwyczaj posiada odpowiedni kompletny strój, czasami pozostawia nieuporządkowane miejsce pracy po ćwiczeniach praktycznych. Przestrzega przepisy BHP, p. poż i Dobrą Praktykę Produkcyjną.

Ocena dopuszczająca – uczeń ma braki w wiadomościach objętych programem, co skutkuje brakiem umiejętności wykonywania zadań praktycznych; nie potrafi przeliczać receptur; myli się przy ważeniu, mierzeniu, popełnia błędy w organizowaniu stanowiska zachowuje się biernie na lekcji; na wskazane polecenie nauczyciela wykona proste zadanie z zastosowaniem podstawowych wiadomości, podobnie współpracuje z grupą, brak własnej inicjatywy, brak zachowania higieny przy wykonywaniu czynności technologicznych, czasami jest nieprzygotowany do ćwiczeń praktycznych, podczas wykonywania zajęć praktycznych wymaga stałych wskazówek nauczyciela, często pozostawia nieuporządkowane miejsce pracy po ćwiczeniach praktycznych. Często nie przestrzega przepisów BHP, p. poż i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Ocena niedostateczna – uczeń posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach na tyle duże, że nie rozumie problemowych zadań, nie wyciąga wniosków z realizowanych zajęć praktycznych i teoretycznych, nie posługuje się fachową terminologią gastronomiczną, nie przygotowuje się do lekcji z przedmiotów teoretycznych ściśle związanych z procesami technologicznymi, uczeń nie bierze udziału w wykonywaniu zadań praktycznych, a po przydzieleniu zadania unika jego wykonania lub wykonuje źle nawet te proste, podczas wykonywania zajęć praktycznych wymaga stałych wskazówek nauczyciela, na zajęciach praktycznych często nie posiada odpowiedniego stroju, często jest nieprzygotowany do ćwiczeń praktycznych, często pozostawia nieuporządkowane miejsce pracy po ćwiczeniach praktycznych, nie przejawia chęci poprawiania się czy nabywania prostych umiejętności praktycznych, a jego zaległości nie rokują na pozytywne wykonywanie zadań w kolejnym okresie czy w klasie wyższej. Nie przestrzega przepisów BHP, p. poż i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *