WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TEORETYCZNYCH

Przedmiotowe ocenianie sporządzono w oparciu o:

  • Wewnątrzszkolne Ocenianie;

– Program nauczania dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych KOWEZiU 2012,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania: odpowiedź ustna, dyskusja, zadanie domowe, sprawdzian wiadomości, test, referat, praca w grupach, praca samodzielna, projekty i plany, praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań oraz prezentacje indywidualne i grupowe, prace projektowe, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, sprawdzian wykonania pracy domowej, aktywność na zajęciach, zeszyt przedmiotowy.

 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, sprawdzian wiadomości i umiejętności). Prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi i nie może trwać dłużej niż 15 minut. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) w okresie, z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

 

Częstotliwość sprawdzania: Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę śródroczną wystawia się z co najmniej trzech ocen cząstkowych (w tym jedna praca pisemna); jeżeli przedmiot realizowany jest przez 2 godz./tyg., ocenę śródroczną wystawia się z co najmniej czterech ocen cząstkowych (w tym jedna praca pisemna. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów oraz zadane prace domowe. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, czyli na kolejnej lekcji. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczniowie zobowiązani są do uzupełnienia braków w ciągu 2 tygodni. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.

 

Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny wg kryteriów:

96% + zadanie na szóstkę – celujący

100% – 91% – bardzo dobry,

90% – 75% – dobry,

74% – 51% – ostateczny,

50% – 30% – dopuszczający,

29% – 0% – niedostateczny.

 

Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej lub końcowo rocznej z zajęć edukacyjnych niż ta, która wynika z ocen cząstkowych, jeżeli spełnia wszystkie kryteria od oceny wyjściowej oraz:

– na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń zobowiązany jest posiadać kompletny zeszyt przedmiotowy i wykonać ćwiczenie typu próba pracy (wybrane na podstawie losowania uwzględniające zakres materiału realizowany w okresie).

 

-na ocenę dobrą i bardzo dobrą – wykazuje zainteresowanie przedmiotem, aktywnie uczestniczy w konkursach (szkolonych i pozaszkolnych), obsługuje imprezy szkolne i pozaszkolne, bierze udział w przedsięwzięciach takich jak Dni Otwarte Szkoły itp., wykonuje prace dodatkowe tj prezentacje, gazetki ścienne, albumy itp.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę najpóźniej na ostatnich zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu, nie później jednak niż na dwa dni, a w wyjątkowych sytuacjach na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Poprawa może odbywać się wyłącznie w czasie zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu. Nauczyciel formułuje zadania zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny według przedmiotowego systemu oceniania

 

Kryteria oceniania.

 

celujący – otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych

z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 

bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

dobry – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

 

niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają uzupełnienie wiedzy przed wystawianiem oceny okresowej czy rocznej oraz nie jest

w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)stopniu trudności.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *