Przedmiotowy system oceniania

dla przedmiotu :

„Podstawy przedsiębiorczości”

w Liceum Ogólnokształcącym w Sadownem

Przedmiotowy system oceniania służy ocenie osiągania szczegółowych celów

edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości, poziomu kształcenia i efektów

wychowawczych.

1. Przedmiotem oceny jest:

·  postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczości

·  stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązującego programu

nauczania dla danej klasy (wymagania edukacyjne)

·  korzystanie z różnych źródeł informacji

·  aktywność na lekcji

·  posługiwanie się językiem fachowym (ekonomicznym)

·  umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

Ponadto na lekcjach mających charakter ćwiczeniowy:

·  opanowanie tematycznej czynności- umiejętności jej wykonywania

·  umiejętność wiązania teorii z praktyką

·  umiejętność współdziałania ucznia w zespole

·  trafna samoocena i autoprezentacja

·  opracowanie projektów, wykonywanie ćwiczeń inscenizacyjnych (odgrywanie ról) itp.

· przygotowanie oryginalnego rozwiązania problemu

2. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na poziom rozwoju

przedsiębiorczej postawy ucznia na poszczególnych etapach kształcenia i

realizacji działów programowych poprzez analizę jego:

·  trafności samooceny i autoprezentacji

·  opracowania projektów przedsięwzięć, prac domowych i ćwiczeń świadczących o

postawie twórczej, innowacyjnej

·  umiejętności posługiwania się kategoriami ekonomicznymi

·  posługiwania się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarkę

·  umiejętności posługiwania się danymi statystycznymi oraz odczytywania i

interpretacji wskaźników ekonomicznych

·  umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji dla potrzeb poszukiwania pracy

·  umiejętności komunikacji interpersonalnej, techniki komunikacji werbalnej i

niewerbalnej

·  znajomości i umiejętności stosowania zasad pracy grupowej

·  znajomości form oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki

∙ aktywności w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wspierającymi

przedsiębiorczość

3. Kryteria wymagań specyficzne dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości:

 Ocena: niedostateczny

· uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

umiejętności, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie

wiedzy z tego przedmiotu.

· nie przyswoił elementarnego zasobu słownictwa oraz nie potrafi odtworzyć

podstawowych zależności ekonomicznych

· nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań o elementarnym stopniu

trudności ani odtworzyć wiadomości z pamięci

· w sytuacjach typowych nie radzi sobie nawet przy pomocy nauczyciela

· nie wykonuje poleceń w zakresie uczestnictwa w ćwiczeniach, pracy grupowej

oraz nie potrafi pracować w zakresie realizacji elementarnych części projektów

 Ocena: dopuszczający

· uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości z pamięci i przy pomocy

nauczyciela rozwiązuje typowe problemy i zadania

· potrafi posłużyć się przykładem, ale stosuje ubogą i częściowo błędną

terminologię

· treść merytoryczna zawiera liczne błędy rzeczowe

· uczeń ma trudności z logicznym wiązaniem faktów oraz wnioskowaniem

· potrafi rozpoznać tylko część struktur ekonomicznych, praw i prawidłowości bez

dokonywania ich analizy i oceny

Ocena: dostateczny

· rozróżnia i wymienia z pamięci podstawowe prawa i prawidłowości gospodarki

rynkowej

· potrafi artykułować cechy własnej osobowości

· rozumie zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego

· potrafi częściowo skorzystać z informacji

· wykorzystuje swój zakres wiedzy w rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu

trudności popełniając jednak pomyłki

· rozróżnia podstawowe pojęcia ekonomiczne i prawne i potrafi je odtworzyć

 Ocena: dobry

· uczeń potrafi właściwie skorzystać ze źródeł informacji, a uzyskane informacje

interpretuje, przetwarza i wykorzystuje

· prawidłowo określa związki przyczynowo-skutkowe zjawisk gospodarczych

· samodzielnie rozpoznaje prawidłowości różnych rodzajów rynku

· potrafi zastosować wiadomości wykazując inwencję w rozwiązywaniu typowych

zadań

·stosuje terminologię ekonomiczną

·  Ocena: bardzo dobry

· ma opanowany zakres wiadomości oraz umiejętności objęte programem

nauczania przedmiotu

· swobodnie posługuje się terminologią

· zna i potrafi w praktyce zastosować z dużą swobodą zasady przedsiębiorczości

· twórczo działa w zakresie rozwiązywania problemów o dużym stopniu

skomplikowania

· jest w stanie samodzielnie opracować symulację tworzenia firmy z

uwzględnieniem wszystkich aspektów ekonomicznych i prawnych

· wyjaśnia istotę procesów makro i mikro ekonomicznych

Ocena: celujący

· uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza

realizowany program, szybko i prawidłowo je wykonuje

·samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i potrafi dzielić się zdobyta wiedzą

· przygotowuje materiały korzystając z różnych źródeł informacji, przetwarza je

do praktycznego wykorzystania

· biegle posługuje się wiedzą, a poziom umiejętności praktycznych przekracza

wymagania programowe

· organizuje pracę własną, ale też potrafi koncepcyjnie myśleć i działać dla dobra

zespołu klasowego

Inne zasady współpracy nauczyciela z uczniami mogą być regulowane odrębnym Kontraktem pomiędzy nauczycielem, a uczniami, przyjętym wspólnie do realizacji i przestrzegania.

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zasadach szkolnego oceniania na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.

2. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny z różnorodnych form własnej pracy.

3. Podstawa do formułowania wymagań wobec uczniów są: obowiązującą podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości.

4. Uczeń może zostać oceniony na lekcjach podstaw przedsiębiorczości za:

a) test sprawdzający z działu programowego,

b) projekt przygotowany w ramach pracy zespołowej,

c) sprawdzian pisemny (materiał dwóch ostatnich lekcji)

d) prace domowa,

e) wystąpienia publiczne w ramach pracy na lekcji,

f) udział w olimpiadach i konkursach o tematyce ekonomicznej,

g) udział w przedsięwzięciach promujących cechy człowieka

przedsiębiorczego.

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie, jeden przez cały okres nauki przedmiotu (2 lata).

6. Zasady poprawiania ocen niedostatecznych oraz zaliczania testów i sprawdzianów, a także zasady wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych określa Wewnątrzszkolny System Oceniania LO w Sadownem.  

 

Przedmiotowy system oceniania opracowała :   Grażyna Gąsiorek  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *