Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie

Gates and Keys

w ramach programu ERASMUS+

 

edukacja szkolna – partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

§ 1

Uczestnicy i kryteria formalne

 1. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 2. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych i ICT oraz gotowych do podejmowania działań projektowych.

 3. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe, sześciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do wszystkich krajów partnerskich i trzy dwudniowe wyjazdy nauczycieli do Anglii, Niemiec i Turcji.

   

§ 2

Zasady rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom, podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o wyborze uczniów do grup projektowych oraz prowadzonej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne (mobilności) oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej www.liceumsadowne.pl w zakładce Erasmus+ oraz w Kąciku Erasmus+ w szkole.

 2. Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie przez wychowawców klas oraz rodzicom na spotkaniach.

 3. Zgodnie z zapisami projektu w mobilnościach w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniowskich weźmie udział 21 uczniów i 7 nauczycieli.

 4. Rekrutacja do poszczególnych zadań projektu i na wyjazdy zagraniczne trwa od 7 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

 5. Za rekrutację uczniów na wyjazdy zagraniczne odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania projektu.

 6. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników projektu.

 7. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia, wspierani będą uczniowie o ograniczonych zasobach finansowych.

 8. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy.

 9. Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:

 1. motywacja ucznia do udziału w projekcie,

 2. zadeklarowanie aktywnego uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji,

 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Kryterium językowe zostanie zweryfikowane na podstawie ocen z języka angielskiego i testu umiejętności językowych w formie pisemnej. W przypadku kandydatów  z taką samą ilością punków, przeprowadzony zostanie dodatkowy test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego. Każdy uczeń ma możliwość przystąpienia do projektu bez względu na to, na jakim poziomie uczy się języka angielskiego,

 4. osoby wstępnie zakwalifikowane do projektu odbędą rozmowę z nauczycielem języka angielskiego w celu potwierdzenia komunikatywnej znajomości języka. Osoby bez komunikatywnej znajomości języka angielskiego nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 5. ostateczna rekrutacja odbędzie się według listy rankingowej. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 1 grudnia 2015 roku.

 6. pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły,

 7. posiadanie przez ucznia ważnego paszportu upoważniającego go do wyjazdu zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, które nie należy do UE,

 8. pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu,

 9. złożenie przez ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie u koordynatora projektu,

 10. jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa,

 11. w przypadku, gdy wystąpi problem z wytypowaniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów,

 12. jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

 13. wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu,

 14. lista uczestników projektu oraz uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 3

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym

Kandydaci na uczestników projektu muszą dostarczyć do koordynatora projektu w terminie do 19 listopada 2015 roku następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny podpisany przez kandydata i rodziców / prawnych opiekunów

 2. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną podpisaną przez kandydata

 3. Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce u koordynatora

(proszę nie zszywać ankiety)

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

 3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na liczbę kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub ze względu na przypadki losowe.

 5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

Opracował koordynator projektu Hanna Łojek 

Zatwierdził Dyrektor Sławomir Ryszawa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *